Connect with us

Aktuality

Začalo územné konanie k Plaveckému centru a v súvislosti s ním aj konanie na výrub 330 ks stromov

Published

on

Reklama

V decembri začalo konanie na umiestnenie stavby Plavecké centrum Piešťany. Zverejnené bolo tesne pred sviatkami. Účastníci môžu podávať námietky do 26. januára. Piešťanská radnica začala tiež so správnym konaním na výrub 330 drevín v lokalite futbalového štadióna v súvislosti s výstavbou plaveckého centra. Podľa prednostky MsÚ Denisy Bartošovej sa týmto konaním budú zaoberať aj poslanci piešťanského mestského zastupiteľstva.

[singlepic id=8889 w=320 h=240 float=left]Starosta obce Banka, ako príslušný správny orgán podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vydal 14. decembra 2010 oznámenie – verejnú vyhlášku o začatí konania na umiestnenie stavby Plavecké centrum Piešťany, ktoré začalo 9. decembra 2010. Stavebníkom je Mesto Piešťany, zastúpené primátorom. Vo vyhláške je definované, že stavba rieši vybudovanie nového plaveckého centra s krytým bazénom a príslušenstvami. Pozemok, na ktorom má stáť plavecké centrum, susedí s futbalovým ihriskom. V súčasnosti sa na časti pozemku nachádza neudržiavaná trávnatá plocha a náletová zeleň, ostatné plochy slúžia na parkovanie a ako chodníky. Podľa oznámenia sa upúšta od ústneho konania vzhľadom na schválený územný plán Piešťan, známe podmienky výstavby a vzhľadom k tomu, že žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby. V oznámení sa tiež hovorí o tom, že vzhľadom na veľký počet účastníkov a nezaložené listy vlastníctva sa začatie územného konania vyhlasuje iba verejnou vyhláškou.

Reklama

Oznámenie bolo vyvesené do úradnej tabule Mesta Piešťany 21. decembra 2010. Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky do 15 dní od termínu doručenia oznámenia, ktorý je stanovený na pätnásty deň od vyvesenia oznámenia, čiže na 5. január 2011. Námietky je teda možné podávať do 26. januára 2010. Prednostka MsÚ v Piešťanoch Deniasa Bartošová pre PNky.sk povedala, že zverejnenie oznámenia tesne pred vianočnými sviatkami je iba náhoda a postupuje sa presne podľa zákonných lehôt a netreba za tým hľadať žiaden úmysel. Do projektovej dokumentácie k výstavbe Plaveckého centra Piešťany je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Banke v čase úradných hodín,teda v pondelok, stredu a piatok od 8.00 do 15.00 hod.

V súvislosti s výstavbou plaveckého centra začalo Mesto Piešťany v decembri aj správne konanie na výrub drevín na parcele č. 5826 v k.ú. Piešťany (futbalový štadión), kde by malo byť vyrúbaných 330 ks stromov v druhovom zložení topoľ, javor, lipa, slivka, čerešňa, hloh, orech, agát, vŕba, hlošina a pajaseň. Podľa našich informácií s takýmto masívnym výrubom nesúhlasí Odbor životného prostredia MsÚ Piešťany a výrazné pripomienky k výrubom má aj Komisia MsZ pre životné prostredie. Podľa informácií od prednostky MsÚ Denisy Bartošovej sa vzhľadom k rozsahu výrubov bude týmto správnym konaním zaoberať aj piešťanské mestské zastupiteľstvo.

Reklama

Autor: ht

Populárne články