Connect with us

Aktuality

Voľba prezidenta – otázky vám zodpovedia na stálej infolinke

Published

on

Reklama

Prvé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky sa uskutoční v sobotu 16. marca. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do od 22.00 h. V Piešťanoch je oprávnených voliť 23 895, z nich si vyzdvihlo hlasovacie lístky 498 voličov, ktorí budú voliť mimo svojho volebného okrsku.

Podľa informácií od hovorkyne Mesta Piešťany, Drahomíry Moretovej, najmladší volič má v deň volieb 18 rokov a dva dni. Najstaršou voličkou he žena vo veku 103 rokov a 6 mesiacov.

Reklama

V meste Piešťany je zriadených 28 okrskov. Vo väčšine okrskov sú volebné komisie 5-členné, jedna komisia je 8-členná. V rámci volieb je zriadená stála linka pre poskytnutie informácií pre občanov na Mestskom úrade v Piešťanoch. Jej číslo je 033/77 65 440.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7.00 do 22.00 h.

Reklama

Všeobecné informácie – voľba prezidenta

Volič, ktorý v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Informácie na tel. č.: 033/77 65 440 (alebo osobne –Klientské centrum MsÚ Piešťany).

Spôsob hlasovania. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Hlasovanie do prenosnej urny

Ak volič nemôže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov hlasovať vo volebnej miestnosti, môže požiadať okrskovú volebnú komisiu, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej urny – avšak len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Takúto žiadosť možno urobiť aj vopred telefonicky na č. 7765311, 7765440 alebo osobne, resp. prostredníctvom inej osoby, na informáciách MsÚ Piešťany (Klientske centrum).

V prípade, že volič bude v čase volieb hospitalizovaný v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení, môže sám, resp. prostredníctvom inej osoby, či vedúceho príslušného zariadenia, požiadať o voľbu do prenosnej urny, za predpokladu, že má voliť vo volebnom okrsku, na území ktorého sídli toto zariadenie alebo si vyžiadal hlasovací preukaz.

Občania, ktorých trvalým pobytom je len mesto Piešťany – bez uvedenia ulice, sú v zozname voličov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky zapísaní na adrese mesta Piešťany – Mestský úrad Piešťany. Príslušným volebným okrskom pre týchto občanov je volebný okrsok č. 8 so sídlom – Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP č. 1493/9 v Piešťanoch.

Zoznam volebných miestností:

1. Cirkevná spojená škola, Štefánikova 119

2. Základná škola, Mojmírova 98/30

3. Stredná odborná škola obch. a služieb, Mojmírova 99/28

4. Jedáleň pre dôchodcov, Staničná 22

5. Základná škola, Mojmírova 98/30

6. Základná škola, Holubyho 1053/15

7. Hotelová akadémia Ľ.Wintera, Stromová 1329/34

8. Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP č. 1493/9

9. Piešťanské informačné centrum, Pribinova 2

10. Základná umelecká škola, Teplická 2297/50

11. Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44

12. Cirkevná spojená škola, Pod Párovcami 1397/127

13. Mestský klub mesta Piešťany (Rozmarín), Teplická 144

14. Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9

15. Základná škola M.R. Štefánika, Vajanského 1954/35

16. Základná škola, Brezová 2876/19

17. Základná škola, Brezová 2876/19

18. Mestské kultúrne stredisko, A. Dubčeka 2400/27

19. Mestské kultúrne stredisko, A. Dubčeka 2400/27

20. Základná škola, Brezová 2876/19

21. Mestská knižnica, Školská 4761/19

22. Základná škola, Brezová 2876/19

23. Základná škola, E. F. Scherera 4874/40

24. Základná škola, E. F. Scherera 4874/40

25. Základná škola, E. F. Scherera 4874/40

26. Hala telesne ťažko postihnutých, N. Teslu 4790/28

27. Základná škola, E. F. Scherera 4874/40

28. (Bývalý) Rodinný detský domov n. o., Družby 4183/26

Zdroj: MsÚ Piešťany

Populárne články