Connect with us

Aktuality

Rok od volieb: Ako hodnotia svoju prácu poslanci?

Published

on

Reklama

Presne pred rokom, 27. novembra 2010 obyvatelia Piešťan zvolili primátora a 25  členov mestského zastupiteľstva. Na e-mailové adresy zverejnené na webe mesta sme všetkým poslancom poslali tri otázky ohľadom ich pôsobenia v zastupiteľstve počas uplynulého roka. Prečítajte si odpovede tých, ktorí na ne reagovali.

[singlepic id=22581 w=320 h=240 float=left]Iveta Babičová (SDKÚ-DS), obvod č. 4

Reklama

1.) Ktoré úlohy z vašej predvolebnej agendy sa vám podarili počas uplynulého roka presadiť?

Riešenie parkovania na sídlisku A. Trajan:

Reklama

Výstavba parkoviska „Impako“, vrátane výsadby zelene tak, aby parkovisko pôsobilo esteticky, aby zeleň v budúcnosti tvorila protihlukovú a protiprašnú bariéru. Pri realizácii výsadby a vzhľadu parkoviska som veľmi úzko spolupracovala s  poslankyňou Evou Wernerovou. Výsadba je jej projekt.

Intenzifikácia parkovania na sídlisku A. Trajan – vybudovanie parkovacích plôch na miestach bývalých prašákov, na nevyužívaných zaburinených plochách v zákrutách, na nevyužívaných chodníkoch – získalo sa takto 45 miest, niektoré ešte nie sú dobudované, pretože neboli peniaze v rozpočte Služieb mesta Piešťany (SMP), doriešime to v budúcom roku. Na realizácii tejto úlohy sa významne podieľali poslankyňa Jana Bartošová, Monika Kováčová z SMP a Eva Pobjecká z MsÚ.

Obnova vodorovného značenia parkovacích miest v spolupráci s SMP.

Projekt výstavby nových parkovísk na sídlisku A. Trajan a Juh, kde sú vytypované a navrhnuté nové parkoviská pre tieto sídliská.

Zriadenie novej triedy Materskej školy na sídlisku A. Trajan, aby mohli byť umiestnené všetky deti, ktoré majú nárok a záujem navštevovať MŠ.

Modernizácia detských ihrísk na sídlisku A. Trajan s významnou pomocou a iniciatívou rodičov detí bývajúcich na sídlisku – treba tu dokončiť sadové úpravy, najmä výsadbu stromov.

Skvalitnenie životného prostredia na sídlisku A. Trajan – úprava a vyčistenie areálu bývalej 8. ZŠ, kosenie trávnikov, starostlivosť o zeleň a čistotu, odvoz odpadu zo stanovíšť pre kontajnery, návrh na riešenie objektu 8. ZŠ, dostatok smetných nádob pre psie exkrementy.

Riešenie kúpaliska pre mesto Piešťany – vieme kde a ako, zatiaľ nevieme začo.

Riešenie objektu bývalého kultúrneho domu v Kocuriciach – návrh na odpredaj verejnou súťažou.

2.) O čo sa budete v budúcnosti pokúšať, čo sa chystáte svojim návrhmi zlepšiť?

Budovanie parkovísk na sídlisku A. Trajan podľa vypracovanej štúdie, dokončiť intenzifikáciu parkovísk, dosiahnuť, aby sa starostlivosť o zeleň vykonávala plánovane a neustále podľa vopred vypracovaného harmonogramu. Podľa vývoja demografickej krivky bude potrebné zriadiť ďalšiu triedu MŠ. Som proti tomu, aby sa občanom zvyšovali dane a poplatky, navrhujem, aby mesto Piešťany konečne začalo šetriť. Je nevyhnutné analyzovať stav a činnosť kultúrnych inštitúcií v meste a ich rozpočet, tiež rozpočet SMP – najmä efektívnosť mestských skleníkov, prehodnotiť nájomné zmluvy, ktoré sú pre mesto nevýhodné a pododobne.

3.) Ako hodnotíte pôsobenie aktuálneho zloženia mestského zastupiteľstva, darí sa mu ako celku pracovať v prospech občanov?

Som jednoznačne sklamaná z toho, ako pracuje toto mestské zastupiteľstvo. Nepracuje vždy v prospech občanov tohto mesta, často sú uprednostňované záujmy len určitej skupiny ľudí. Ako príklad tohto tvrdenia uvediem schválenie zastavania časti Malej vrbiny, čím sa znehodnotí významný biotop, ďalej schválenie nájomnej zmluvy s PFK a. s., ktorá je pre mesto Piešťany nevýhodná a v ktorej sa mesto zaviazalo na 30 rokov platiť súkromnej spoločnosti náklady na médiá na prevádzku hotela a reštaurácie. Osobne sa mi darí spolupracovať okrem poslancov za SDKÚ s niektorými nezávislými poslancami – mám na mysli tých naozaj nezávislých.

[singlepic id=22576 w=320 h=240 float=left]Juraj Brna, obvod (nezávislý kandidát), obvod č. 2

1.) Ktoré úlohy z vašej predvolebnej agendy sa vám podarili počas uplynulého roka presadiť?

Nemal som volebnú agendu. Moja predstava bola a je riešiť „bežné záležitosti“prípad od prípadu a šetriť peniaze neplytvaním na nie dôležité veci.  Je ťažké presadiť sa aj tu a nie ešte mať svoju volebnú agendu a tú presadzovať. Uvedomujem si, že môj pohľad môže byť relatívny.

2.) O čo sa budete v budúcnosti pokúšať, čo sa chystáte svojim návrhmi zlepšiť?

Pokúšať sa o „niečo“ budem. Ale mám pocit, že veľa vecí je daných z minulosti a nie je vôľa meniť zabehané a „overené“. Je málo „nových“ poslancov, ktorí nie sú ovplyvnení nielen minulosťou, ale aj straníckou a klubovou príslušnosťou  a mohli by mať snahu pokúšať sa o zmeny.

3.) Ako hodnotíte pôsobenie aktuálneho zloženia mestského zastupiteľstva, darí sa mu ako celku pracovať v prospech občanov?

Nemám skúsenosti z minulosti a moje pôsobenie je krátke aby som hodnotil. Avšak mám nie dobrý pocit z toho, že niektorí poslanci hlasujú inak ako to cítia, alebo považujú vo svojom vnútri za lepšie, čo som pobadal pri rozhovoroch v prestávkach rokovaní v zákulisí. Akoby sa obávali, že ich názor nebude rovnaký ako ten, ktorý sa im predkladá v materiáloch, alebo je prezentovaný ako väčšinový. Resp. sú viazaní straníckou príslušnosťou a občas sa prijímajú politické riešenia.

Keby platil zákon o pôsobení v max. 2 volebných obdobiach za sebou a tiež, aby v zastupiteľstve nemohli byť zamestnanci organizácií patriacich pod mesto by bolo asi na prospech.

[singlepic id=22582 w=320 h=240 float=left]Jozef Malík (nezávislý kandidát), obvod č. 1

1.) Ktoré úlohy z vašej predvolebnej agendy sa vám podarili počas uplynulého roka presadiť?

Aktívne sa zapájam a podporujem akcie zamerané na ekológiu a čistotu na území mesta. Zasadzujem sa o to, aby mesto spravovalo svoj majetok hospodárnejšie. Taktiež v rámci interpelácií na rokovaniach MsZ prednášam požiadavky a postrehy obyvateľov smerujúce k zlepšeniu života v našom meste.

Niekedy je pomerne ťažké presadiť vlastný návrh, preto sa o to viac snažím vyvíjať aktivity, ktoré nevyžadujú schvaľovanie celého zastupiteľstva, ale majú pritom prínos pre občanov a mesto.

Okrem spomínaného sa mi podarilo zorganizovať a zabezpečiť: Pokrytie wifi internetom v centre, ktoré mesto nestojí ani cent a je snaha o rozšírenie aj do ďalších častí mesta. Adopcia 101 stromov obyvateľmi nášho mesta za účelom udržania statusu zeleného mesta ako aj budovania si vzťahu k zeleni. Predĺženie prevádzkových časov na Drahovskej hati a tým aj sprístupnenie celého Sĺňavského kolookruhu o 2 mesiace z pôvodného mája až septembra na apríl až október.

2.) O čo sa budete v budúcnosti pokúšať, čo sa chystáte svojim návrhmi zlepšiť?

Šetrenie finančných prostriedkov v maximálnej možnej miere a ich následné efektívnejšie využívanie v prospech rozvoja mesta, aby sa tak stalo atraktívnym pre jeho obyvateľov ako aj turistov.

Je viacero nehnuteľností, ktoré má mesto vo vlastníctve, ale na ich rekonštrukciu a prevádzku nemá prostriedky. Budem sa preto snažiť navrhnúť prenájom takto neefektívne využívaných mestských objektov, aby sa zabránilo ich ďalšej deštrukcii a mohli tak slúžiť svojmu účelu (napr. prírodné kino).

3.) Ako hodnotíte pôsobenie aktuálneho zloženia mestského zastupiteľstva, darí sa mu ako celku pracovať v prospech občanov?

Očakával by som trocha väčšiu aktivitu niektorých poslancov na rokovaniach MsZ.

[singlepic id=22583 w=320 h=240 float=left]Timotej Miština (KDH), obvod č. 2

1.) Ktoré úlohy z vašej predvolebnej agendy sa vám podarili počas uplynulého roka presadiť?

Pri vstupe do komunálnych volieb som do mojich cieľov v prípade zvolenia dával problémy, ktoré sú v Piešťanoch podľa mojich skúseností najzávažnejšie. Je to doprava, predovšetkým statická – parkoviská a bezpečnosť občanov. Stálym problémom je čistota, na ktorú poukazujú predovšetkým starší občania. Naznačené problémy nemôže vyriešiť jeden poslanec ani samotný primátor, alebo jeho zástupca. Musí byť zhoda v poslaneckom zbore a niektoré problémy sa dajú zvládnuť len s pomocou občanov.

Ako príklad uvediem zakladanie skládok odpadu väčších rozmerov pri kontajneroch bytových domov. Napriek informáciám z mestského úradu o možnosti odovzdania tohto odpadu na zbernom stredisku, stále vznikajú nové skládky. Občania ako by si neuvedomovali, že tento odpad bude odstraňovaný na náklady nás všetkých. Ak občania sú tolerantní k tvorcovi skládky a neupozornia jeho, alebo mestskú políciu priamo pri vykladaní odpadu, ťažko je znižovať výskyt týchto skládok. Môžeme priznať, že ešte stále existuje určité malé percento občanov, ktorí nevedia, že nekonajú správne. Ale čo tí ostatní? Rodičia ich neučili, že majú dodržiavať zákony a predpisy? Alebo oni to nemusia?

Iný prípad je znečisťovanie našich ulíc, aj krásnych novo vybudovaných, zvratkami a porozbíjanými fľašami. Preto sme sa neskladali my občania Piešťan a ešte aj dlho budeme skladať na ulicu, ktorú nám niekto, kto si myslí že je slobodný, ďakuje za vytváranie príjemného prostredia tak, že ovracia chodníky a porozbíja na nich fľaše. Nerozbíjajú len fľaše, ale poškodzujú aj majetok občanov domov v blízkosti pubov (viď obrázky vo fotogalérii). Vzhľadom na to, že asi výchova v rodine týchto mladých ľudí nebola žiadna a zodpovední majitelia a zamestnanci týchto pubov podávajú alkohol aj podguráženým hosťom, prípadne sa títo potužujú na verejných priestranstvách musíme my, poslanci hľadať spôsob, ako ochrániť slobodnú zodpovednú väčšinu občanov od slobodnej nezodpovednej menšiny občanov, prípadne aj neobčanov Piešťan.

Preto budem hľadať podporu v poslaneckom zbore na zamedzenie pitia alkoholu na verejných priestranstvách a súčasne, ak majitelia pubov budú prenášať zodpovednosť za opilcov na občanov a sami nebudú regulovať spotrebu alkoholu v kritických prípadoch, budem hľadať podporu medzi poslancami na skrátenie otváracích hodín všetkých pohostinstiev a pubov v meste Piešťany.

Chcem poprosiť hlavne mladých ľudí, aby sa nenechali vtiahnuť do opileckých hier, ktoré môžu vyústiť do poškodenia vlastného zdravia, ako aj spoločného a súkromného majetku.

2.) O čo sa budete v budúcnosti pokúšať, čo sa chystáte svojim návrhmi zlepšiť?

Myslím, že je to naznačené v predchádzajúcej odpovedi.

3.) Ako hodnotíte pôsobenie aktuálneho zloženia mestského zastupiteľstva, darí sa mu ako celku pracovať v prospech občanov?Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú verejné a každý občan sa môže presvedčiť, že zastupiteľstvo pracuje racionálne a v zásadných otázkach v zhode. Mnoho veľmi dobrých, realizovateľných návrhov podali noví, mladší aj starší poslanci.

[singlepic id=22579 w=320 h=240 float=left]Martin Valo (nezávislý kandidát), obvod č. 3

1.) Ktoré úlohy z vašej predvolebnej agendy sa vám podarili počas uplynulého roka presadiť?

Oblastí je viac, ale konkrétne sú to čiastkové riešenia. V oblasti cestovného ruchu sa vyvíja značná práca, úsilie, ale efekt ide pomaličky. Ale je merateľný. Tam vidím stále značné rezervy! Je to skôr systémová práca. Na domácej pôde dokážeme urobiť reklamu, ale končí za tabuľou mesta Piešťany. Naše aktivity nie sú vidieť v Trnave, Bratislave. V oblasti kultúry a cestovného ruchu potrebujeme v Piešťanoch klásť väčší dôraz na jednodňovú a viacdňovú turistiku.  Úspechy a ocenenia v akvizíciách neprinesú občanovi osoh, ale sú to len nástroje, ako prácu v samospráve pomenovať. Je to, okrem iného, aj čistota mesta.

2.) O čo sa budete v budúcnosti pokúšať, čo sa chystáte svojim návrhmi zlepšiť?

Mesto Piešťany v prvom rade nemá dostatok financií. Preto sa tu dejú skutočnosti, kedy sa vo veľkom prenajíma a predáva mestský majetok. Až história ukáže, kam vedú naše kroky.  Predali sme hádzanársku halu, začo sme postavili umelý trávnik futbalistom. Prenajali sme dva tenisové centrá, zimný a futbalový štadión. Je otázka času, kedy sa prenajme kultúrnospoločenské centrum Fontána, okliešti neproduktívna činnosť knižnice. Budem sa pokúšať získať hlasy poslancov, okrem základných činností mesta, hlavne pre kvalitnú infraštruktúru – cesty a chodníky.

3.) Ako hodnotíte pôsobenie aktuálneho zloženia mestského zastupiteľstva, darí sa mu ako celku pracovať v prospech občanov?

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Naše zastupiteľstvo – poslanci – je zákonodárny orgán, ktorý má svoje právomoci  a nie vždy a dostatočne využíva svoje postavenie. Zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce a najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu. Poslanci preberajú zodpovednosť a výkonná moc, primátor a úradníci ju vykonávajú. Občania sami hodnotia svoj pohľad na činnosť poslancov, pracovníkov samosprávy a ja hodnotím svoju činnosť svojimi pripomienkami v zmysle zákonov a obecných nariadení. Súčasné zastupiteľstvo má iba jednu úlohu, vypočuť si názory a nenechať sa zmiasť. Vždy rozhoduje väčšina. A toto sa deje v spektre straníkov a nezávislých poslancov.

[singlepic id=22584 w=320 h=240 float=left]Eva Wernerová (nezávislá kandidátka), obvod č. 1

1.) Ktoré úlohy z vašej predvolebnej agendy sa vám podarili počas uplynulého roka presadiť?

Na MsZ bolo predložený a schválený systém “nezastavateľných území”,  ktoré sú cenné z prírodného hľadiska, až na dve – Malú vrbinu a  porast v sídlisku Heinola  boli aj schválené – takúto ochranu  území do aktualizácie územného plánu zatiaľ nemá žiadne slovenské mesto.

Podpora a otvorenie nového úseku  cyklochodníka Dubová.

Organizácia  študentského workshopu LIDO – OSTROV ĽUĎOM ako projektu prírodnej formy rekreácie pre širokú verejnosť

Podpora projektu mestskej kompostárne.

Návrh inštalácie ochrany uličných stromoradí pred parkujúcimi autami.

Do aktualizácie územného plánu sme navrhli zapracovať plochy pre parkovací dom na sídlisku Adam Trajan.

2.) O čo sa budete v budúcnosti pokúšať, čo sa chystáte svojim návrhmi zlepšiť?

V súčasnosti  pracujeme cestou komisie ŽP na aktualizácii VZN o zeleni- (dôvodom boli vyschnuté mladé výsadby stromov tento rok) a navrhujeme tiež zverejnenie počtu majiteľov psov po jednotlivých vchodoch v sídliskách, ktorí platia mestu každoročný poplatok. Predpokladáme tak identifikáciu neplatiacich majiteľov a zvýšenie tohto príjmu pre mesto na účely čistoty ulíc a obytných častí.

Budem sa trvale snažiť o spracovanie dokumentácie rekonštrukcie mestského parku,  prípadne minimálne o akútne ošetrenie stromovej zložky, aby bolo v parku bezpečne, aj keď  sa jeho podoba a funkcie zatiaľ nedarí  zlepšiť. Som presvedčená o potrebe pokračovania cyklotrás popri Dubovej na sever, ale aj v smere Vrbové, aby boli Piešťany dostupné z okolitej krajiny aj cyklodopravou. Trvale sa snažím o kvalitné  zakladanie novej atraktívnej zelene v meste a propagáciu mesta a jeho prírodného okolia.

3.) Ako hodnotíte pôsobenie aktuálneho zloženia mestského zastupiteľstva, darí sa mu ako celku pracovať v prospech občanov?

Myslím že by  bolo vhodné presunúť prácu viac na pôdu komisií a zvýšiť touto cestou aj verejnú diskusiu a záujem obyvateľov niečo zmeniť. Sympatizujem s aktivitou mladých poslancov v tomto zastupiteľstve.

Fotografie, ktoré s odpoveďami poslal Timotej Miština:

[nggallery id=1252]

Foto: archív poslancov

Populárne články