Connect with us

Aktuality

Poslancov dnes čaká rokovanie, budú rozhodovať aj o mestskej autobusovej doprave

Published

on

Reklama

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany zasadne v utorok 20. júna o 14.00 hodine tento rok už po siedmy raz. Poslancov čaká až 34 bodov rokovania, medzi ktorými je aj niekoľko dôležitých tém týkajúcich sa rozpočtu, prenájmu majetku, ale aj dopravy v meste. Jedným z bodov dnešného rokovania je tiež uzatvorenie dodatku zmluvy so spoločnosťou ARRIVA Trnava, ktorá je prevádzkovateľom Mestskej autobusovej dopravy od roku 2008. Platnosť rámcovej zmluvy na totiž vyprší už 31. júna 2017.

„Mesto zo svojho rozpočtu poskytuje dopravcovi príspevok na úhradu preukázanej straty za dohodnutý prepravný výkon v rozsahu schválených cestovných poriadkov a v zmysle vyššie citovaného zákona. Preukázanou stratou sa rozumie rozdiel medzi ekonomickou cenou za poskytovanie výkonov vo verejnom záujme a tržbami z regulovaného cestovného vrátane ďalších výnosov dosiahnutých plnením povinnosti poskytovať výkony vo verejnom záujme,“ uvádza sa v dôvodovej správy Mestského úradu. Mesto podľa nej prispieva na každý prejdený kilometer mestských autobusových spojov 1,20 eur, pričom v roku 2016 predstavoval príspevok na MAD sumu 403 072,35 eur. Tému optimalizácie autobusovej dopravy prerokovávali poslanci Mestského zastupiteľstvo na svojom májovom zasadnutí.

Reklama

Materiálom týkajúcim sa Mestskej autobusovej dopravy sa zaoberali poradné komisie, pričom okrem Komisie pre financie a podnikanie a Komisie pre legislatívu a právo navrhovali jeho schválenie. Mestská rada sa tiež zhodla na tom, že dodatok by mal byť schválený so zmenou termínu plnenia zmluvy a jej predĺžením do 31. 12. 2020.

Program 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany v roku 2017

Reklama

1. Otvorenie
– schválenie programu zasadnutia
– určenie overovateľov
– určenie zapisovateľov zápisnice
– voľba návrhovej komisie
2. Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
konaného dňa 18.05.2017
3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
4. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove ZŚ ul. Holubyho 15
v Piešťanoch a časti pozemku pre MŠ Staničná 2, 921 01 Piešťany
5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany
za rok 2016
6. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2016
7. Vyhodnotenie rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2016
8. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti a nebytových priestorov
č. 2-20-350/2010
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o miestach na
umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií pred voľbami do
orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
10. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2016 – Záverečný
účet
11. Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2016
12. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017
13. Návrh na formu zabezpečenia pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí NFP na projekty:
a) Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany
b) Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany
14. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a Kvetoslavou
Palkechovou, lokalita A. Trajan, Piešťany
15. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi Mestom Piešťany a spoločnosťou TOMBAL,
s. r. o., lokalita Gaštanová, Piešťany
16. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Piešťany
a Lekáreň pri Váhu Piešťany, lokalita E.Belluša, Piešťany
17. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľnosti, lokalita
Sadová
18. Návrh možností nakladania s majetkom Mesta Piešťany, lokalita Sv. Štefana, Piešťany
19. Návrh na nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na Winterovej ul., 1752/10
v Piešťanoch
20. Návrh na schválenie výsledku ponukového konania
21. Mestská autobusová doprava
22. Informácia o predložených projektoch podľa Štatútu participatívneho rozpočtu mesta
Piešťany na rok 2017
23. Analýza optimálnej rekonštrukcie verejného osvetlenia a štúdia realizovateľnosti
v meste Piešťany
24. Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole M. R. Štefánika
v meste Piešťany
25. Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Holubyho
v meste Piešťany
26. Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Mojmírova
v meste Piešťany
27. Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany
za rok 2016
28. Zlepšenie dopravno- bezpečnostnej situácie v meste Piešťany
29. Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany I. etapa.
30. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu
7. zasadnutia MsZ r. 2017
31. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra mesta
Piešťany na II. polrok 2017
32. Rôzne
33. Interpelácie poslancov
34. Záver

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

Populárne články