Úvod Aktuality Poslanci zasadnú aj cez prázdniny – už zajtra

Poslanci zasadnú aj cez prázdniny – už zajtra

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Na prázdninovom, v poradí piatom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční už zajtra – v stredu 27 슈퍼 혼두라 다운로드. júla o 15-tej hodine v zasadačke Mestskej knižnice, poslanci prerokujú o čosi menej bodov ako obvykle. Až 75 strán má však materiál, predkladaný hneď na úvod – plnenie uznesení a interpelácií 간편한 mp3 다운로드. Najdôležitejším a zrejme i najdiskutovanejším budú pripravované zmeny rozpočtu, ktorých je pláne viac ako dvadsať. Okrem nich sa majú zastupitelia zaoberať aj dodatkom k zmluve s ŠHK 37, kvôli zvýšeniu dotácie na energie 50-tisíc eur, nakladaním s odpadmi za rok 2015, zlepšením stavu budov základných a materských škôl či ďalším zmluvám so športovými klubmi, ktoré pôsobia v areáloch, patriacich do majetku mesta the oa 다운로드. Materiály na zasadnutie nájdete na stiahnutie na stránke mesta tu Pebook app.

zastupiteľstvo MSZ 7 <a class=Endhiran 다운로드. apríla (16)" width="560" height="373" srcset="https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2016/04/zastupiteľstvo-MSZ-7.-apríla-16-560x373.jpg 560w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2016/04/zastupiteľstvo-MSZ-7.-apríla-16-320x213.jpg 320w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2016/04/zastupiteľstvo-MSZ-7.-apríla-16-768x512.jpg 768w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2016/04/zastupiteľstvo-MSZ-7.-apríla-16-640x427.jpg 640w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2016/04/zastupiteľstvo-MSZ-7.-apríla-16-681x454.jpg 681w, https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2016/04/zastupiteľstvo-MSZ-7.-apríla-16.jpg 1200w" sizes="(max-width: 560px) 100vw, 560px" />

REKLAMA
Buenos pizza burger
PN Taxi

 

Celkový program:

 1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia – určenie overovateľov – určenie zapisovateľov zápisnice – voľba návrhovej komisie
 2. Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, konaného dňa 29.06.2016
 3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
 4. Návrh Dodatku č Download Cadillac and Dynaso. 10 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3090605 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. (zimný štadión)
 5. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016
 6. Vyhodnotenie nakladania s odpadmi za rok 2015
 7. Správa o riešení zlepšenia stavu budov materských a základných škôl
 8. Nájom oplotenia stanovíšť zberných nádob komunálneho odpadu za účelom umiestnenia  reklamy
 9. Návrh na uzavretie zmluvy o výpožičke medzi Mestom Piešťany a Piešťanským futbalovým klubom Piešťany, o solidworks 다운로드. z.
 10. Dodatok k Nájomnej zmluve uzavretej medzi Mestom Piešťany a spol. STASIN s.r.o. (žiadosť o súhlas s vybudovaním ihriska)
 11. Žiadosť o NFP Kompostáreň
 12. Rôzne
 13. Interpelácie poslancov
 14. Záver

-red-, ilustr 링크 된 동영상 다운로드. foto: archív

REKLAMA