Connect with us

Aktuality

Poslanci zasadnú aj cez prázdniny – už zajtra

Published

on

Reklama

Na prázdninovom, v poradí piatom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, ktoré sa uskutoční už zajtra – v stredu 27. júla o 15-tej hodine v zasadačke Mestskej knižnice, poslanci prerokujú o čosi menej bodov ako obvykle. Až 75 strán má však materiál, predkladaný hneď na úvod – plnenie uznesení a interpelácií. Najdôležitejším a zrejme i najdiskutovanejším budú pripravované zmeny rozpočtu, ktorých je pláne viac ako dvadsať. Okrem nich sa majú zastupitelia zaoberať aj dodatkom k zmluve s ŠHK 37, kvôli zvýšeniu dotácie na energie 50-tisíc eur, nakladaním s odpadmi za rok 2015, zlepšením stavu budov základných a materských škôl či ďalším zmluvám so športovými klubmi, ktoré pôsobia v areáloch, patriacich do majetku mesta. Materiály na zasadnutie nájdete na stiahnutie na stránke mesta tu.

zastupiteľstvo MSZ 7. apríla (16)

Reklama

 

Celkový program:

Reklama
 1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia – určenie overovateľov – určenie zapisovateľov zápisnice – voľba návrhovej komisie
 2. Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, konaného dňa 29.06.2016
 3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
 4. Návrh Dodatku č. 10 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3090605 uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. (zimný štadión)
 5. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016
 6. Vyhodnotenie nakladania s odpadmi za rok 2015
 7. Správa o riešení zlepšenia stavu budov materských a základných škôl
 8. Nájom oplotenia stanovíšť zberných nádob komunálneho odpadu za účelom umiestnenia  reklamy
 9. Návrh na uzavretie zmluvy o výpožičke medzi Mestom Piešťany a Piešťanským futbalovým klubom Piešťany, o. z.
 10. Dodatok k Nájomnej zmluve uzavretej medzi Mestom Piešťany a spol. STASIN s.r.o. (žiadosť o súhlas s vybudovaním ihriska)
 11. Žiadosť o NFP Kompostáreň
 12. Rôzne
 13. Interpelácie poslancov
 14. Záver

-red-, ilustr. foto: archív

Populárne články