Connect with us

Aktuality

Poslanci prerokujú zrušenie ľadovej plochy aj skončenie nájmu futbalového štadióna

Published

on

Reklama

Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 4. júla o 14.00 h v Mestskej knižnici, má na programe návrh na zrušenie prevádzky ľadovej plochy, skončenie nájmu futbalového štadióna, aj zámer výstavby novej športovej haly.

[singlepic id=21199 w=520 h=340 float=center]

Reklama

 

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

Reklama

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 6. 6. 2013

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 9/2012 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ZUŠ, ŠKD, CVČ a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch

6. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 7/2001 o Mestskej polícii mesta Piešťany a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany

7. Návrh zmien a doplnkov ÚPN mesta Piešťany č. 11/2013 – úprava záväznej časti ÚPN mesta v súvislosti s vypustením koeficientu podlažných plôch

8. Návrh na zrušenie prevádzky ľadovej plochy na Winterovej ulici

9. Vyradenie majetku v správe SMP, p. o. Piešťany 10. Návrh Dodatku č. 7 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č. 3090605, uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s. r. o. (Zimný štadión)

11. Skončenie nájmu – Futbalový štadión v Piešťanoch a riešenie súvisiacich právnych vzťahov

12. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností na ulici Staničná v Piešťanoch pre Mesto Piešťany od vlastníka Slovenská republika – v správe Centra výskumu rastlinnej výroby Piešťany

13. Zámer výstavby športovej haly a nájom nehnuteľností v areáli futbalového štadióna v Piešťanoch

14. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2013

15. Návrh na čerpanie úverových zdrojov

16. Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v lokalite ul. Vodárenská17. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Slovenskú republiku – Ministerstvo kultúry SR v lokalite Sad A. Kmeťa, Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a. s. v lokalite Sad A. Kmeťa, Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Západoslovenskú distribučnú, a. s. v lokalite Sad A. Kmeťa

18. Návrh na nájom nebytových priestorov, lokalita Zavretý kút Piešťany pre Cirkev adventistov siedmeho dňa

19. Návrh na nájom časti pozemku pre Ing. Petra Tepalu a manž. Ing. Darinu Tepalovú v lokalite ul. pplk. V. Ábela, Piešťany

20. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti priamym predajom v lokalite ul. Rybná Návrh podmienok priameho predaja nehnuteľnosti v lokalite ul. Rybná

21. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu mesta Piešťany pre Marcela Štichauera

22. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 6. zasadnutia MsZ r. 2013

23. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta a jeho útvaru za I. polrok 2013

24. Obchodná verejná súťaž v lokalite Kocurice – Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností

25. Obchodná verejná súťaž v lokalite Teplická – Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností

26. Rôzne

27. Interpelácie poslancov

28 . Ukončenie

Populárne články