Connect with us

Aktuality

Piešťanci pristupujú k triedeniu odpadu zodpovedne

Published

on

Reklama

O každodenný vývoz odpadov z nášho mesta sa dlhoročne stará spoločnosť Marius Pedersen, ktorá zabezpečuje i dotrieďovanie plastov, papiera a tetrapakov na ich druhotné využitie. Povedomie týkajúce sa triedenia odpadov je u obyvateľov Piešťan veľmi vysoké, naše mesto má navyše na slovenské pomery unikátny systém monitorovania zberu smetných nádob. Každá z nich je totiž vybavená čipom, podľa ktorého sa dajú zistiť údaje o tom kedy, kde a aký odpad bol vysypaný do zberného auta. Pri Hlohovci sme sa o separácii rozprávali s Kamilom Džačovským, riaditeľom prevádzky spoločnosti Marius Pedersen, a. s., kde končia plasty, tetrapaky a papier z Piešťan.

Reklama

Spoločnosť Marius Pedersen v Šulekove spracováva papier, tetrapaky a plasty z regiónov Trenčína, Piešťan, Pezinka, Šamorína, niektorých oblastí Záhoria. V roku 2015 spustila do prevádzky optickú linku, ktorá je tohto času najmodernejším zariadením na triedenie plastov na Slovensku. Za 600 000 eur ju dodala rakúska firma a vďaka modernej technológii je možné behom roka spracovať až 5 000 ton odpadu, pričom denný objem predstavuje viac ako 20 ton. Linka má viaceré časti, pričom najprv sú ručne vyseparované nadrozmerné predmety, magnetický separátor následne oddelí kovové časti. Balistický separátor triedi jednotlivé druhy plastov a optická jednotka na základe infračerveného žiarenia rozlíši druh a farbu plastového odpadu, ktoré sama roztriedi pomocou stlačeného vzduchu. Spoločnosť získala za optickú linku v roku 2015 ocenenie Zlatý mravec v kategórii Inovatívne riešenia v oblasti odpadového hospodárstva.

Reklama

V súčasnej dobe sa na území mesta Piešťany separuje 14 zložiek komunálnych odpadov, ktorými sú papier, plasty, sklo, tetrapaky, kovy, biologicky rozložiteľný odpad, kuchynský odpad, žiarivky, odpadový olej, elektroodpad, batérie a akumulátory, farby, jedlé oleje a tuky a šatstvo, textílie, obuv. Zberné nádoby sú vybavené čipmi a vozidlá, ktoré zabezpečujú zber odpadov, vedia pri ich nakladaní zistiť typ odpadu, veľkosť nádoby i adresu, kde sa nádoba nachádza.

„Zmluva, ktorú máme uzavretú s Mestom Piešťany nás zaväzuje upratovať stanoviská do 1,5 metra od zberných nádob na odpad. Na sídliskách sa nám často stáva, že vyvážame rôzny stavebný odpad z prerábok bytov, staré pneumatiky, kusy nábytku, teda veci čo by mali za normálnych okolností končiť na zbernom dvore. Ak sa pri odpadových nádobách nachádzajú zložky separovaného odpadu, vyvážame ich naraz s jednotlivými komoditami triedeného odpadu,“ približuje problémy pri vývoze odpadov riaditeľ prevádzky spoločnosti Marius Pedersen Hlohovec – Šulekovo a Piešťany Kamil Džačovský.

„Najproblematickejšou lokalitou, čo sa týka odpadu mimo smetných nádob v Piešťanoch, je sídlisko Adam Trajan, čo je zrejme spôsobené veľkou hustotou obyvateľov, ale stretávame sa s tým aj na sídlisku Juh a v takzvanom Pentagone na Teplickej ulici. Stáva sa však, že okolie stanovísk smetných nádob znečisťujú aj obyvatelia mimo Piešťan, ktorý sem odpad privážajú. Je to zarážajúce najmä z toho pohľadu, že títo ľudia nevyužívajú zberný dvor, ktorý je im k dispozícii šesť dní v týždni. Mesto Piešťany okrem toho, že poskytuje obyvateľom tento komfort, organizuje aj mimoriadne vývozy veľkoobjemového odpadu,“ uviedol k problematickým lokalitám Miroslav Žucha, vedúci regionálneho strediska Marius Pedersen v Piešťanoch.

Vývoz nadrozmerného odpadu je v tomto prípade uskutočňovaný vždy na objednávku, čo zbytočne zaťažuje rozpočet mesta a tým pádom všetkých Piešťancov. Cena odvozu odpadu je v tomto prípade výrazne vyššia ako pri bežnom vývoze, nakoľko sa jedná o odstraňovanie čiernej skládky. Spoločnosť Marius Pedersen ich vykonáva na základe podnetov občanov, ktoré prichádzajú Mestský úrad, respektíve na základe postrehov zamestnancov priamo z terénu. Sídlisko Adam Trajan býva takýmto spôsobom čistené každé dva týždne. Takto vyzbieraný odpad následne končí na zbernom dvore.

„Treba si uvedomiť, že na zopár nezodpovedných občanov doplácajú všetci ostatní. Chcem upozorniť na to, že okrem porušovania všeobecne záväzného nariadenia mesta sa úplne neuvážene podieľajú na vytváraní čiernej skládky, za čo im hrozia finančné postihy,“ uvádza Kamil Džačovský.

Jednotlivé zložky triedeného odpadu končia na rôznych miestach, napríklad bioodpad je odvážaný na Stredisko sklenníkového hospodárstva Služieb mesta Piešťany, kde prebieha dočistenie bioodpadu a jeho drvenie. Sklo je vyvážané na zberný dvor, odkiaľ putuje vo veľkoobjemových kontajneroch do spoločnosti Vetropack Nemšová. Papier, plasty a tetrapaky putujú na triediacu linku spoločnosti Marius Pedersen Hlohovec – Šulekovo, kde sú po dotriedení a spracovaní pripravené na využitie ako druhotná surovina. V Piešťanoch sa nachádza približne 3 500 modrých odpadových nádob na papier, 3 400 žltých konajnerov na plasty, 300 zelených nádob na sklo, 140 červených nádob na kovy a 150 oranžových nádob na viacvrstvové kombinované materiály, tzv. tetrapaky. Problémy pri vývoze nastávajú pri znečistení separovaných nádob iným odpadom, ak totiž viac ako 50 percent objemu tvorí iný odpad, nedochádza k dotrieďovaniu, ale obsah končí rovno na skládke odpadov.

„Pri separácií nedochádza k veľkým chybám v tom ako obyvatelia triedia jednotlivé zložky, skôr sú to detaily, medzi inými napríklad znečistené kelímky od jogurtov, obaly od šuniek i od rýb, ktoré kvôli znečisteniu biozložkou nie je možné materiálovo zhodnotiť, ale využívajú s k energetickému zhodnoteniu. Ako druhotný materiál sú dobre zhodnotiteľné PET fľaše. Špecifický je polyvinylchlorid, ktorý je ľahko rozpoznateľný podľa toho, že je často súčasťou pružných a nafukovacích vecí, teda bazénov, detských hračiek, záhradných hadíc, podlahových krytín, plastových okien a podobne, ten nanešťastie nie je zhodnotiteľný materiálovo ani energeticky, pretože obsahuje chlór. Stali sa nám však aj také prípady, že sme v separovaných nádobách našli rôzne odpady z mäsopriemyslu, zbytky po poľovačke, napríklad diviačie kože, ale napríklad aj vnútornosti, batérie a rôzny nebezpečný odpad, ale našli sme aj celú prevodovku z auta,“ dopĺňa riaditeľ prevádzky v Šulekove.

Podľa vyjadrenia Kamila Džačovského je problematické spájanie rôznych druhov plastov vo výrobe, teda napríklad materiálu PET s etiketou, ktorá je označená na teple zmrštiteľnou fóliou, ktorá je vyrobená z PVC. Problémy tak vznikajú nielen pri triedení jednotlivých zložiek, ale aj pri spracovávaní druhotnej suroviny.

„Na záver musím povedať, že v Piešťanoch je napriek problémom s jednotlivcami naozaj veľmi dobré povedomie o separácii odpadov, zrejme kvôli dlhoročnému triedeniu a osvete, ktorú mesto šíri. Väčšina obyvateľov k triedeniu pristupuje zodpovedne a keď to porovnám s niektorými inými našimi zákazníkmi, tak musím Piešťany zhodnotiť veľmi pozitívne a zároveň sa chcem aj touto formou poďakovať občanom Piešťan za ich zodpovedný prístup ku triedeniu odpadov“ dodáva Kamil Džačovský.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany, Marius Pedersen/Foto: vv, archív, Marius Pedersen-

Populárne články