Connect with us

Aktuality

Piešťany budú mať nového hlavného kontrolóra, zastupiteľstvo prerokovalo podmienky voľby

Published

on

Reklama

Tridsiatym prvým decembrom sa okrem kalendárneho roka skončil aj výkon funkcie hlavného kontrolóra Mesta Piešťany Petra Konečného. Ten sa vzdal v decembri funkcie, nakoľko bol zvolený za kontrolóra vo Zvolene, v našom meste pôsobil od roku 2007. Odísť do jedného z najstarších miest na Slovensku sa podľa vlastných slov rozhodol z rodinných dôvodov. Na mimoriadnom zastupiteľstve 12. januára poslanci prerokovali skončenie výkonu funkcie, vyhlásenie konania novej voľby i návrh volebného poriadku pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Piešťany.

IMG_9467Dátum konania novej voľby odsúhlasili poslanci na 28. februára. Výkon funkcie je stanovený na 37,5 hodín týždenne. Deň konania má byť vyhlásený na úradnej tabuli, webovej stránke mesta a v regionálnej tlači spolu s podmienkami pre uchádzačov na uvedenú funkciu.

Reklama

Ako uvádza dôvodová správa, okrem základných údajov musí uchádzač predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Ďalšou podmienkou je ukončené úplné stredné vzdelanie, profesijný životopis, čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, Mestu Piešťany a daňovému úradu, čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu. Musí tiež čestne prehlásiť, že je zdravotne spôsobilí na prácu vedúceho zamestnanca vo výkone práce vo verejnom záujme.

IMG_9475

Reklama

Informácie musia byť zverejnené najmenej 40 dní pred dňom konania novej voľby tak, aby sa vykonala do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať písomnú prihlášku spolu s ďalšími náležitosťami najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na Mestskom úrade.

Každý kandidát má právo najviac päť minútovej prezentácie a samotná voľba môže prebehnúť tak verejným, ako i tajným hlasovaním. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

-vv/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

Populárne články