Connect with us

Aktuality

Hľadá sa riaditeľ pre Služby mesta

Published

on

Reklama

Záujemcovia o post riaditeľa Služieb mesta Piešťany sa môžu hlásiť do 6. februára. Radnica dnes zverejnila oznam o vyhlásení výberového konania na šéfa mestskej príspevkovej organizácie, ktorú momentálne po decembrovom odchode Ernesta Jančinu vedie Anna Klimeková. Zverejnené požiadavky na uchádzačov definujú základné podmienky. O tom, kto bude odporučený na menovanie mestskému zastupiteľstvu, má rozhodnúť výberová komisia.

sluzby mesta

Reklama

Kvalifikačné predpoklady pre záujemcov sú – vysokoškolské vzdelanie min. 1. stupňa a min. 3 roky praxe v riadení. Záujemcovia by mali mať  schopnosť riadiť kolektív, mali by byť komunikatívni, vedieť pracovať s PC, byť bezúhonní a mať spôsobilosť na právne úkony.
Spolu so žiadosťou o účasť na pohovore je potrebné doručiť doklady – vlastnou rukou písaný profesijný životopis, overenú fotokópiu dokladu o vzdelaní,  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 06. 02. 2015 do 12.00 h na adresu Mestský úrad Piešťany, Kancelária primátora, Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany a na obálku napísať heslo „Výberové konanie – riaditeľ SMP, p.o.“. Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne MsÚ, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Piešťany poskytovateľom poštových služieb.
-inf-

Reklama

Populárne články