Connect with us

Aktuality

Chystajú sa zmeny „parkovacieho VZN“. Pripomienkovanie o chvíľu končí

Mesto Piešťany pripravuje zmenu všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s regulovaným státím. Návrh bol zverejnený na elektronickej úradnej tabuli 29. mája. Týmto dňom začala plynúť 11 dňová lehota na pripomienkovanie zo strany verejnosti. Otázne je, či niekto vôbec zachytil predmetný návrh a jeho zverejnenie, keďže žiadna ďalšia informácia priamo na stránke samosprávy, či na sociálnych sieťach, ani ako tlačová správa zaslaná médiám, svetlo sveta neuzrela.

Published

on

Reklama

Nariadenie o dočasnom parkovaní vyvolalo v úvode roka vlnu nevôle a protestov. Následne samospráva začala zberať podnety od občanov a vyhodnocovať ich prostredníctvom pracovnej skupiny na mestskom úrade. Niektorým ľuďom na zaslané podnety odpovedali, niektorým nie. Koľko bolo podnetov a čo všetko z nich sa dostalo do návrhu zmeny VZN samospráva zatiaľ nezverejnila. Už pri schvaľovaní VZN vlani sa počítalo s jeho úpravami podľa vyhodnotenia situácie po jeho zavedení.

„Schválením VZN č. 13/2023 prebiehal proces realizácie dopravného značenia, osadenie nových a presun starých parkovacích automatov, zavedenie možnosti úhrady prostredníctvom SMS, webovej stránky, mobilnej aplikácie a virtuálnych parkovacích kariet. Zriadená bola pracovná skupina pre zber a riešenie podnetov súvisiacich s parkovaním. Podnety súvisiace s prevádzkou systému, dopravným značením, organizáciou dopravy sú vybavované priebežne. Podnety, ktoré boli smerované na VZN č. 13 a boli vyhodnotené ako zmysluplné a vhodné sú zapracované v predloženom návrhu VZN,“ uvádzajú spracovatelia zmeny VZN v materiáli, ktorí predkladajú na rokovanie komisií, následne mestskú radu a o definitíve má na konci júna rozhodnúť zastupiteľstvo.

Reklama

Zmien, ktoré majú byť schválené je momentálne viac ako 20. Niektoré majú len formálny charakter. Z výraznejších zmien sa má napríklad zaviesť možnosť zakúpiť parkovaciu kartu na obdobie 3 mesiacov.

Podľa platnej úpravy môžu byť parkovacie karty vydané iba pre motorové vozidlá kategórie L, M1 a N1 s celkovou dĺžkou nepresahujúcou 5,35 m. V novom návrhu sa dopĺňa, že toto neplatí pre vozidlá osôb oprávnených predávať výrobky na trhovisku CENTRUM v pásme N na parkovacích miestach určených prevádzkovateľom. Ďalej by mal mať podľa novej úpravy prevádzkovateľ právo nevydať parkovaciu kartu, či pozastaviť platnosť parkovacej karty pre vozidlá s celkovou dĺžkou presahujúcu 5,35 m.

Reklama

Do VZN sa má doplniť, že minimálny vek žiadateľa o parkovaciu kartu je 15 rokov. Doplnenie má nastať pri parkovacej karte návštevy, kde by sa malo doplniť nasledovné: „Platnosť parkovacej karty návšteva začína plynúť od času (hodiny a minúty) zakúpenia parkovacej karty v deň kedy bola karta zakúpená a platí do dátumu a času (hodiny a minúty) ukončenia jej platnosti podľa zvoleného typu karty. Pri zakúpení karty návšteva v predstihu pre zvolené časové obdobie platí karta návšteva v čase od 0.00 prvého dňa platnosti do 23.59 posledného dňa platnosti. 5. Platnosť parkovacej karty návšteva je 3 alebo 5 po sebe idúcich dní. Tieto karty je možné ľubovoľne kombinovať.“

Spracovatelia zmeny VZN prichádzajú aj s doplnením výnimiek, kedy a kde sa za parkovanie platiť nemá. „Od platenia úhrady sú oslobodené parkovacie miesta špeciálne vyhradené a označené príslušným dopravným značením: a) na ulici Winterova určené pre návštevy Nemocnice Alexandra Wintera s obmedzenou dobou státia max. 30 minút s povinnou registráciou v parkovacom automate. Max. doba státia ako aj povinnosť registrácie platí pre každé vozidlo vrátane vozidiel ŤZP a vozidiel v § 20 VZN; b) na ulici A. Dubčeka vyhradené v určenom čase pre návštevníkov materskej škôlky; c) na ulici Ružová vyhradené v určenom čase pre návštevníkov materskej škôlky,“ a v ďalšom odstavci: „Od platenia úhrady môžu byť oslobodené, na základe preukázateľného (písomného alebo emailového) pokynu primátora mesta Piešťany, parkovacie miesta nevyhnutne potrebné pre zabezpečenie činnosti podujatia organizovaného, alebo spoluorganizovaného mestom Piešťany, alebo právnickou osobou založenou alebo zriadenou mestom Piešťany. Vyhradenie parkovacích miest podľa predchádzajúcej vety zabezpečí Mestská polícia mesta Piešťany.“

Kompletný návrh VZN, ktorý môžu fyzické a právnické osoby pripomienkovať do 9. júna, nájdete tu.

-th-

Populárne články