Úvod Bleskovky Mesto dáva dlžníkom šancu do konca mesiaca

Mesto dáva dlžníkom šancu do konca mesiaca

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mesto Piešťany zverejnilo výzvu na úhradu dlhov voči samospráve. Nedoplatky na dani, či poplatok za komunálny odpad, alebo pokuty udelené mestskou políciou, majú dlžníci možnosť uhradiť do konca októbra windows 10 kn iso. Ak tak neurobia, môžu očakávať ich vymáhanie v exekučnom konaní.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

 

Mesto Piešťany týmto upozorňuje a vyzýva dlžníkov Mesta Piešťany, aby si vo vlastnom záujme splnili svoje daňové a poplatkové povinnosti a finančné záväzky voči Mestu Piešťany a zaplatili doteraz neuhradené dane a poplatky vyrubené do 31.12.2018 v zmysle zákona č Love Live 1st. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov (daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad), pokuty uložené Rozhodnutiami Mesta Piešťany, pokuty uložené Mestskou políciou Mesta Piešťany v blokovom konaní, v termíne do 31.10.2019,“ informovala radnica prostredníctvom svojho webu i facebookovej stránky 엘사 사진 다운로드.

V prípade, že nedoplatky nebudú uhradené v uvedenom termíne upozorňujeme, že Mesto Piešťany pristúpi k ich vymáhaniu v exekučnom konaní, čo pre dlžníka bude predstavovať ďalšie náklady spojené s trovami exekúcie a súdnym poplatkom,“ odkázali dlžníkom predstavitelia samosprávy Sept.

Mesto Piešťany súčasne zasiela daňovým dlžníkom aj výzvy na zaplatenie nedoplatkov za rok 2019. O výške svojho dlhu sa môžete podľa informácie z radnice informovať telefonicky Good guy download. O dani z nehnuteľností a dani za psa na číslach 033/7765485, 7765486, 7765488 a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO na čísle 033/7765487 Microsoft toolkit.

-red- Zdroj: www.piestany.sk

REKLAMA