Úvod Aktuality Organizácie vyzývajú k zastaveniu nenávisti a otvorených prejavov extrémizmu

Organizácie vyzývajú k zastaveniu nenávisti a otvorených prejavov extrémizmu

REKLAMA

Zástupcovia štátnych orgánov, rôznych organizácií a akademickej obce prijali spoločné vyhlásenie, v ktorom upozorňujú na nárast prejavov radikalizácie a extrémizmu v spoločnosti. Vo vyhlásení poukázali na nárast nenávistných prejavov a ich intenzity v prostredí internetu, ktoré vo viacerých prípadoch prerástli až do fyzických útokov odohrávajúcich sa na verejnosti a počas dňa Java ftp file download. Obeťami takýchto útokov v mnohých prípadoch boli ženy – utečenkyne alebo cudzinky.

brezová ČB

REKLAMA
Dompek Pizza 2021
Knebl
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Na nedávnom zasadnutí Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie boli prezentované konkrétne príklady nenávistných prejavov v online prostredí ako aj konkrétne prípady fyzických útokov na cudzincov a azylantov žijúcich na Slovensku 명상 음악 mp3 다운로드. Zúčastnili sa ho zástupcovia ministerstva vnútra, spravodlivosti, zahraničných vecí, školstva, práce, kultúry, policajného zboru, SNSĽP, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ZMOS, UMOS, Akadémie policajného zboru, mimovládnych organizácií a experti z akademickej obce združení v poradnom orgáne vlády SR na problematiku rasizmu, xenofóbie a extrémizmu 알뷰어 다운로드.

Vo vyhlásení jednohlasne prijatom na pôde výboru zdôraznili, že „Slovenská republika je založená na princípoch a hodnotách demokracie, ochrany ľudských práv a tolerancie 클리앙 윈도우10 다운로드. Nenávistné prejavy motivované rasovou, etnickou alebo náboženskou neznášanlivosťou nemajú v tejto krajine miesto.“ S cieľom identifikovania vhodných riešení a nástrojov na predchádzanie a riešenie takýchto prejavov výbor inicioval založenie špeciálnej pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov dotknutých rezortov, polície a MVO, ktorá má navrhnúť konkrétne opatrenia vedúce k zníženiu výskytu takýchto prejavov 죠죠 슈퍼 파이트 다운로드.

Znenie vyhlásenia prijatého na pôde Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie Emergency Contact Network form.

Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie je hlboko znepokojený z rozsahu radikalizmu a extrémizmu v spoločnosti, ktorý sa výrazne prejavuje najmä nenávistnými komentármi na sociálnych sieťach 유오기 다운로드. Výbor si všimol, že tieto komentáre sú často zamerané proti cudzincom, utečencom, moslimom, Rómom, Židom a iným skupinám. Vo viacerých prípadoch nenávisť prerástla až do fyzických útokov fixedsys fonts. Takéto činy sú neakceptovateľné a mali by byť zodpovedne vyšetrené a páchatelia odhalení a potrestaní v súlade so zákonom.

Výbor zdôrazňuje, že Slovenská republika je založená na princípoch a hodnotách demokracie, ochrany ľudských práv a tolerancie 카라 큐피드 다운로드. Nenávistné prejavy motivované rasovou, etnickou alebo náboženskou neznášanlivosťou nemajú v tejto krajine miesto.

Preto členky a členovia Výboru apelujú na všetkých verejných činiteľov, médiá, správcov sociálnych sietí, občiansky a súkromný sektor, orgány činné v trestnom konaní a ďalších verejných aktérov aby podporovali, šírili a zdôrazňovali hodnoty tolerancie, vzájomného rešpektu, demokracie a významu ľudských práv Forced php files. Výbor osobitne zdôrazňuje potrebu úzkej spolupráce a dôvery medzi štátom a občianskym sektorom na zastavenie šírenia nenávistných prejavov. Len takto sa dá účinne predchádzať ďalšiemu šíreniu nenávisti a zastaviť nenávistné prejavy a útoky.

Výbor zároveň zriadi osobitnú pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať nenávistnými prejavmi v online priestore a navrhne odporúčania pre zlepšenie právnej úpravy, praxe a spolupráce medzi štátom a občianskym sektorom v tejto oblasti.

-Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Foto: archív-

REKLAMA