Connect with us

Aktuality

Organizácie vyzývajú k zastaveniu nenávisti a otvorených prejavov extrémizmu

Published

on

Reklama
Reklama

Zástupcovia štátnych orgánov, rôznych organizácií a akademickej obce prijali spoločné vyhlásenie, v ktorom upozorňujú na nárast prejavov radikalizácie a extrémizmu v spoločnosti. Vo vyhlásení poukázali na nárast nenávistných prejavov a ich intenzity v prostredí internetu, ktoré vo viacerých prípadoch prerástli až do fyzických útokov odohrávajúcich sa na verejnosti a počas dňa. Obeťami takýchto útokov v mnohých prípadoch boli ženy – utečenkyne alebo cudzinky.

brezová ČB

Na nedávnom zasadnutí Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie boli prezentované konkrétne príklady nenávistných prejavov v online prostredí ako aj konkrétne prípady fyzických útokov na cudzincov a azylantov žijúcich na Slovensku. Zúčastnili sa ho zástupcovia ministerstva vnútra, spravodlivosti, zahraničných vecí, školstva, práce, kultúry, policajného zboru, SNSĽP, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ZMOS, UMOS, Akadémie policajného zboru, mimovládnych organizácií a experti z akademickej obce združení v poradnom orgáne vlády SR na problematiku rasizmu, xenofóbie a extrémizmu.

Vo vyhlásení jednohlasne prijatom na pôde výboru zdôraznili, že „Slovenská republika je založená na princípoch a hodnotách demokracie, ochrany ľudských práv a tolerancie. Nenávistné prejavy motivované rasovou, etnickou alebo náboženskou neznášanlivosťou nemajú v tejto krajine miesto.“ S cieľom identifikovania vhodných riešení a nástrojov na predchádzanie a riešenie takýchto prejavov výbor inicioval založenie špeciálnej pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov dotknutých rezortov, polície a MVO, ktorá má navrhnúť konkrétne opatrenia vedúce k zníženiu výskytu takýchto prejavov.

Reklama

Znenie vyhlásenia prijatého na pôde Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie.

Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie je hlboko znepokojený z rozsahu radikalizmu a extrémizmu v spoločnosti, ktorý sa výrazne prejavuje najmä nenávistnými komentármi na sociálnych sieťach. Výbor si všimol, že tieto komentáre sú často zamerané proti cudzincom, utečencom, moslimom, Rómom, Židom a iným skupinám. Vo viacerých prípadoch nenávisť prerástla až do fyzických útokov. Takéto činy sú neakceptovateľné a mali by byť zodpovedne vyšetrené a páchatelia odhalení a potrestaní v súlade so zákonom.

Výbor zdôrazňuje, že Slovenská republika je založená na princípoch a hodnotách demokracie, ochrany ľudských práv a tolerancie. Nenávistné prejavy motivované rasovou, etnickou alebo náboženskou neznášanlivosťou nemajú v tejto krajine miesto.

Preto členky a členovia Výboru apelujú na všetkých verejných činiteľov, médiá, správcov sociálnych sietí, občiansky a súkromný sektor, orgány činné v trestnom konaní a ďalších verejných aktérov aby podporovali, šírili a zdôrazňovali hodnoty tolerancie, vzájomného rešpektu, demokracie a významu ľudských práv. Výbor osobitne zdôrazňuje potrebu úzkej spolupráce a dôvery medzi štátom a občianskym sektorom na zastavenie šírenia nenávistných prejavov. Len takto sa dá účinne predchádzať ďalšiemu šíreniu nenávisti a zastaviť nenávistné prejavy a útoky.

Výbor zároveň zriadi osobitnú pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať nenávistnými prejavmi v online priestore a navrhne odporúčania pre zlepšenie právnej úpravy, praxe a spolupráce medzi štátom a občianskym sektorom v tejto oblasti.

-Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Foto: archív-

Populárne články