Connect with us

Aktuality

NKÚ na kontrolu do Piešťan nepríde

Published

on

Reklama

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) podozrenie z nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami pri uzatváraní pracovných dohôd na Meste Piešťany prešetrovať nebude. Kontrolu inicioval poslanecký zbor, zástupcovia NKÚ však začiatkom februára poslali stanovisko, v ktorom okrem iného píšu, že ich šetrenie by mohlo byť iba duplicitným potvrdením zistení hlavného kontrolóra. Kontrolný úrad tiež nemá právomoc urobiť žiadne represívne kroky a svoje zistenia poskytuje len ako nezávislú informáciu. Zodpovednosť tak ostáva na pleciach kontrolóra, prípadne zamestnancov mestského úradu. Časť stanoviska zverejnilo mesto na svojej webovej stránke v materiáloch na štvrtkové zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 

kontrolor-peter-konecny.jpg-nggid0539592-ngg0dyn-520x340x100-00f0w010c010r110f110r010t010Podnet na Najvyšší kontrolný úrad poslal začiatkom roka hlavný kontrolór Mesta Piešťany Peter Konečný na základe uznesenia decembrového zastupiteľstva.  Podnet inicioval poslanecký zbor a mal obsahovať „žiadosť o kontrolu a prešetrenie postupu Mesta Piešťany v oblasti pracovno-právnych vzťahov a prešetrenie uzatvorených dohôd o pracovnej činnosti či vykonaní práce z dôvodu podozrenia z nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami a z podozrenia porušovania povinností pri správe cudzieho majetku“.

Reklama

 

Podľa záverov kontrolóra, koré predložil na poslednom zastupiteľstve poslancom,  pri uzatváraní pracovných dohôd na úrade nebol dodržaný Zákonník práce, došlo aj k porušeniu finančnej disciplíny a opakovane aj k nehospodárnemu, neefektívnemu  nakladaniu s verejnými prostriedkami. Okrem toho dohody uzavrelo mesto aj s firemným spoločníkom viceprimátora Michala Hyneka.

Reklama

IMG_2745_resize

Ako uvádza mestský úrad v bode o plnení uznesení, z NKÚ bolo začiatkom februára doručené oznámenie, kde sa okrem iného píše: „Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) zaevidoval 11. januára 2016 Váš podnet na vykonanie kontroly NKÚ SR k Vami už vykonanej kontrole mesta Piešťany. Váš podnet bol vecne preverený odbornými útvarmi NKÚ SR a na základe jeho posúdenia si Vás dovoľujem informovať, že NKÚ SR nemá oprávnenie realizovať represívnu činnosť voči inštitúciám, v ktorých má zákonnú právomoc vykonávať kontrolu.

NKÚ SR dáva manažmentu, kontrolovaným subjektom či občanom nezávislú informáciu ako štátne, verejné inštitúcie hospodária, nakladajú s finančnými prostriedkami, ako dodržiavajú pri svojej činnosti zákon. V prípade podozrenia z porušenia platných právnych predpisov sa úrad priamo obracia na Generálnu prokuratúru SR, orgány daňovej správy, finančnej kontroly, ako aj orgány činné v trestnom konaní, ktoré majú zákonnú povinnosť konať.“

Expozitúra NKÚ SR Trnava

Expozitúra NKÚ v Trnave

Ďalej v oznámení zástupcovia NKÚ uvádzajú, že kontrolou z ich strany mohli byť už zistené nedostatky len duplicitne potvrdené, a tak by úrad mohol vykonať len také kroky, ktoré môžu vykonať aj zamestnanci mesta alebo hlavný kontrolór, teda v prípade podozrenia z trestného činu ho oznámiť kompetentným inštitúciám. Podnet ďalej NKÚ postúpil trnavskej expozitúre s odporúčaním, aby neskôr preverila, ako mesto plní opatrenia, ktoré by malo prijať na základe „výsledkov predchádzajúcich kontrol úradu, či realizáciu odporúčaní hlavného mestského kontrolóra“.

 

Mestská rada november (5)O poskytnutie celého znenia stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu sme požiadali aj jeho hovorkyňu a prípadné doplňujúce informácie prinesieme v aktualizácii tohto článku.

-red-, Zdroj: ww.piestany.sk, ilustr. foto: archív PNky, www.nku.gov.sk/trnava

Čítajte tiež: Situáciu na úrade má prešetrovať NKÚ aj ministerstvo

Populárne články