Úvod Aktuality Nezávislá iniciatíva chce získať prístup k termálnej vode

Nezávislá iniciatíva chce získať prístup k termálnej vode

REKLAMA
Knebl

Získať podpisy občanov mesta na podporu svojich cieľov, najmä prístupu k termálnej vode mimo Kúpeľného ostrova, má v pláne Nezávislá občianska iniciatíva NOI, ktorú založil Piešťanec Peter Zemánek 교육 동영상 다운로드. Zbierať ich chce počas Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny. Rovnako mieni pri hoteli Magnólia poskytovať informácie všetkým záujemcom o ciele NOI 내가 살인범이다 다운로드.

REKLAMA
Chlapci na panvici
Sheriff Taxi Piešťany

Svoje ciele predstavil aj primátorovi mesta Milošovi Tamajkovi a šéfovi najväčšieho poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany Tomášovi Hudcovičovi a o ich zverejnenie požiadal našu redakciu english for proficiency. „Rád by som tento oznam distribuoval aj na ďalšie miesta, napríklad na vybrané školy v správe mesta, aby som mal obraz o reakcii pedagógov na moju iniciatívu, veď sa jedná hlavne o budúcnosť detí, ktoré učia…,“ myslí si P 더보이 다운로드. Zemánek a dodáva: „Som dlhodobým obyvateľom mesta Piešťany a som na to adekvátne hrdý. V živote som nebol členom žiadnej politickej strany a rád by som zachoval apolitickosť aj u tejto iniciatívy, ak prejavíte o jej aktivity prípadne činnosť záujem.“

term zdroje

A tu sú zámery iniciatívy:

Občania   P I E Š Ť A N O M  –  P I E Š Ť A N Y  občanom Windows 10 1909!

n e z á v i s l á   i n i c i a t í v a   z a   o b n o v u   m e s t a

Naše vybrané ciele:

–   obnova mesta Piešťany ako svetoznámych liečebných kúpeľov v duchu tradícií a odkazu Ľudovíta Wintera s prenesením kúpeľných a rekreačných aktivít aj mimo Kúpeľného ostrova

–   aktuálne sa využíva približne polovice z kapacity zdrojov liečivých termálnych vôd Kúpeľného ostrova v Piešťanoch, ktorých využiteľnosť je povolená štátom, vlastníkom nerastného bohatstva v4 apk 다운로드. Cieľom je dosiahnuť efektívnejšie využitie týchto zdrojov,  rozšírenie využitia liečivých termálnych vôd v Piešťanoch aj na rekreačné a rehabilitačné účely so zvýhodnením trvalých obyvateľov mesta (zľavy pre občanov mesta, permanentky)

–  podporiť využitie najväčšieho bohatstva Piešťan, zdrojov liečivých vôd, na oživenie cestovného ruchu v meste (vybudovanie rekreačných objektov s termálnymi bazénmi a atrakciami pre deti, aquapark), pri plnom rešpektovaní reálnych potrieb ostatných podnikateľov využívajúcich zdroje termálnych vôd Piešťan, vrátane SLK ako významného strategického partnera mesta

–  zabezpečenie podpory od Mesta a poslancov MsZ pre aktivity domácich aj cudzích investorov, ktorí by mohli priniesť či zintenzívniť tvorbu nových stálych pracovných miest v Piešťanoch

–  obnova celoročnej prevádzky krytého bazéna Eva s využitím mimosezónneho prebytku liečivých vôd Kúpeľného ostrove na rekreáciu a rehabiltáciu obyvateľov a návštevníkov mesta,  ako príležitosť na opätovné prilákanie z minulosti stratených hostí, ktorí chodili na Evu za liečivou termálnou vodou

–  z pozície menšinového vlastníka a akcionára SLK požiadať vlastníka o obnovu krytého kúpaliska Eva  ako prejav dobrej vôle voči obyvateľom mesta s rešpektovaním potreby celoročného prevádzkovania kúpaliska s viac ako 80 ročnou tradíciou

–  vybudovanie nezávislej modernej mestskej plavárne slúžiacej pre základný plavecký výcvik detí  a žiakov, ktoré by mimo vyučovania mohlo slúžiť pre športové kluby a laickú verejnosť, s cieľom naviazať na bohaté tradície piešťanských plavcov reprezentovaných Martinou Moravcovou

–  podpora výchovy detí a mládeže k vedeniu aktívnejšieho spôsobu života športovaním obnovou tradičných športových tried na školách so zameraním na využitie existujúcich alebo plánovaných športových zariadení (hokej, basketbal, tenis, plávanie) MyPet's Double Life Dubbing. Zvýšením športových aktivít  u detí zabezpečiť zlepšenie ich fyzickej zdatnosti, ako súčasť boja proti vzniku rôznych nežiadúcich závislostí mládeže

–  zatraktívnenie mesta pre mladé rodiny s deťmi s cieľom obmedziť ich odchod z Piešťan z dôvodu hľadania lepších životných podmienok a perspektívy do budúcnosti

–  využitie moderných komunikačných prostriedkov na získavanie podpory mladých obyvateľov a ich aktívneho zapojenia do činnosti a verejného života mesta

–  efektívnejšie využívanie finančných zdrojov Piešťan z pozície štatútu kúpeľného mesta

–  dobudovanie cyklotrasy okolo Sĺňavy,  zabezpečenie rozšírenia počtu vyznačených resp 시메지 다운로드. vyhradených jazdných pruhov pre cyklistov s cieľom znížiť rizikovosť miestnej dopravy, počet dopravných  nehôd či kolízií s cyklistami a zatraktívniť tento druh dopravy pre pohyb po meste

–  vybudovanie nových resp Double Dragon Download. rekonštrukciu starších objektov na zariadenia slúžiace pre potreby perspektívne rastúceho počtu seniorov v meste, s cieľom zabezpečenia dôstojnejšch podmienok    pre prežitie ich jesene života

–  podpora spravodlivejšieho vysporiadania pozemkov jedných z najstarších obyvateľov Piešťan hospodáriacich v záhradkových osadách, ktorí si zrekultivovali v minulosti nevyužívanú pôdu

–  podpora  prevádzky piešťanského letiska zo strany mesta  s cieľom zachovať zaujímavejší spôsob dopravy napr windows 7 images. pre najnáročnejšiu kúpeľnú klientelu (hotel Termia Palace)

Táto iniciatíva je určená pre všetkých ľudí, ktorým záleží na obnove stratených výhod obyvateľov a hostí svetoznámeho kúpeľného mesta Piešťany,  bez rozdielu veku, pohlavia, svetonázoru, politickej príslušnosti, národnosti, štátnej príslušnosti.

Zakladateľ: Ing. Peter Zemánek (57 r.), Piešťany

e-mail: zemanek.svp@gmail.com

 

-inf-

 

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba