Úvod Aktuality Hlavný kontrolór:  Mesto pri organizačných zmenách porušilo finančnú disciplínu

Hlavný kontrolór:  Mesto pri organizačných zmenách porušilo finančnú disciplínu

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Hlavný kontrolór mesta Piešťany Peter Konečný v správe o kontrole, ktorá mala na základe uznesenia zastupiteľstva „preveriť efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť vynaložených finančných prostriedkov na mzdy zamestnancov, ktorí zo strany zamestnávateľa mali prekážky v práci a zostali tri mesiace doma,“ uvádza, že organizačné zmeny mohlo mesto zvládnuť aj bez nariadených prekážok v práci Full House comics. Podľa jeho záverov došlo na meste k „nehospodárnemu, neefektívnemu a neúčinnému čerpaniu verejných prostriedkov pri organizačných zmenách na strane zamestnávateľa.“

 

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Správa o výsledku kontroly je 18-tym bodom programu rokovania štvrtkového piešťanského mestského zastupiteľstva 에디우스 9 다운로드. Peter Konečný v nej okrem iného konštatuje, že „Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt  nedodržal ustanovenie § 19 ods. 6 zákona č 미국에서 한국방송 다운로드. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. Nehospodárnym, neefektívnym a neúčinným vynakladaním verejných prostriedkov  porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods Sketch-Up Pro8. 1 písm. j) toho istého zákona. Zároveň podľa § 31 ods. 7 je subjekt  povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny postup podľa osobitných predpisov.“

K záverom šetrenia malo možnosť vyjadriť sa aj mesto ako kontrolovaný subjekt 윈도우 라이브메일 2012 다운로드. So správou nesúhlasí a ako námietku uvádza okrem iného, že hlavný kontrolór „neuviedol a nezdokladoval konkrétne v čom kontrolovaný subjekt všeobecne záväzný právny predpis porušil.“ Ďalej tvrdí, že „Kontrolný orgán nedoručil kontrolovanému subjektu doklady a písomnosti preukazujúce správnosť kontrolných zistení…“ kvôli čomu si napríklad nemohlo overiť výpočty miezd v tabuľkách, ktoré sú súčasťou správy freemind. Tabuľkami kontrolóri dokazujú, že mesto kvôli prekážkam v práci a nedoručeným výpovediam vyplácalo mzdy v niektorých prípadoch mesiac až dva navyše gta5 Thanos mode download. Podľa Petra Konečného však je už z popisu zrejmé, že pri výpočtoch vychádzali z mzdových listov zamestnancov mesta.

Uvádza tiež, že žiadal „odpovede na konkrétne otázky, ktoré by objasnili, prečo mali zamestnanci zo strany zamestnávateľa prekážky v práci a či bolo možné tomuto zabrániť 넷마블 모두의쿠키 다운로드. Kontrolovaný subjekt nevyužil túto možnosť a na tieto otázky konkrétne neodpovedal.“  Z toho vyplýva, že zástupcovia mesta neuviedli konkrétne dôvody, prečo pracovníci radnice zostali doma a o aké prekážky na strane zamestnávateľa išlo Free gospel choir mp3. Namiesto odpovede sa podľa kontrolóra zamerali na hľadanie nedostatkov v jeho správe. Celý materiál nájdete tu Hanshow 2010 free download.

-red-, ilustr. foto: T. Hudcovič, L. Turňa

REKLAMA