Connect with us

Aktuality

Rozpočtový kolotoč by mal pribrzdiť už vo štvrtok

Published

on

Reklama
Reklama

Na štvrtok 18. februára zvolal totiž presunuté zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch primátor Miloš Tamajka. Trochu netradične na 10-tu hodinu dopoludnia. Posunutie začiatku na skoršiu hodinu oficiálne nezdôvodnil, ale zrejme sa tak mesto chce vyhnúť rokovacím maratónom do neskorých nočných hodín. Aj toto zastupiteľstvo iste nebude krátke, poslanci totiž majú na stole viacero závažných bodov programu. Okrem častokrát diskutovaných plnení nimi prijatých uznesení, sú to najmä schvaľovanie Návrhu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 s výhľadom na ďalšie dva roky, ale tiež správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra, ktorá opäť hovorí o nehospodárnom nakladaní s financiami pri zavádzaní organizačných zmien.

Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany sa uskutoční vo štvrtok 18. februára o 10.00 hodine v zasadačke   Mestskej knižnice, Školská ul. č. 19, Piešťany s týmto návrhom programu:

 1. Otvorenie: schválenie programu zasadnutia, určenie overovateľov, určenie zapisovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 2.  Plnenie uznesení a interpelácii z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťan, konaného dňa 17.12.2015
 3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta
 4.  Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu  mesta Piešťan 10/2011 v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní a v súvislosti s prijatým uznesením MsZ č. 182/C/2015
 5.     Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025
 6. Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018
 7. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
 8. Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a  2018
 9. Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o., Piešťany  na rok 2016 s výhľadom na roky  2017 a 2018
 10. Členstvo mesta Piešťany v občianskom združení Bazén Piešťany
 11. Návrh na prevod pozemku a majetku v lokalite – obytná zóna, Piešťany – Ul. pplk. Ábela, vo vlastníctve Ing. Petra Tepalu a Ing. Dariny Tepalovej a HRT s. r. o. v likvidácii
 12.   Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností, lokalita Žilinská cesta
 13. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností, lokalita Vodárenská
 14.  Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Jozef Čirka – SOJČ, lokalita D. Tatarku – J. Záborského
 15. Návrh na určenie ďalšieho nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany,  lokalita Sadová
 16.   Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 235/2015
 17. Záujem mesta Piešťany o prevod majetkovej účasti štátu na základnom imaní (ZI) spoločnosti Letisko Piešťany, a. s. podľa percentuálneho podielu akcionárov ZI spoločnosti
 18. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu  1. zasadnutia MsZ r. 2016
 19. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Piešťany za rok 2015
 20. Rôzne
 21. Interpelácie poslancov
 22. Záver

Podklady a materiály k rokovaniu MsZ nájdete tu.

-red-, Zdroj: www.piestany.sk

Reklama

Čítajte tiež:

Blog Tomáša Hudcoviča: Rozpočtové trampoty

Blog Tomáša Hudcoviča: Rozpočtové trampoty 2

Rozpočtové provizórium sa o týždeň predĺži

Piešťany idú v novom roku do rozpočtového provizória

 

 

 

Populárne články