Connect with us

Samospráva

Poslanci prerokujú mestský rozpočet

Published

on

Reklama
Reklama

Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 12. decembra o 14.00 h v Mestskej knižnici, má na programe zmenu výšky mesačného poplatku za deti v školských zariadeniach, novelu nariadenia o pamätihodnostiach a návrh rozpočtu Mesta Piešťany a jeho organizácií na budúci rok:

1. Otvorenie

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 07. 11. 2013

3. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

Reklama

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie  mesta Piešťany č. 2/2009 o pamätihodnostiach mesta Piešťany

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany, cirkevných školských zariadení zriadených na území mesta Piešťany a centier voľného času zriadených na území iných obcí

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č…./2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2013 o nakladaní s nájomnými bytmi na Čachtickej ul. v Piešťanoch

8. Návrh rozpočtu SMP, p. o. Piešťany na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

9. Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

10. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

11. Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014 a výhľad na roky 2015 a 2016

12. Návrh na zámenu nehnuteľností v lokalite A. Trajan a návrh na zriadenie vecného bremena

13. Návrh na výber najvhodnejšieho návrhu obchodnej verejnej súťaže WC Winterova ulica a návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností

14. Návrh na výber najvhodnejšieho návrhu obchodnej verejnej súťaže WC Žilinská ulica a návrh na prevod vlastníctva nehnuteľností

15. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na kúpu náhradného nájomného bytu

16. Návrh na uzavretie dodatku k Nájomnej zmluve č. 2880805 uzavretej medzi Mestom Piešťany a EQUIS INVEST CONSULTING spol. s. r.o.

17. Návrh na zriadenie vecného bremena v k. ú. Piešťany v lokalite Školská ulica pre Bytový podnik Piešťany, s.r.o. a Realtech Piešťany, s. r.o.

18. Návrh na uzavretie dodatku k nájomnej zmluve pre Michaelu Holkovičovú a Fabiana Bit v lokalite Nábrežie Ivana Krasku, Piešťany

19. Návrh na uzavretie dodatku k nájomnej zmluve pre Rudolfa Hašuka v lokalite Ružová ulica, Piešťany

20. Správa o výsledku ukončenej kontroly hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 12. zasadnutia MsZ r. 2013

21. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta Piešťany na I. polrok 2014

22. Návrh harmonogramu zasadnutí mestských rád, mestských zastupiteľstiev a komisií mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na prvý polrok 2014

23. Návrh na zriadenie dočasnej komisie mestského zastupiteľstva za účelom vybavenia petície zo dňa 7.11.2013, doručenej pod podacím číslom 24443 dňa 8.11.2013

24. Rôzne

25. Interpelácie poslancov

26. Záver

Populárne články