Connect with us

Samospráva

Poslanci budú hovoriť o cintorínoch aj rozpočte

Published

on

Reklama

Zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 7. novembra o 14.00 h v Mestskej knižnici, má na programe zmenu prevádzkového poriadku pohrebísk, úpravu mestského rozpočtu aj novinky v pravidlách poskytovaní dotácií. Poslanecký sľub zloží nový člen mestského zastupiteľstva.

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

Reklama

2. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta

Piešťany

Reklama

3. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 03. 10. 2013 a 15. 10. 2013

4. Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany č. 3/2012, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany

6. Vyradenie majetku v správe SMP, p. o. Piešťany

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom

8. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2013

9. Návrh na delegovanie zástupcov Mesta Piešťany do rád škôl pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany

10. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľností v lokalite Sad A. Kmeťa

11. Návrh na uzavretie dodatku k nájomnej zmluve pre Ing. Petra Aponyiho a Renátu Aponyiovú v lokalite Ružová ulica, Piešťany

12. Návrh na Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4541205 o nájme nehnuteľností v k. ú. Kocurice pre nájomcu Rodinný detský domov n. o.

13. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností lokalita Kocurice

14. Návrh na uzavretie dodatku k nájomnej zmluve pre Ing. Jaroslava Kuběnu a manž. Alenu Kuběnovú

15. Návrh na uzavretie Dodatku č. 9 k Nájomnej zmluve č. 975131 uzavretej medzi mestom Piešťany a Derma Piešťany s.r.o.

16. Návrh na nájom nebytových priestorov, lokalita Zavretý kút Piešťany pre Občianske združenie Serviam

17. Návrh na opätovné prerokovanie materiálu a návrh na prevod vlastníctva pozemku na ul. Hurbanova pre Eduarda Bardiovského a Annu Bardiovskú

18. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 11. zasadnutia MsZ r. 2013

19. Rôzne

20. Interpelácie poslancov

21. Záver

Populárne články