Connect with us

Samospráva

Argumenty poslancov v diskusii o Malej vrbine

Published

on

Reklama
Reklama

Najdlhšia diskusia predprázdninového zasadnutia mestského zastupiteľstva sa týkala návrhu na aktualizáciu územného plánu. Mesto ho musí pravidelne aktualizovať a aspoň raz za štyri roky by ho malo komplexnejšie preskúmať. Predložený návrh bol iba prvým krokom. Emócie vzbudilo najmä územie Malej vrbiny. Vznikli dva tábory. Početnejšia skupina chce, aby bolo možné časť na východ od chodníka spájajúceho sídlisko A. Trajan s poliklinikou zastavať športoviskami a zariadeniami rekreácie. Menejpočetná skupina je proti, respektíve požaduje odborné preskúmanie hodnoty lokality. Poslanci hlasovali iba o podkladoch na aktualizáciu územného plánu. K týmto ich odporúčaniam sa budú vyjadrovať ešte ďalšie orgány štátnej správy, od nich môže prísť veľa pripomienok a zmien.

[singlepic id=15318 w=320 h=240 float=left]Diskusiu o Malej vrbine otvorila poslankyňa Eva Wernerová. Upozornila na veľké rozdiely na tomto území – neporiadok a zároveň výskyt vzácnych druhov. „Na jednej strane je degradovaná, na druhej strane sú tam vynikajúce mokrade, zvyšky toho, čo tu kedysi dávno bolo. Ako krajinný architekt si tam netrúfam urobiť čiaru. My poslanci dávame iba návrhy, ako chceme toto územie využiť. Vidím cestu posunúť to na spracovateľa, na odborné zložky, ktoré by to preskúmali, zvážili všetky materiály, čo existujú.“

Marián Urbánek pripomenul, že Heinola a Malá vrbina boli kedysi plné orchideí: „Nemám to z vlastnej hlavy, viem to od Ferka Baču, svojho času sa veľmi snažil o záchranu týchto lokalít. A je mi veľmi ľúto, že na Heinole je to nenávratne stratené. Nemyslím si, že tam má zmysel oponovať proti návrhu územného plánu, ale urobím všetko pre to, aby mokraď v Malej vrbine zostala.“

Poslanec Ján Šmída zhodnotil históriu lokality Heinola: „Skutočne to malo byť bývanie v zeleni, mali sa zachovať vysoké topole, ale všetky padli. Bol záujem predať čo najviac obytných plôch. Teraz sa tamojší obyvatelia sami pýtajú, kedy tam bude nejaká mestská zeleň. Sami si iniciatívne popri cestách posadili stromy, ale inžinierske siete bránia rozsiahlejšej výsadbe zelene.“ Pripomenul, že obyvatelia sídliska Adam Trajan chcú Malú vrbinu zachovať a možno ani nevedia, že tam bol dokumentovaný Kluštík talašov. „Tak isto sú hlasy, nazvem ich tmavozelených, ktoré chcú radikálne toto územie ponechať. Ja sa pripájam ku kolegyni Wernerovej, že treba preskúmať hodnotu tohto územia, a až potom urobiť rozhodnutie, za ktoré sa nebudeme musieť hanbiť.“

Reklama

Iveta Babičová sa na základe tohto podľa vlastných slov radí k tmavozeleným. Vie si predstaviť revitalizáciu Malej vrbiny, podobne ako sa to stalo s dolnou časťou potoka Dubová. „Takto môže vyzerať aj Malá vrbina. Mnohí hovoria, že je tam neporiadok, a tak ho treba zastavať a tým vlastne zničiť. Podľa môjho názoru treba toto územie vyčistiť, skultúrniť, dobudovať zaujímave prvky.“ Podľa nej toto územie využívajú obyvatelia sídlisk Juh a Adam Trajan pri ceste ku kolokruhu Sĺňava, kde relaxujú. Návrh poslankyne Wernerovej, aby územie pred definitívnym rozhodnutím preskúmali odborníci, považuje za zbytočne vyhodené peniaze.

[singlepic id=15324 w=320 h=240 float=right]Mária Beňová navrhla zmenu funkčného využitia plôch v Malej vrbine iba čiastočne. „Dosť dopodrobna som preštudovala posudok pána Tremboša a navrhujem zmenu funkčného využitia plôch verejnej zelene v oblasti vrbina iba čiastočne, vzhľadom k tomuto posudku, na miestne biocentrum Malá vrbina z mája tohto roku, ako autor MÚSESu (miestneho územného systému ekologickej stability) jednoznačne nedoporučuje zastavať celé územie vrbiny, ale len jeho zdevastovanú časť. Vieme, že je tam vyvezený odpad. Dokumentáciu prikladá aj k posudku. Vzhľadom na dlhodobejší koncept a vyššie ciele pri zachovaní ekologickej hodnoty navrhujem zmenu funkčného využitia na parcelách na východnej strane vrbiny od chodníka. Druhú stranu považujeme za ekologicky hodnotnú, a preto požadujeme ponechať odborníkom priestor na ďalšie skúmanie a využitie,“ povedala Mária Beňová.

Jozef Malík považuje návrh na zmenu využitia za účelový, konštatoval tiež, že v tomto prípade nie je podstatné, že poslanci rozhodujú o súkromných pozemkoch: „Zmena územného plánu je legálnym obmedzením vlastníctva v zmysle článku 20 ústavy. Zastávam návrh, aby celé toto územie zostalo zelené a nezastavateľné.“

Ján Šmída dodal, že sa zúčastnil čistenia Malej vrbiny: „Vytiahli sme odtiaľ 10 vriec odpadu, nebolo to až také veľmi znečistené.“ Iveta Babičová doplnila informáciu, že mestskí policajti spolu s pracovníkmi Služieb mesta z tejto oblasti vypratali sídlo bezdomovcov.

Primátor Remo Cicutto taktiež vyjadril svoj názor. Podľa neho je lokalita Malej vrbiny atakovaná znečisťovateľmi, ľudmi bez domova a je problematická z hľadiska bezpečnosti. Povedal, že túto situáciu treba systematicky vyriešiť. „Prikláňal som sa k návrhu, ktorý vzišiel z diskusií v kuloároch, rozdeliť to na dve plochy. Plochu tvrdej ochrany, ktorá má izolačný charakter medzi cestou a pokojnou časťou, kde sú športoviská, alebo čokoľvek tam bude, a zachovať tú časť, ktorá je medzi cestou a chodníkom. Čiže som sa prikláňal k tomu, aby sa plocha od chodníka smerom na východ uvoľnila na výstavbu. Podľa mňa, keď prídu noví vlastníci, sami sa postarajú o to, aby bol chodník bezpečný aj pre ľudí z Trajana. Tadiaľ môžu ľudia z Trajana chodiť aj v zime, keď je tma už o štvrtej. Sprístupniť tú fyzickú hranicu. Prirodzene sa to vyčistí, [singlepic id=15330 w=320 h=240 float=left]prirodzene to bude bezpečné, prirodzene to bude otvorené. To je môj osobný názor, ktorý má podstatu v jednoduchom rozmýšľaní, ako ďalej do budúcna udržať toto územie v kondícii,“ povedal Remo Cicutto a vyjadril sa tiež k vlastníckym vzťahom: „V žiadnom prípade netreba pozerať na vlastníkov, že im berieme nejaké práva, pretože títo vlastníci vedeli, akú pôdu získavali ako reštitučné nároky. Boli tam rôzne zámeny, “čoro moro“, tu by som nebral žiaden ohľad v globále. Vedeli, do čoho idú.“

Iveta Babičová na jeho slová reagovala: „Som si istá, že zvyšok Malej vrbiny, ktorý chcete teraz akože zachovať, bude postupne tiež zdevastovaný, aby sa neskôr rozhodlo, že to územie sa môže zastavať. Nedovoľme ľuďom takýmto spôsobom získavať stavebné územie, veď o chvíľu nám začnú stavebnou suťou zavážať mestský park, aby sme povedali, že je zdevastovaný, a tak si ho pustime na výstavbu.“

Eva Kolláriková podporila rozdelenie územia Malej vrbiny a odmietla návrh na zadanie ďalšieho posudku: „Chcela by som povedať, že každý z nás asi bude podporovať zeleň v meste, aspoň tú, čo zostala. Na Heinole nie je. Bez odborného názoru by som sa asi ani nevyjadrovala. Práve na základe posudku pána doktora Tremboša podporujem rozdelenie vrbiny. Iniciovala som to už pred rokom. Bolo mi povedané, že by bol príliš drahý, lebo sa k nemu musí vyjadriť botanik, zoológ a ichtiológ, čo je veľmi veľa peňazí. Súhlasím s návrhom pani Beňovej. Nikdy nepodporím návrh zastavať ľavú stranu.“

Poslanec Michal Hynek informoval kolegov, že Mládežnícky parlament uskutočnil prieskum verejnej mienky v oblasti Malá vrbina a Adam Trajan, kde názor, či zmeniť účel využitia lokality a tým umožniť výstavbu, vyjadrilo 106 respondentov, z toho 67 súhlasilo a 39 nie.

[singlepic id=15333 w=320 h=240 float=right]Debatu uzavrel poslanec Jozef Beňačka, ktorý svoju argumentáciu už tradične podoprel fotografiami. Začal bývalým stavebným dvorom nadväzujúcim na Malú vrbinu a bowling centrom, kde poukazoval na to, čo vyzerá kultivovanejšie, pokračoval fotografiami Heinoly a následne Malej vrbiny. „Chcem, aby niekto urobil objektívne hodnotenie tejto lokality. Ak sa tam skutočne nájde niečo, čo treba chrániť a čo by za to stálo, tak sa s tým nemusí ani pohnúť. Ale potrebujem objektívne hodnotenia, a tie zatiaľ nemáme. Bolo spomínané Dubové. Boli takí, čo sa priväzovali k agátom, a dnes sa tam chodia prechádzať a každý sa k tomu hlási, aké je to pekné. Ja o tom viem málo a chcem od niekoho odborného, aby mi povedal, čo všetko sa tam dá a nedá. Mesto ako zadávateľ môže dať mantinely. Ak existujú argumenty, že sa s tým nesmie robiť nič, myslím si, že sa nikto nemusí obávať procesu, ktorý bude mať na konci objektívne výsledky.“

Poslanci následne hlasovali o návrhu Evy Wernerovej, aby bolo zadané ešte jedno vypracovanie odborného posudku. Tento návrh neprešiel, keď 10 poslancov hlasovalo za, 11 sa zdržalo a jeden bol proti (ako hlasoval, ktorý poslanec sa môžete pozrieť tu).

V ďalšom hlasovaní schválili poslanci väčšinou návrh Márie Beňovej na obstaranie zmeny funkčného využitia plôch verejnej zelene na plochy zariadení športu a rekreácie lokalita Malá vrbina od jestvujúceho asfaltového chodníka k poliklinike, smerom na východ v celej dĺžke, a zároveň redukovanie plochy miestneho biocentra Malá vrbina. Za bolo 15 poslancov, proti sedem (konkrétne hlasovanie je na tejto linke).

Celú diskusiu si môžete pozrieť na Infonet TV alebo Televízii Karpaty ( bod 18).

Populárne články