Connect with us

Blogy

Blog Tomáša Hudcoviča: Budú Piešťany potrebovať vodné delá? Alebo ako slušní ľudia dostávajú na frak a zákony pre niekoho nemusia platiť

Published

on

Reklama
Reklama

Slušní ľudia dostávajú opäť na frak. Tentoraz sa o to postarala Piešťany TV (inak deje sa to opakovane), keď pán majiteľ Martin Turský predviedol ako vie svojimi komentáro-správami manipulovať verejnou mienkou. V sobotu zverejnil na webe televízie článok s titulkom „Piešťany budú asi potrebovať vodné delo na rozháňanie nepovolených akcií“. Ten samozrejme naštval dosť ľudí. Ani sa nečudujem pri takom titulku, ale realita je niekde inde. Reálne je tento článok pľuvancom do tváre slušných ľudí, ktorí dodržiavajú zákony (i keď mnohé nedokonalé) a akoby snahou o protežovanie vybraných skupín, ich ekonomických záujmov a ohýbanie si zákonov podľa potreby.

Majiteľ Piešťany TV reaguje na uznesenie, ktoré prijalo MsZ na môj návrh. Toto uznesenie zaväzuje mestský úrad do mája aktualizovať Postup pri oznamovaní verejného kultúrneho podujatia a predložiť ho informatívne na májové rokovanie zastupiteľstva. Kompetenciu pri riešení otázok verejných kultúrnych podujatí, športových podujatí a verejných zhromaždení má jedine štatutár mesta, teda primátor. Ten sa musí držať platných zákonov.

Môj návrh reflektuje problémy, ktoré nastávajú v Piešťanoch pri organizácii podujatí. Jedným z nich bol napríklad Pochod čertov, ktorý čelil kritike nielen pre kultúrnu nevhodnosť a nekompatibilnosť s našimi tradíciami, ale aj pre dopravné obmedzenia, ktoré spôsobil. Týka sa však aj iných akcií, najmä tých, ktoré sa konajú na miestnych komunikáciach. Návrh nejde proti kultúrnemu životu a akciám, ktoré sa v Piešťanoch konajú, ale jeho cieľom je jasne zosumarizovať a stanoviť pravidlá, ktoré v zmysle zákonov platia pre všetkých. Inak vďaka ľudskej bezohľadnosti a ekonomickým záujmom dokážu značne znepríjemniť a skomplikovať život obyvateľom a návštevníkom Piešťan. Dolu pod článkom ponúkam porovnanie podmienok organizovania verejných kultúrnych podujatí v Piešťanoch a Trnave. Tie v Piešťanoch v súčasnosti akoby zabúdali, že platí aj cestný zákon.

So zákonom o verejných kultúrnych podujatiach po viacerých analýzach právnikov, pokiaľ sa ho neujmú zákonodarcovia a neupravia jeho podmienky na potreby súčasnosti, veľa nenarobíme. Preto som už v decembri vyzýval primátora, aby cez Združenie miest a obcí Slovenska, inicioval potrebné zmeny v zákone. S rovnakými problémami sa totiž potýkajú viaceré mestá.

Reklama

Cestný zákon hovorí v § 8, že na užívanie ciest a miestnych komunikácií iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené („zvláštne užívanie“), je potrebné povolenie cestného správneho orgánu. Ďalej, že cestný správny orgán môže v povolení určiť podmienky na zvláštne užívanie a pre ich nesplnenie môže udelené povolenie zrušiť. Toto sa týka aj verejných kultúrnych podujatí, ktoré majú byť organizované na miestnej komunikácii.

Predstavte si, že sa niekto rozhodne zorganizovať rockový koncert na kruhovom objazde pred Krajinským mostom. Podľa toho, čo sa udialo vlani pred Vianocami, v Piešťanoch stačí oznámiť Mestu Piešťany, že ho ide robiť a nikto by s tým akože nič nemôže robiť. Výsledkom boli zápchy, organizátor neriešil záchytné parkoviská ani projekt dopravy. Ak by sa potrebovala v smere z Banky dostať do piešťanskej nemocnice rýchlo sanitka, nie je isté, či by stihla prísť načas. Následky by mohli byť fatálne. Zákon však rieši aj túto situáciu, len v Piešťanoch sa zjavne uplatňuje, či neuplatňuje podľa rôznych motivácií.

Nejde teda o vodné delá, ktoré ľuďom účelovo nahovára pán Turský z Piešťany TV, ale zabezpečenie zákonnosti a rovnakých pravidiel pre všetkých.

Ak ešte vládzete a chcete si porovnať čo platí v Piešťanoch a čo v Trnave. Tak sa pýtam sám seba, či sú obe tieto mestá v rovnakej republike?

Piešťany
Oznámenie o konaní kultúrnej alebo športovej akcie, zhromaždenia

Usporiadateľ verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatí na území mesta Piešťany je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území mesta Piešťany Mestskému úradu, najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.

Verejnými kultúrnymi podujatiami sú verejnosti prístupné divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Za kultúrne podujatia sa považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

Verejnými telovýchovnými, športovými a turistickými podujatiami sa rozumejú telovýchovné, športové a turistické súťaže, stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov v oblasti telesnej kultúry, ktoré sú prístupné kultúrnej verejnosti. Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.
Potrebné doklady

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia (tlačivo)
Oznámenie o konaní telovýchovného, športového, turistického podujatia (tlačivo)
Oznámenie o usporiadaní verejného zhromaždenia (tlačivo)

Doba vybavenia: do 7 dní
Poplatok: bez poplatku
Súvisiace predpisy
VZN č. 6/2009 o voľných pouličných aktivitách slobodných umelcov
Poskytovanie dotácii v oblasti kultúry a športu
Finančné dotácie môže mesto poskytnúť oprávneným subjektom, ktoré vyvíjajú činnosť v oblasti kultúry a športu.
Dotácia môže byť poskytnutá iba na základe písomnej žiadosti podanej v termínoch, oznámených mestom.
Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Piešťany právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom, okruh

 

Trnava
Postup pri oznámení verejného kultúrneho podujatia

1. Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia (ďalej len VKP) v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov je povinný oznámiť konanie VKP mestu Trnava na Mestskom úrade v Trnave – Odbor vzdelávania, športu a kultúry, Trhová 3 a to buď osobne, poštou alebo elektronickou poštou.

2. Oznámenie určené obci treba podať na mestskom úrade najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.

3. Usporiadateľovi VKP, ktorý oznamuje konanie VKP poštou sa odporúča, aby na obálke okrem adresy uviedol odkaz „Oznámenie verejného kultúrneho podujatia“.

4. V prípade elektronického oznámenia zámeru usporiadať VKP sa odporúča do predmetu správy uviesť „Oznámenie verejného kultúrneho podujatia“ a odoslať toto oznámenie na emailové adresu zuzana.remenarova@trnava.sk alebo tomas.budinsky@trnava.sk.

5. Tlačivo pre písomné oznámenie VKP je občanom k dispozícii na MsÚ aj na webovej stránke Mesta Trnava.
Tlačivo – Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia

6. Usporiadateľ, ktorý VKP organizuje na verejnom priestranstve je povinný dodržiavať ostatné všeobecné právne predpisy, v prípade, že bude pri konaní VKP použitá pozemná komunikácia, predloží usporiadateľ VKP aj povolenie na zvláštne užívanie komunikácie vydané cestným orgánom v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (toto povolenie vybavuje Odbor dopravy a komunálnych služieb).

7. Ak sú údaje nepresné, neúplné alebo chýbajú, vyzve mesto zvolávateľa VKP na ich doplnenie a v prípade neodstránenia týchto chýb pôjde o neplatné oznámenie. Týmto si usporiadateľ nesplní oznamovaciu povinnosť v zmysle zákona č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov.

8. Mesto Trnava – referát kultúry potvrdí kópiu usporiadateľovi a opatrí evidenčným
číslom a vždy vo štvrtok do 10.00 h faxom, písomne a elektronickou poštou oznámi MsP, ObO PZ Trnava VKP organizované na území mesta Trnava na nasledujúci týždeň.

9. Usporiadateľ je povinný dodržiavať aj ostané ustanovenia zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov, či VZN č.134 o rušení nočného pokoja a VZN č. 25 o dodržiavaní čistoty a poriadku a VZN č.317 o miestnych daniach (daň za užívanie verejného priestranstva).

 

Tomáš Hudcovič

Populárne články