Connect with us

Aktuality

Poslanci mali výhrady k záverečnému účtu 2015, „prevetrali“ správu kontrolóra a žiadali viac informácií

Published

on

Reklama
Reklama

Mestské zastupiteľstvo na včerajšom rokovaní preberalo najmä vyhodnotenia rozpočtov – mesta i mestských organizácií a poslanci sa venovali aj správe kontrolóra, v ktorej opäť konštatoval nedostatočne zvládnutú logistiku organizačných zmien na úrade. Ďalšia diskusia sa rozvinula aj v bodoch Rôzne a Interpelácie, kde členovia poslaneckého zboru podávali návrhy na uznesenia a žiadali informácie od úradu, týkajúce sa napríklad možnej kúpy pozemkov, investičných akcií či mantinelov na zimnom štadióne.

Zastupko (8)Diskusia nastala už pri vyhodnotení rozpočtu knižnice, kde navrhla predsedníčka finančnej komisie poslankyňa Zita Bruncková (nezávislá – klub Spoločne pre Piešťany) schváliť uznesenie, aby mestská inštitúcia doložila podrobnejšie informácie ohľadom verejného obstarávania služieb za približne 90 tisíc eur.  Časti poslaneckého zboru sa to nepáčilo a dokonca zaznelo i obvinenie z takzvaného „mobingu“, kvôli dvom kontrolám v knižnici v priebehu roka.

Záverečný účet a vyhodnotenie rozpočtu mesta za rok 2015 poslanci po približne hodinovej diskusii nakoniec schválili s výhradami, na základe návrhu na uznesenie bývalého primátora Rema Cicutta (nezávislý). Prijaté rozhodnutie môže v budúcnosti sťažiť získanie štátnych dotácií, ale v prípade kontroly by opačný postup  –  schválenie bez výhrad, zasa teoreticky mohlo znamenať udelenie sankcií pre mesto.

Chyby v záverečnom účte, ktoré sa týkali najmä prečerpania výdavkov v niektorých rozpočtových položkách respektíve nesprávneho zaradenia položiek do rozpočtových položiek,  však opravené nebudú, čo potvrdil aj vedúci oddelenia finančných služieb mesta Stanislav Mikuš, pretože podľa zákona do 5. februára už boli odoslané všetky potrebné výkazy štátnym inštitúciam. Rozhodnutie tak môže zabrániť iba ich opakovaniu v tomto roku, preto sa poslanci tiež rozhodli, že chcú vidieť priebežný stav rozpočtu na každom budúcom rokovaní.

Reklama

Podobné chyby obsahovali záverečné účty v menšom množstve aj v minulosti, pričom záverečné účty boli poslancami prijaté v predošlých rokoch bez výhrad.

Zastupko (2)
Ďalším diskutovaným bodom bola správa hlavného kontrolóra, pri ktorej okrem iného vyšlo najavo, že minuloročná organizačná reforma na radnici sa predraží aj o viac ako 6-tisíc eur za nevyčerpané dovolenky odchádzajúcich zamestnancov. „Kontrolou bolo zistené, že nezvládnutou logistikou pri realizácii organizačných zmien došlo v kontrolovanom období po uskutočnenej organizačnej zmene k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov a to pre chyby, ktoré pramenili z celkového nezvládnutia procesu organizačných zmien uskutočnených na MsÚ mesta Piešťany,“ uvádza v správe Peter Konečný.  Poslanecký zbor tak v diskusii opäť vytýkal vedeniu mesta postup pri organizačných zmenách a niektorí dokonca žiadali, aby primátor a jeho zástupca zaplatili zvýšené náklady z vlastného vrecka.

Zastupko (3)Napriek pokročilej až nočnej hodine aj pri posledných bodoch poslanci prijali viacero uznesení a interpelovali mesto o informácie.  Napríklad návrh na rokovanie ohľadom prípadnej kúpy pozemku mestom v oblasti ulíc Hurbanova, Mudroňova pre vybudovanie parkoviska podal poslanec Denis Kristek (nezávislý  – klub Spoločne pre Piešťany). Eliška Gocká (nezávislá) zasa navrhla zaoberať sa možnou kúpou pozemku, ktorý susedí s cintorínom v Kocuriciach.

Zastupko (6)Remo Cicutto (nezávislý) okrem iného  požadoval od úradu na budúce zasadnutie predložiť prehľad stavu a plnenia investičných akcií. Investície zaujímali aj Ivetu Babičovú (SDKÚ – DS), konkrétne žiadala informácie ohľadom opráv a rekonštrukcií na úseku školstva. Poslankyňa Zita Bruncková sa pýtala na situáciu s výmenou mantinelov na Zimnom štadióne, nadväzujúc na vystúpenie Jaroslava Lušnáka v úvode rokovania. (Tejto téme sa viac venujeme v samostatnom článku).

Zastupko (10)Jozef Beňačka (nezávislý) chcel vedieť, či sa mesto alebo Rezort Piešťany nejako pripravuje prezentovať v súvislosti s predsedníctvom Slovenska v EÚ.  Ďalej žiadal správu, aké verejné obstarávanie vykonáva novoprijatá pracovníčka Mária Vermešová, a prečo mesto aj po jej prijatí v projekte na kompostáreň počíta s externým verejným obstarávaním. Andrej Klapica (KDH) zasa navrhol zakreslenie čiar pre cyklistov napríklad na ulici Rekreačnej či doplnenie vodorovného značenia na cyklookruhu. Interpelácie podali aj ďalší poslanci a odpovede dostanú od mesta písomne. Záujemcovia z radov verejnosti si ich nájdu v materiáloch na ďalšie rokovanie MsZ (plnenie uznesení).

Zastupko (9)-red-

Populárne články