Connect with us

Aktuality

Obete domáceho násilia budú od nového roku chránené viac

Published

on

Reklama

Novela zákona o Policajnom zbore, ktorá bola schválená Národnou radou 13. novembra, posilní ochranu obetí domáceho násilia. Podľa nového znenia platného od 1. januára 2016 sa súčasná 48- hodinová lehota, počas ktorej môže byť násilnícka osoba vykázaná zo spoločného obydlia, predlžuje na dobu desiatich dní. Tento krok by mal zlepšiť situáciu osoby, ktorá je fyzicky alebo psychicky týraná a poskytnúť jej čas na riešenie problémovej situácie. O samotnom vykázaní je oprávnený rozhodnúť policajt a dotyčný sa k ohrozenej osobe navyše nemôže priblížiť na menej ako 10 metrov. 

„U obetí domáceho násilia býva totiž často prítomná nielen fyzická, ale najmä psychická trauma, ktorá vedie k strate schopnosti okamžite a účinne riešiť situáciu. Obete sú pod vplyvom násilníka často sociálne izolované, ekonomicky oslabené, strácajú schopnosť uplatniť sa na trhu práce a potrebujú čas na to, aby mohli urobiť nevyhnutné kroky smerujúce k riešeniu ich situácie. Vyžadujú preto špecifický prístup a pomoc odborníkov. V SR aj napriek rozbiehajúcim sa národným projektom je naďalej nedostatok špecializovaných organizácií poskytujúcich poradenstvo a služby pre obete domáceho násilia a problémovou sa javí byť aj ich regionálna nedostupnosť, najmä v odľahlých oblastiach. Navrhuje sa preto predĺžiť súčasnú 48-hodinovú lehotu,“ informuje na svojich stránkach Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Reklama

Vykázanie zo spoločného obydlia ako preventívne opatrenie má zaistiť ochranu obete pred ďalším násilím a pomôcť jej riešiť danú situáciu. Z hľadiska poskytnutia účinnej ochrany ohrozenej osobe zohráva dôležitý význam vytvorenie dostatočného časového priestoru na zorientovanie sa v situácii bez nátlaku násilníka a na vyhľadanie odbornej pomoci. Týmto zákonom sa zároveň novelizuje aj zákon o priestupkoch. Sprísni sa postih za niektoré priestupky proti občianskemu spolunažívaniu spáchané voči blízkej osobe. Ak niekto blízku osobu urazí alebo vydá na posmech, alebo ak sa jej vyhráža ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, schválnosťami alebo iným hrubým správaním, tak sa mu uloží pokuta do 200 euro čo je oproti v súčasnosti platnej výške 33 euro až 99 euro výrazné navýšenie.

-lt/Tlačová správa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-

Reklama

 

 

 

Populárne články