Úvod Aktuality Mestská rada o hospodárení mesta za 2015, ale aj ďalších peniazoch pre hokejistov...

Mestská rada o hospodárení mesta za 2015, ale aj ďalších peniazoch pre hokejistov či využití amfiteátra

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mestská rada má na pláne rokovania v pondelok 20. júna o 15-tej hodine vo veľkej zasadačke dvadsiatku bodov. Okrem iného sa bude venovať vyhodnoteniam hospodárenia mestských organizácií, ale i plneniu Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015 – Záverečnému účtu.  Na stôl dostanú jej členovia aj návrh nového dodatku k zmluve s ŠHK 37, ktoré v tomto roku žiada doplatiť za energie 50-tisíc eur k zmluvne dohodnutej sume necelých 150-tisíc. Čaká ich tiež Návrh na určenie spôsobu nakladania s majetkom mesta Piešťany – Amfiteáter. Zasadnutie mestskej rady je verejné.

Mestská rada november (1)Návrhmi na riešenie spomenutých bodov sa zaoberali aj jednotlivé komisie pri Mestskom zastupiteľstve, ktoré vyslovili svoje pripomienky 범죄 도시 다운로드. K žiadosti o dofinancovanie energií na prevádzku Zimného štadióna od spoločnosti ŠHK 37 s.r.o. o sumu 50-tisíc eur naviac oproti zmluvne dohodnutým 149 373 € a prijatie už 10. dodatku k pôvodnej zmluve medzi mestom a nájomcom, zaujali niektoré z nich – finančná, kultúrna a športová (opr. red.), negatívne stanovisko 요리인류 키친 다운로드. Okrem Komisie pre školstvo a mládež, ktorá k materiálu výhrady nemala, ďalšie dve ho schválili s pripomienkami.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza burger

Legislatívno-právna napríklad odporúčala doplniť „navýšenie časového harmonogramu užívania ľadovej plochy deťmi a mládežou v popoludňajších a podvečerných hodinách“, poskytnúť pre rok 2016 dofinancovanie  výdavkov za energie v polovičnej výške, teda 25-tisíc eur, a tiež preveriť platby energií za priestory, ktoré nie sú využívané na športové účely. Členovia komisie pre životné prostredie zasa žiadajú jednoznačné vyjadrenie vedenia ŠHK 37 Piešťany s.r.o.: „či bude hrať klub v sezóne 2016/2017 extraligu“, ďalej aký je plán práce s mládežou, návrh zvýšenia množstva hodín verejného korčuľovania zadarmo pre obyvateľov mesta Piešťany, preveriť, či v prípade navýšenia financovania energií zo strany mesta by mohlo dôjsť k zníženiu poplatkov v mládežníckom hokeji, a tiež,  aké sa očakávajú investície do údržby zimného štadióna v budúcnosti Go Program Zen.

hokej pn ppVedenie mesta bude opätovne čakať aj rozhodnutie, čo ďalej s amfiteátrom. O priestory prejavila záujem piešťanská podnikateľka Andrea Kolmačková. Mesto je však v prípade predaja viazané rozhodnutím zastupiteľstva – vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž spss 한글판 다운로드. V minulosti sa amfiteáter radnica snažila ponúknuť do dlhodobého prenájmu, avšak bezvýsledne. Komisie, ktoré návrh materiálu ohľadom amfiteátra dostali, žiadajú od vedenia mesta vyjadrenie, či má pre túto prírodnú scénu zámer na jeho využitie, a podľa toho sa zrejme poslanci na najbližšom zasadaní zastupiteľstva rozhodnú lease agreement.

Mestská rada sa tiež bude zaoberať hospodárením mestských organizácií a mesta v roku 2015. Podľa predkladaného materiálu mesto skončilo s prebytkom bežného rozpočtu, ale so schodkom kapitálového rozpočtu, celkovo tak bolo v mínuse o 237 670 € 유니티 32비트 다운로드. Zároveň však mestu vznikla rezerva z finančných operácií vo výške viac ako 500-tisíc, ktorá bude vložená do rezervného fondu. Záverečný účet mesta je zverejnený  na úradnej tabuli a obyvatelia ho môžu pripomienkovať do 15 dní od jeho vyvesenia.

Všetky materiály na pondelkové 4. riadne zasadnutie Mestskej rady nájdu záujemcovia na web stránke mesta na stiahnutie tu Naver Line Download.

Program: 

 1. Otvorenie. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov zápisnice
 2. Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa  10.05.2016 a mimoriadnej Mestskej rady konaného dňa 26.05.2016
 3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2015
 4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2015
 5. Vyhodnotenie rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2015
 6. Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome služieb na ulici A. Hlinku  v Piešťanoch pre Materské centrum Úsmev
 7. Nákup 2 kusov nových kosačiek z prostriedkov podnikateľskej činnosti SMP, p. o Dual monitor download.
 8. Obstarávanie zmien a doplnkov ÚPN CMZ Piešťany – Úprava záväznej časti  ÚPN CMZ v súvislosti s úpravou funkčných regulatívov
 9. Návrh dodatku č. 10 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č. 3090605, uzatvorenej  medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s. r. o. (Zimný štadión)
 10. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015 – Záverečný  účet
 11. Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2015
 12. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovým domom č. 1479/7, lokalita  ul daum vod player 다운로드. Nám. SNP, Piešťany,
 13. Návrh na určenie spôsobu nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany – Amfiteáter, lokalita Mestský park
 14. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a. s., lokalita Pod Párovcami
 15. Návrh na nájom pozemku pre Dušana Švancaru a manželku Jarmilu Švancarovú, lokalita Zavretý kút
 16. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Pavlínu Jamborovú, lokalita Skalná, Piešťany
 17. Obchodná verejná súťaž v lokalite Vodárenská – návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti
 18. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., lokalita Holubyho, Piešťany War Thunder download. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena pre MUDr. Martina Mrázika a Petru Mrázikovú, lokalita Holubyho, Piešťany
 19. Rôzne
 20. Záver

-red-, ilustr. foto: archív PNky

REKLAMA