Connect with us

Aktuality

Mestská rada bude riešiť zmeny rozpočtu i predaj majetku

Published

on

Reklama
Reklama

Primátor Piešťan Peter Jančovič zvolal na pondelok 13. mája 4. riadne zasadnutie mestskej rady. Prerokovať má viac ako dve desiatky tém. Okrem iného sa má zaoberať zmenami v odmeňovacom poriadku, návrhom na určenie názvu ulice, dotáciami, záverečným účtom, zmenami rozpočtu, ale aj predajom majetku. Zastupiteľstvo o týchto témach, aj na základe odporúčaní mestskej rady, bude rokovať vo štvrtok 23. mája.

Rokovanie sa uskutoční v zasadacej miestnosti MsÚ na 2. poschodí so začiatkom o 15.00 h.

Program rokovania podľa pozvánky

1. Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov zápisnice

Reklama

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konanej dňa 01.04.2019

3. Návrh na obsah zápisu do Kroniky mesta Piešťany za rok 2018

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí, centre voľného času a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o určení názvu ulice v Piešťanoch

6. Návrh Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, členov komisií mesta Piešťany

7. Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany za rok 2018

8. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti rozvoja školstva a vzdelávania

9. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie

10. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity

11. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti sociálnej a zdravotníckej

12. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti podpory miestneho a regionálneho rozvoja

13. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2018

14. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2018

15. Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2018

16. Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2018

17. Stav a pohyb majetku mesta Piešťany za rok 2018

18. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019

19. Prijatie dlhodobého úveru vo výške 1 148 613,- EUR na financovanie investícií schválených v rozpočte mesta Piešťany na rok 2019

20. Nové znenie Štatútu informačného periodika Radnica informuje

21. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a Milanom Hudecom a Alenou Hudecovou, lokalita Nábr. I. Krasku, Piešťany

22. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku, lokalita Sadová, Piešťany

23. Návrh na zámer prevodu vlastníctva medzi mestom Piešťany a Petrom Kohútom, lokalita Staničná ul., Piešťany

24. Návrh na prevod vlastníctva medzi mestom Piešťany a Petrom Kováčom a Jozefínou Kováčovou, lokalita Žilinská ul., Piešťany

25. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremien medzi mestom Piešťany a Tomášom Répášom, lokalita Hośtáky, Piešťany

26. Rôzne

27. Záver

Materiály k jednotlivým bodom nájdete tu.

-red-

Populárne články