Connect with us

Aktuality

Hlavnému kontrolórovi končí mandát. Samospráva vyhlásila novú voľbu

Na konci minulého roka schválilo piešťanské mestské zastupiteľstvo uznesenia o konaní voľby hlavného kontrolóra Mesta Piešťany. Uskutoční sa 16. februára. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 26. januára.

Published

on

Reklama
Reklama

„Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať alebo doručiť svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi najneskôr dňa 26.01.2023 do 15.00 hod., do podateľne Mestského úradu Piešťany, Nám. SNP č.3, 921 45 Piešťany, v zalepenej obálke s označením : „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“ Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum odovzdania alebo doručenia prihlášky do podateľne Mestského úradu Piešťany,“ informovala samospráva na svojej webovej stránke.

Písomná prihláška kandidáta má obsahovať meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktné údaje – tel. číslo a e-mail. Priložiť treba výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, osvedčenú kópiu dokladu o vzdelaní (ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie) a profesijný životopis. V zmysle zákona je kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

Ďalej je potrebné priložiť čestné vyhlásenia a súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré nájdete na stránke Mesta Piešťany.

Kandidát, ktorý splní stanovené predpoklady, bude pozvaný na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 16. februára, kde sa uskutoční voľba podľa zastupiteľstvom schváleného volebného poriadku pre voľbu hlavného kontrolóra Mesta Piešťany.

Reklama

Čo robí hlavný kontrolór?

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť, pod ktorou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov. Kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácií obce, ale aj vybavovania sťažností a petícií.

Kontroluje tiež dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, plnenie uznesení obecného zastupiteľstva, ale aj  dodržiavanie interných predpisov obce.

Kontrolnej činnosti podlieha obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,  osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu  v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

-red- Zdroj: Mesto Piešťany Foto: -vv-

Populárne články