Úvod Aktuality Hlasujte za projekty piešťanských škôlok v programe Budúcnosť sú deti

Hlasujte za projekty piešťanských škôlok v programe Budúcnosť sú deti

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Hlasovaním na stránke 1. ročníka grantového programu Budúcnosť sú deti, ktoré vyhlásil NANO4LIFE spolu s predajňami EXIsport, môžete podporiť jeden z troch projektov, ktoré do programu prihlásili niektoré piešťanské materské školy. Na základe výsledkov hlasovania z grantu rozdelia sumu dvetisíc eur nasledovne – víťaz dostane tisícku, projekt s druhým najväčším počtom hlasov 600 eur a tretí štyri stovky Tudors.

skolkariPrimárne sú tieto peniaze určené na podporu činnosti pre deti a mládež – napríklad na výstavbu detského ihriska, aktivity pre materské školy, základné umelecké školy a základné školy a aktivity občianskych združení pre podporu voľného času detí a mládeže. Z Piešťan sa o grant a vaše hlasy uchádzajú tieto subjekty: Materská škola na Ružovej, Materská škola na A. Dubčeka a Materská škola Valová pre elokované pracovisko na Detvianskej 한글2007 그리기마당 다운로드. Možnosť hlasovania potrvá do 30. decembra a jedným klikom na stránku môžete podporiť tieto vybrané projekty:

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Netradičné športové aktivity v MŠ

Grant Budúcnosť sú deti 2015

Materská škola Ružová 2 Piešťany
Jozefská 14, 921 01 Piešťany

Miesto realizácie projektu: MŠ Ružová 2

Ciele projektu:
Využívať pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia a podpory správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu detí predškolského veku.

Hlavné aktivity a ich prínos:
Uskutočňovaním tanečnej predprípravy a tanečného pohybu motivovať deti k osvojovaniu si nových pohybových zručností, ktoré sú predpokladom pre ich ďalší motorický vývin Fortune Harmony.

skolkaŠťastné deti

Grant Budúcnosť sú deti 2015

Materská škola Valová 40, Piešťany
Valová 40, 921 01 Piešťany

Miesto realizácie projektu: elokované pracovisko MŠ Detvianska 46, Piešťany

Ciele projektu:
V prostredí štyridsať ročnej školskej záhrady elokovaného pracoviska MŠ na Detvianskej ulici v Piešťanoch boli umiestnené pôvodné preliezky, pieskovisko a hojdačky, ktoré bolo nevyhnutné pre ich zlý technický stav demontovať a natrvalo odstrániť. Materská škola však nemá dostatok finančných prostriedkov na zakúpenie a doplnenie potrebných hracích prvkov. Deti však potrebujú takéto hracie zariadenia, pretože prostredníctvom nich stimulujú svoje fyzické zdatnosti, pričom si vytvárajú priateľské vzťahy a učia sa zvládať záťažové situácie, odbúravajú stres a prekonávajú strach 뫼신사냥꾼 다운로드. Učia sa medzi sebou spolupracovať aj v rámci vrstovníckych skupín. V tomto areáli sa nachádza aj detské dopravné ihrisko, ktoré využívajú deti predškolského a mladšieho školského veku celého mesta Piešťany počas školského roka. Doplnením nových hracích prvkov v školskej záhrade vytvoríme multifunkčný areál v zdravom prírodnom prostredí školskej záhrady, v ktorom budú deti využívať svoj čas plnohodnotne, prelínaním viacerých výchovných zložiek a foriem výchovy winhex 다운로드. Cieľom projektu je: Vytvoriť pre deti prostredie, v ktorom sa budú cítiť šťastné. Zamerať edukáciu na zdravý fyzický a psychosomatický vývoj detí predškolského a mladšieho školského veku, zvýšením pohybovej aktivity, fyzickej zdatnosti a imunity detí. Posilniť medziľudské a priateľské vzťahy medzi deťmi rôzneho veku. Prepojiť tri výchovné zložky – environmentálnu výchovu, dopravnú výchovu a telesnú výchovu, ktoré materská škola realizuje prostredníctvom svojich projektov: „Škôlkar záhradníkom“, „Sebaisté dieťa v doprave“ a „Šťastné deti“ zamerané na deti predškolského a mladšieho školského veku mesta Piešťany glass ball mp3.

Hlavné aktivity a ich prínos:
1. Areál školskej záhrady je počas školského roka využívaný deťmi materských a základných škôl 1. stupňa mesta Piešťany počas praktických ukážok na detskom dopravnom ihrisku, ktoré sa nám podarilo v školskom roku 2014/2015 vybudovať a bude sa na ňom organizovať už druhý ročník dopravnej súťaže „Predškoláčik-dopraváčik“ pre všetky deti materských škôl mesta Piešťany itus ingang computer. Súťaže sa zúčastňujú deti všetkých materských škôl mesta Piešťany a v areáli chýbajú hracie zariadenia typu: veža, šmýkačka, strieška v tvare ihlanu, kovové bariéry usadené do kovového rámu, bariéry, šikmý sieťový výlez, počítadlo, kresliaca tabuľa, chodník odvahy, trojhrazda a hojdačka na pružine. Dopravné ihrisko je využívané na priamu edukáciu v oblasti dopravnej výchovy aj deťmi 1. stupňa ZŠ mesta Piešťany.
2. Areál je celoročne využívaný počas pobytov detí MŠ vonku, počas priamych edukácií Free Matrap. Počas prestávok medzi činnosťami chýbajú v areáli vyššie uvedené hracie zariadenia detského ihriska. Prostredníctvom nich deti získavajú prvotné základy komunikačných kompetencií, kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť, sociálnych, personálnych, občianskych a pracovných kompetencií. Majú tiež možnosť naučiť sa, príp. zlepšiť svoje fyzické zdatnosti aj prostredníctvom športovo-pohybových hier, pričom si vytvárajú priateľské vzťahy a učia sa zvládať záťažové situácie, odbúravajú stres a prekonávajú strach 나눔명조 다운로드. Učia sa medzi sebou spolupracovať v rámci vrstovníckych skupín.
3. MŠ organizuje počas školského roka „Deň rodiny“, ktorého sa zúčastňujú rodičia s deťmi, spolu súťažia na vopred vytvorených stanovištiach a aj z tohto dôvodu potrebujeme doplniť v areáli hracie prvky.

IMG_1761_resizeČervená, zelená

Grant Budúcnosť sú deti 2015

Materská škola Ružová 2
Ružová 2, 921 01 Piešťany

Miesto realizácie projektu: MŠ A source of html. Dubčeka 11, 921 01 Piešťany

Ciele projektu:
Oboznamovanie sa detí s dopravnou výchovou v rannom detstve.

Hlavné aktivity a ich prínos:
Viesť deti k dodržiavaniu a uplatňovaniu základných pravidiel bezpečnosti na cestnej premávke. Význam signalizácie na semafóre, pohotovo a správne vedieť reagovať na svetelné signály a to všetko so zreteľom na bezpečnosť detí.

Hlasujúci si vyberie podľa názvu projekt na webstránke www.buducnostsudeti.sk a zahlasuje zaň. Po hlasovaní získa projekt 1 bod. Po zakúpení výrobku NANO4LIFE v predajniach EXISport a zaslaní kópie účtovného dokladu získa projekt 5 hlasov za každý produkt NANO4LIFE na účtovnom doklade. Zasielať kópiu účtovného dokladu (stačí fotografia z mobilného telefónu) môžete emailom na buducnost@nano4life.sk alebo na korešpondenčnú adresu: NANO4LIFE, Cesta na Hohenau 1, 908 71 Moravský Svätý Ján. Je potrebné uviesť názov projektu, ktorému budú hlasy pridelené. Uzávierka hlasovania bude 30.12. 2015 o 12:00h. Podporené budú tri projekty s najväčším počtom hlasov: sčítané hlasy LIKE + hlasy za účtovné doklady z výrobkov NANO4LIFE z predajní EXIsport. Svoje projekty mohli prihlásiť žiadatelia do konca októbra. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 1. januára 2016 a do 30. mája musia žiadatelia predložiť vyúčtovanie nákladov podporených projektov.

-red- Zdroj: buducnostsudeti.sk, foto: archív PNky, L. Turňa

REKLAMA