Úvod Samospráva Zastupiteľstvo rozhodne aj o Malej vrbine, parkovaní na Teplickej a plate primátora

Zastupiteľstvo rozhodne aj o Malej vrbine, parkovaní na Teplickej a plate primátora

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Piate tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany sa uskutoční vo štvrtok 30. júna o 14.00 h v mestskej knižnici. Podľa zverejneného programu sa budú poslanci zaoberať napríklad obstaraním zmien a doplnkov územného plánu Komodo Time Machine. Mestská rada odporučila v rámci tohto bodu napríklad aj preklasifikovanie plochy verejnej zelene – „Malej vrbiny“ na plochu zariadení športu a rekreácie. Poslanci prerokujú tiež návrh o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia, ktorý vypúšťa Teplickú ulicu z pásma spoplatneného parkovania Lee Sun-hee's song. Ďalej vyhodnotia rozpočty Mesta aj mestských organizácií a na záver rozhodnú o plate primátora.

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

– určenie overovateľov

– určenie zapisovateľov zápisnice

– voľba návrhovej komisie

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného

dňa 26. mája 2011

3. Pripomienky a dopyty občanov mesta

4 reverse trial pc. Návrh novely Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 5/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ZUŠ, ŠK, ŠSZČ, CVČ a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany v znení VZN č. 25/2008 a VZN č. 12/2009

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č sound file. 8/2008 o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany a o úhradách za služby poskytované v Mestských jasliach

7. Návrh na prevod správy majetku Mesta Piešťany zo Základnej školy Holubyho na Materskú školu 8. mája

8. Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku Mesta Piešťany v správe Základnej školy Holubyho

9 like fate you love. Vyhodnotenie rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2010

10. Návrh na zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2011

11. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2010

12. Vyhodnotenie rozpočtu SMP, p.o. Piešťany za rok 2010

13 우라라 미로첩 다운로드. Nákup vysokozdvižnej plošiny z vlastných zdrojov podnikateľskej činnosti SMP, p.o. Piešťany

14. Návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2-21-340/2009 medzi SMP, p.o. a GASTRO B.D.T., s.r.o. Sokolovce

15. Návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2-19-340/2011 medzi SMP, p.o 사무라이 쇼다운 5 스페셜 다운로드. a Poľnohospodárskym družstvom Šalgovce

16. Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2010 – záverečný účet

17. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011

18. Návrh na aktualizáciu Územného plánu mesta Piešťany – obstaranie zmien a doplnkov ÚPN mesta po jeho preskúmaní

19 soil too. Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu mesta Piešťany

20. Návrh na zriadenie vecného bremena v kat. úz. Piešťany pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s.

21. Návrh Dodatku č. 6 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov č. 3090605, uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, s.r.o Puyopuyo mp3. (zimný štadión), Návrh Dodatku č. 4 k Nájomnej zmluve č. 2-15-350/2001, uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a CS GROUP, s.r.o. (zimný štadión)

22. Návrh Dodatkov zriaďovacích listín základných škôl a návrh Zmeny a doplnenia Zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany p.o.

23. Návrh na nájom časti pozemku pre Ing What abouting. Szilárd Németh – REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX, v lokalite Winterova ulica

24. Návrh na zriadenie vecného bremena v k.ú. Piešťany v lokalite predstaničný priestor, pre Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave

25. Návrh na uzavretie Dodatku č. 1 Nájomnej zmluvy č. 0711105, uzavretej medzi Mestom Piešťany a BD Vajan s.r.o., v lokalite Vajanského ul.

26. Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku pod vstavanými garážami, lokalita Čkalovova ulica

27. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ – Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností lokalita A. Trajan

28. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ – Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku lokalita Nálepkova ulica

29. Návrh na zrušenie uznesení MsZ – Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností lokalita Bodona

30. Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci a podmienkach využívania vodohospodárskeho majetku správcom a prevádzkovateľom cyklistického chodníka na korune hrádze, uzatvorenej dňa 21. 5. 2004

31. Návrh platu primátora mesta Piešťany

32. Správa o výsledkoch ukončených kontrol ÚHK ku dňu 5. zasadnutia MsZ r. 2011

33. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za I. polrok 2011

34. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Piešťany na II. polrok 2011

35. Rôzne

36. Interpelácie poslancov

37. Ukončenie

Autor: db

REKLAMA