Connect with us

Samospráva

Na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti zostáva týždeň

Published

on

Reklama
Reklama

Na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností zostáva už iba týždeň. Podanie daňového priznania sa týka občanov, ktorí sa v roku 2010 stali vlastníkmi, prípadne správcami, nájomcami alebo užívateľmi nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Poplatok za komunálny odpad sa tento rok nemenil a daň za psa treba uhradiť do konca januára.

Daň z nehnuteľností

„V zmysle zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2011 je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane, konkrétne referátu daní a poplatkov Mestského úradu v Piešťanoch do 31.januára 2011, ak mu vznikla daňová povinnosť k 1. januáru 2011. To znamená, že v priebehu roka 2010 sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti (podľa zákona 582/2004 Z.z.), ktorá je predmetom dane,“ hovorí Denisa Bartošová, prednostka Mestského úradu v Piešťanoch.

[singlepic id=9255 w=320 h=240 float=left]Ak má pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome viacerých spoluvlastníkov, daňové priznanie by mal podať každý jeden z nich, teda každá fyzická alebo právnická osoba. Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť, že daňové priznanie podá iba jeden z nich, avšak túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania teda do 31.1.2011. Táto povinnosť sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. V tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.

Reklama

„Každý kto nadobudne nehnuteľnosť je povinný do 30 dní ohlásiť túto skutočnosť správcovi dane – Mestskému úradu Piešťany. Rovnako sa ohlasovacia povinnosť vzťahuje aj na tých, ktorí v minulom roku previedli nehnuteľnosť na iného vlastníka,“ vysvetľuje ďalej detaily daňových priznaní D. Bartošová.

Daňové priznanie môžete podať osobne alebo poslať poštou. Správca dane odporúča priložiť vo fotokópii doklady preukazujúce správnosť podaného daňového priznania a výpočtu dane, najmä list vlastníctva a zmluvu, ktorou bola nehnuteľnosť nadobudnutá.

Poplatok za komunálny odpad

Podľa platných nariadení povinnosť platiť poplatok za komunálny odpad má každá fyzická osoba, ktorá má v meste Piešťany trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je oprávnená v meste Piešťany užívať či užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu      alebo jej časť, prípadne objekt, ktorý nie je stavbou, záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast, na iný účel ako na podnikanie. „Poplatok za komunálny odpad platia tiež právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Piešťany na iný účel ako na podnikanie a taktiež podnikatelia, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť na území mesta Piešťany na účel podnikania,“ dopĺňa D. Bartošová.

Sadzba poplatku pre fyzické osoby sa oproti roku 2010 nemenila. Pre právnické osoby sa zjednotila na sumu 0,0185 €/l. Poplatníci, ktorí majú nárok na oslobodenie, prípadne úľavu, podľa všeobecne záväzného nariadenia musia do 31. januára 2011 doložiť potvrdenie, že sa v určenom období dlhodobo zdržiavajú     v zahraničí, pričom za    dlhodobé obdobie sa na účely určenia poplatku považuje obdobie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

Ak máte potvrdenie, ktoré nie je z roku 2011, ste povinní predložiť ďalší doklad, ktorý preukazuje, že sa aj naďalej zdržiavate v zahraničí. Ak potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom jazyku, bude od vás správca dane požadovať taktiež preklad dokladu. Doklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením. Študenti študujúci na území SR s prechodným pobytom mimo územia Piešťan majú 50 percentnú zľavu z poplatku za komunálny odpad, avšak musia doložiť potvrdenie o  ubytovaní alebo doklad o zaplatení poplatku za komunálny odpad. V prípade, že študent takéto potvrdenie predloží v priebehu roka, úľava sa bude priznávať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po podaní žiadosti.

Taktiež v prípade poplatkov za komunálny odpad, je podobne ako pri dani z nehnuteľností, poplatník povinný každú zmenu, ktorá vznikne v priebehu roka nahlásiť do 30 dní.

Daň za psa

[singlepic id=9256 w=320 h=240 float=right]Daň za psa je potrebné uhradiť najneskôr do 31.1.2011. Tí ktorí získali psíka v r. 2010 a v r. 2011 ho nemajú prihláseného na Mestskom úrade majú povinnosť urobiť tak čo najskôr a poplatok taktiež uhradiť do konca januára. Daň za psa v rodinnom dome je 9 € a v bytovom dome 34 €.

Populárne články