Connect with us

Blogy

Blog Tomáša Hudcoviča: Rozpočtové trampoty

Published

on

Reklama
Reklama

V tomto roku sme od januára mali mať prvý rozpočet schválený zastupiteľstvom, ktoré vzniklo vo voľbách v roku 2014. Žiaľ, ešte ho nemáme a sme v rozpočtovom provizóriu, ktoré potrvá minimálne do 18. februára. Prečo je to tak, a aká je situácia, sa pokúsim vysvetliť v nasledujúcich riadkoch. Ako základ poslúžil môj predošlý blog, ktorý som doplnil o aktuálne informácie.

Úloha zostaviť rozpočet je na pleciach tých, ktorí sú za to platení, čiže na primátorovi a celom aparáte ľudí na mestskom úrade. Poslanci zastupiteľstva nie sú zamestnancami úradu, vo voľbách však dostali od obyvateľov mandát, aby hájili a presadzovali ich záujmy. Tento mandát podtrhuje zákon o obecnom zriadení, ktorý hovorí, že poslanci sú tí, ktorí schvaľujú rozpočet. Z toho jednoznačne vyplýva, že ak má mesto fungovať a napredovať, musí fungovať spolupráca medzi primátorom – úradom a poslancami. Ak by sme veci preniesli do bežného života, rola primátor by sa dala prirovnať k pozícii konateľa a poslancov k dozornej rade firmy, avšak bez možnosti odvolať konateľa, či ovplyvniť jeho definitívne rozhodnutia.

Od apríla minulého roka poslanci naprieč celým spektrom zastupiteľstva žiadali vedenie mesta o spoluprácu a participáciu na rozpočte. Žiadali sme o vydiskutovanie si priorít a stanovenie jasného postupu. Žiaľ, v zásade sa nedialo nič, maximálne sme dostali prísľub a ubezpečenie, že veď všetci chcú spolupracovať. V realite, však na úrad doľahla ťarcha následkov zmien v organizačnej štruktúry a to, že rozpočet na rok 2016 nemal kto pripraviť. Nový šéf ekonomického oddelenia v novembri hasil veci na poslednú chvíľu a robil, čo mohol. V rozpočte zverejnenom úradom 7. decembra, bolo viacero nedostatkov, ktoré vytvárajú množstvo otázok. Keďže ako poslanci si uvedomujeme svoju zodpovednosť a chceme aby bol rozpočet dokumentom, ktorý zabezpečí rozumné nakladanie s mestskými financiami, hľadali sme riešenie ako zo vzniknutej situácie von.

Dohodli sme sa s primátorom, že sa spoločne pokúsime dobehnúť to, čo bolo z vyššie spomenutých príčin zameškané. Spoločne s vedením mesta sme stanovili časový plán ako zrealizovať všetko potrebné k schváleniu rozpočtu. Uskutočnilo sa viacero rokovaní k jednotlivým rozpočtovým kapitolám, kde sme sa pýtali na množstvo nezrovnalostí v rozpočte, avšak nie vždy sme dostali relevantné vysvetlenia. V niektorých prípadoch sme ich nedostali dodnes. Takým sú napríklad rozpočtové položky mzdy a poistné na mestskom úrade.

Reklama

hudcovicre[1]Nový prednosta i šéf ekonomického oddelenia sa snažili vyjsť zapracovaním pripomienok z pracovných stretnutí poslancom v ústrety, ale i tak rozpočet, ktorý bol zverejnený pre pár dňami nekorešponduje s tým, čo sa na nich dohodlo. Ako poslanci sme nedostali korigované materiály z posledných dvoch rokovaní, a tak nebolo ako skontrolovať, čo sa do návrhu rozpočtu napokon dostalo. Nejeden raz počas rokovania nastali aj situácie, keď sme dostali podklady pred stretnutím a až počas rokovania sme zistili, že na úrade už dáta v rozpočte zmenili a zostavovatelia hovoria o úplne iných číslach.

Rozpočtové peripetie podtrhuje aj to, že minulý týždeň na rokovaniach komisií ešte nebolo známe, ktoré kapitálové výdavky sa majú hradiť z akých zdrojov. Tabuľku s týmito dátami sme dostali až posledný januárový štvrtok a z nej sa ukázalo, že na kapitálové výdavky vieme použiť z vlastných zdrojov necelých 200-tisíc a všetko ostatné máme realizovať z predaja majetku, alebo z úveru.

Na to, aby sa Piešťany pohli dopredu, je potrebné zastaviť prejedanie peňazí. Máme predstavu o tom, kam ide veľa peňazí a kde by sa s nimi dalo hospodáriť efektívnejšie. Problém je, že na správne rozhodnutia potrebujeme najmä podklady a dáta tak, aby sme sa rozhodovali na základe relevantných faktov. Tie, žiaľ, dolujeme od kompetentných len veľmi ťažko. Ďalšou rozpočtovou tragédiou je, že aj keď momentálne zistíme, že niektoré veci by sa dali spraviť inak a lepšie, do rozpočtu ich už nedostaneme, lebo potrebujú nejakú prípravu. Ak by sa o rozpočte rokovalo vlani od apríla, toto sme už mohli mať za sebou.

V rámci nášho klubu Spoločne pre Piešťany zastávame jeden dôležitý názor, že financie, vygenerované z dane za ubytovanie, by sa mali vrátiť späť do rozvoja a podpory cestovného ruchu, ktorý nám dokáže vygenerovať následne ďalšie financie pre mesto. V tejto oblasti sa nám podarilo naštartovať prvé pozitívne zmeny v oblastnej organizácii cestovného ruchu Rezort Piešťany, keď došlo k zmene stanov, tak aby mesto Piešťany, ktoré dáva jeden z najväčších členských príspevkov malo adekvátnu rozhodovaciu právomoc. Rezort rovnako pripravuje úplne novú stratégiu fungovania a podpory cestovného ruchu a veríme, že to v nasledujúcich rokoch prinesie svoje ovocie.

Tomáš Hudcovič

Populárne články