Connect with us

Blogy

Blog Lucie Drábikovej: Ako môže kraj pomôcť rodinám a mládeži?

Published

on

Reklama
Reklama

Sociálna oblasť spolu so zdravotníctvom a stredným školstvom spadá do kompetencií krajskej samosprávy. Nemala by byť obmedzená len na pomoc núdznym, jej súčasťou je aj rodinná politika, spadá do nej aj pomoc rodinám, mládeži a deťom. Na tomto poli sa dá z aj z krajskej úrovne urobiť veľa užitočného. Toto nie je komplexná analýza, len niekoľko postrehov. Ďalšie popíšem v nasledujúcom blogu.

V rokoch 2002-2003 som pracovala v Rade mládeže Slovenska. Je to strešná organizácia združujúca a pomáhajúca detským a mládežníckym organizáciám na území Slovenska. Pred viac ako 15 rokmi boli založené krajské rady mládeže, ktoré mali za cieľ pomáhať detským a mládežníckym organizáciám v kraji. Ako prvá bola v roku 2000 založená Rada mládeže trnavského kraja, ktorá funguje doteraz.

Detské a mládežnícke organizácie totiž združujú množstvo nadšencov, ktorí vo voľnom čase, väčšinou dobrovoľne, pripravujú program pre deti a mládež, organizujú letné tábory a ponúkajú možnosť zmysluplne napĺňať voľný čas. Nemajú však možnosť zaplatiť administratívu a častokrát z vlastných zdrojov hradia potrebné výdavky. Krajská alebo regionálna rada preto tvorí premostenie medzi krajom, organizáciami, štátnou správou a poskytuje potrebnú podporu, servis a pomoc, sprostredkúva informácie.

Aj tu v Piešťanoch máme niekoľko spoločenstiev, ktoré sa v rámci farnosti alebo reholí venujú deťom, máme tu Skautský oddiel, spevokoly. Tieto aktivity spoločne s ponukou športových klubov, umeleckých súborov a krúžkov v centre voľného času sú výbornou základňou a prevenciou, pokiaľ chceme efektívne bojovať proti závislostiam, vandalizmu a kriminalite. Samozrejme, v prvom rade záleží na rodine, aké hodnoty a výchovu poskytne ona.

Reklama

Aj rodina potrebuje často podporu a pomoc. Nielen tú základnú sociálnu, pokiaľ príjem nepostačuje, ale aj podporu v zmysle usmernenia, odľahčenia, poradenstva. Chýba napríklad sieť poradenských služieb, niekdajšie manželské a predmanželské poradne, množstv služieb je už poskytovaných súkromne, čo si mnohí nemôžu dovoliť.

Osobitne sa potreba pomoci týka rodín opatrujúcim člena so ZŤP, dlhodobo chorého, seniora, s psychiatrickými ochoreniami, závislosťami, neúplných rodín. Na krajskej úrovni je preto treba rozvíjať spoluprácu v sociálnej oblasti a v oblasti zdravotníctva. Konkrétnou pomocou môžu byť sociálne zariadenia, denné sanatóriá, poradenské centrá, materské a rodinné centrá.

Dobrými lastovičkami sú už niekoľko rokov fungujúce Centrum pomoci pre rodinu v Trnave, ktoré už v súčasnosti poskytuje poradenstvo aj v Piešťanoch a pripravuje sa otvorenie Centra včasnej intervencie (materiál pripravený na rokovanie Mestskej rady Piešťan nájdete tu), poskytujúce pomoc rodinám s detičkami so špeciálnymi potrebami. Potrebovali by sme aj denné kluby a denné stacionáre pre detičky so špeciálnymi potrebami, pre psychiatrických pacientov. Sociálny kontakt a zmysluplná činnosť sú totiž veľmi dôležitou súčasťou psychickej pohody.

Pre maminy na materskej a rodičovskej dovolenke ponúkajú cennú pomoc aj materské a rodinné centrá, v Piešťanoch máme dve materské centrá, MC Úsmev pripravuje okrem bežnej činnosti aj množstvo zaujímavých podujatí a aktivít pre deti.

Veľmi potrebná je pomoc a zachytenie rodín s problémom závislostí. V Piešťanoch dlhé roky pôsobí Pomoc ohrozenému dieťaťu, ktorú vyhľadávajú rodičia a závislí z celého Slovenska. Ďalšou pomocou sú nízkoprahové centrá, ktoré ponúkajú možnosť tráviť voľný čas užitočne, spoznávať nových ľudí. V Piešťanoch máme nízkoprahové centrum napríklad v rámci Arcidiecéznej charity. Nízkoprahové sa volá preto, že mladý človek, dieťa alebo dospelý nemusí vypĺňať prihlášku, platiť vstupné alebo členské. Všetky tieto ponuky a organizácie pritom nemôžu byť ziskové, hoci ich prínos pre spoločnosť je vysoká.

Preto považujem za jednu z dôležitých úloh samosprávy a jeden zo svojich cieľov, pokiaľ budem zvolená za poslankyňu krajského zastupiteľstva, aby bola systematicky a efektívne podporovaná činnosť detských, mládežníckych organizácií. Ovocím týchto organizácií je nielen prevencia, ale aj zdravý rozvoj osobností, nových animátorov alebo lídrov a nesmierne dôležitý duch spolupráce a solidarity.

Na záver len malá úvaha. Dôležitou súčasťou zdravého prostredia a komunity je dobrovoľníctvo. A v Piešťanoch je množstvo šikovných a aktívnych ľudí zapájajúcich sa do podujatí, ako sú Rozprávkový park, Noc svetiel, rôzne brigády, úprava Lida. Takpovediac na kolenách boli vytvorené a zorganizované podujatia na profesionálnej úrovni. Tieto nesú okrem zážitkov pre ich návštevníkov ešte ďalšiu pridanú hodnotu. Vo výchove je totiž najcennejší príklad rodičov a mnohé deti mali možnosť vďaka dobrovoľníckej práci svojich rodičov zažiť atmosféru tvorenia, organizovania a spájania síl.

Samosprávny kraj môže rodinám a mládeži veľa pomôcť práve systematickou podporou detských, mládežníckych organizácií, materských, komunitných a rodinných centier, ktoré nemôžu byť ziskové, ale ich úloha je dôležitá.

Lucia Drábiková, kontakt

Ilustr. foto: -mp-,-lt-

Populárne články