Connect with us

Koktail

Právnické okienko: ochrana osobnosti a spravodajská licencia

Published

on

Reklama
Reklama

V novej rubrike prinášame odborné odpovede na právne otázky, ktoré trápia našich čitateľov. Napíšte nám, ktorým témam by sme sa mohli ďalej venovať. Dnes prinášame príspevok JUDr. Mgr. Mariána Kropaja, PhD., právnika a politológia, v súčasnosti odborného asistenta Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na tému ochrana osobnosti a spravodajská licencia.

[singlepic id=3991 w=320 h=240 float=left]Právna úprava ochrany osobnosti je obsiahnutá v Občianskom zákonníku, ale aj v iných právnych predpisoch. Vychádza z II. hlavy Ústavy SR, do ktorej bola prevzatá Listina základných práv a slobôd.

Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Súhlas na použitie uvedených osobných prejavov fyzickej osoby sa nevyžaduje, ak sa majú použiť na úradné účely na základe zákona.

Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

Reklama

Pri spravodajskej licencii nie je podstatné, či o vyhotovení alebo použití napr. záznamu dotknutá osoba vedela. Použitie napr. podobizne určitej fyzickej osoby v spravodajstve (referovanie udalostí verejného záujmu), ktoré sa týka určitej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, musí byť primerané, nesmie narušovať jej oprávnené záujmy. Ide o zrejmý stret ochrany osobnosti a práva na šírenie informácií.

Pri strete základných práv treba vždy citlivo prihliadnuť k okolnostiam každého jednotlivého prípadu a starostlivo zvážiť, či jednému právu nebola neodôvodnene daná prednosť pred iným právom. Vítaným základom pre rozvíjanie úvah o ochrane osobnosti môže byť rozhodovacia činnosť súdnych orgánov v konkrétnych prípadoch (tzv. judikatúra ako súhrn súdnych rozhodnutí).

Samotná neoprávnenosť zásahu je iba jedným, nie však jediným predpokladom na úspešné domáhanie sa ochrany osobnosti. Neoprávnený zásah do osobnosti vykonaný prejavom v tlači, filme, rozhlase a televízií musí byť spôsobilý ohroziť alebo narušiť oprávnené záujmy osoby – súkromie, jej občiansku česť a dôstojnosť, meno, atď.

Zdrojom problémov je neustále narastanie pohybu informácií v súčasnej informačnej spoločnosti. Základným kritériom spravodajstva by mali byť dobro a pravdivosť, aspoň minimálna snaha o objektívnosť a vyváženosť poskytovaných informácií, ale zároveň aj aktuálnosť. Práve snaha o čo najrýchlejšie informovanie verejnosti býva najčastejšou príčinou nesprávneho postupu novinárov a redaktorov.

Autor: JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD.

Použitá literatúra:

CIRÁK, J. Osobnostné práva a ich ochrana. In LAZAR a kol. Občianske právo hmotné. Tretie doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2006, s. 168-173.

DOLEŽILEK, J. (Zost.) Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti. Praha: ASPI, 2002, 59 s.

ROZEHNAL, A. Mediální právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, 295 s.

ŠVIDROŇ, J. Tvorba a pravo. Bratislava: VEDA, 1991, 306 s.

ŠVIDROŇ, J., ADAMOVA, Z., NAVRAT, M., ŠKREKO, A. Pravo duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva. J. Švidroň (Ed.). Bratislava: VEDA, 2009, 680 s.

Populárne články