Connect with us

Aktuality

V Pečeňadoch chcú geotermálny vrt a Zážitkový vodný svet, časť obyvateľov sa postavila proti

Published

on

Reklama

Obec Pečeňady chystá viaceré investičné zámery, ktoré sa týkajú napríklad prístavby a rozšírenia miestneho RELAX CENTRA, či rekonštrukcie interiéru Domu smútku. Príprava investície, ktorá vyvolala rozpor, sa týka možnosti získania geotermálnej vody a výstavby rekreačno-kúpeľného areálu. Časť obyvateľov sa postavila proti tomuto zámeru a rozbehla petíciu s názvom „Petícia za pozastavenie akýchkoľvek konaní vedúcich k realizácii projektu „Vodný svet“ v Pečeňadoch“. Pod petíciu, ktorej dôvodom  je podľa členov petičného výboru nekomunikácia vedenia obce a nerealizovanie zhodnotenia ekonomickej udržateľnosti projektu, sa podpísala približne tretina obyvateľov. Starosta obce, považuje využitie jedinečnej vody za veľmi prínosné, pričom na webe obce uviedol: „Je predčasné robiť akékoľvek závery, pokiaľ ešte nie sú známe výsledky najmä z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.“

Už v minulom roku sa objavili v médiach informácie, že maličká obec s 550 obyvateľmi v tesnej blízkosti jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice, by mohla mať vlastný akvapark. Obec parí k najbohatším na Slovensku, keď v bežnom rozpočte má najmä vďaka daniam z elektrárne na jedného obyvateľa približne 2700 eur. Pre porovnanie napríklad Piešťany majú k dispozícii v bežnom rozpočte na obyvateľa k dispozícii približne 700 eur. Obec si doteraz nechala spracovať štúdiu rozšírenia RELAX CENTRA Pečeňady o „Zážitkový vodný svet“ a Hydrogeologickú štúdiu PEČEŇADY, ktorá sa týka možností získania geotermálnej vody.

Reklama

Predpokladajú unikátnu vodu

Hydrogeologickú štúdiu pre možnosti získania geotermálnej vidy vypracoval kolektív autorov pod vedením RNDr. Miroslava Krála. V nej sú analyzované štyri alternatívy z rôznych geologických horizontov, pričom odporučila optimálne miesto a alternatívu pre realizáciu hĺbkového geotermálneho vrtu. Ten by mal siahať 2500 m pod povrch zeme, výdatnosť zdroja sa predpokladá 7-10 l/s s voľným prelivom a teplota pri ústí na povrch 75°C.  Kolektorom geotermálnej vody majú byť strednotriasové karbonáty (ramsauské dolomity a guttensteinské vápence) príkrovovej jednotky fatrika. Chemický typ geotermálnej vody očakávajú autori štúdie  Na-Ca-(Mg)-HCO3-Cl-(SO4), pričom celková mineralizácia by mala byť 5,7 g/l.

Obec si nechala spracovať znalcom v odbore zdravotníctvo a farmácia, odvetvie fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia MUDr. Danielom Doležalom, MPH, zámer na realizáciu relaxačno kúpeľného areálu. Základnou myšlienkou zámeru – posúdenia je v prvom rade vybudovanie oddychovo – zábavného kúpeľného centra s možnou nadstavbou vybudovania prírodných liečebných kúpeľov. Na základe predpokladov hydrogeologickej štúdie by podľa D. Doležala mal mať budúc vrt GPC-1 Pečeňady viac železa ako minerálna liečivá voda dudinského typu S-3. Tento typ liečivej minerálnej vody dudinského typu je jedinečný v celej Európe. Minerálna voda podobného zloženia sa podľa autora nachádza len vo francúzskom Vichy.  

Reklama

Pri určení predpokladaných vlastností vrtu vychádzali autori štúdie z vrtov VK1 Veľké Kostoľany a RA1 Ratkovce. Voda by mala byť z väčšej hĺbky ako majú Kúpele Piešťany

Kameň úrazu – informovanosť a ekonomika

V rozpočte na rok 2018 obec Pečeňady vyhradila na realizáciu vrtu približne 1,5 milióna eur. Kameňom úrazu, pre ktorý časť obyvateľov vrátane poslanca obecného zastupiteľstva JUDr. Juraja Blahutu a Mariána Šinkoviča ml., ktorý je synom ďalšieho z obecných poslancov, spustila petíciu za pozastavenie akýchkoľvek konaní vedúcich k realizácii projektu „Vodný svet“ v Pečeňadoch, je nedostatočná komunikácia a chýbajúce preukázanie uskutočniteľnosti projektu. „Občania ani niekorí poslanci obecného zastupiteľstva neboli dostatočne informovaní o zámere, ktorý sa má realizovať. V rozpočte je vyhradených 1,4 milióna eur na realizáciu vrtu, zo štyroch miliónov, ktoré majú Pečeňady na kapitálovom účte. To bolo za predpokladu, že vrt bude hlboký 1,5 km. Teraz sa však hovorí už o 2500 m, takže cena vrtu by mala byť až 2,5 milóna eur! Do dnes nebola predložená žiadna štúdia uskutočniteľnosti tohto projektu. Preto sme rozbehli petíciu, aby sa nevyplytvali peniaze zbytočne,“ hovorí predseda petičného výboru Marián Šinkovič ml. „Na vrt bude potrebných  2,5 milióna eur, pričom získanie vody je neisté. Pokiaľ viem, tak v Piešťanoch sa snažil podnikateľ získať povolenie na čerpanie z vrtu, ale zatiaľ mu to ministerstvo nepovolilo,“ dodáva M. Šinkovič.

Po doručení petície zverejnil na obecnom webe starosta Ladislav Boháčik vyjadrenie: „Je predčasné robiť akékoľvek závery, pokiaľ ešte nie sú známe výsledky najmä z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. V súčasnosti  je už vypracovaný a obci dodaný dokument, ktorý bude odoslaný Ministerstvu životného  prostredia SR za účelom  posúdiť možné vplyvy uvažovaného zámeru na životné prostredie, pričom sa bude posudzovať nielen prevádzka zámeru, ale aj jeho realizácia a likvidácia. Samozrejme že rešpektujem cca 28% oprávnených voličov, ktorí túto petíciu podpísali, nakoľko boli nedostatočne, resp. neboli vôbec informovaní a nepočkali na stanovisko obce, ktorá v súčasnej dobe nedisponuje dokumentom, ktorý by ju oprávňoval danú investíciu realizovať  !!! Zároveň ďakujem aj v mene troch spolupracujúcich poslancov vám, vyše 72% oprávneným voličom, ktorí sa rozhodli petíciu nepodpísať  a vyčkať na konečné stanovisko obce.“

„Starosta zavádza, petíciu nám totiž nepodpísalo len 12 osôb t.j. necelé 3 %
z oprávnených voličov. Ďalších 22 osôb nám povedalo, že s petíciou súhlasí, ale
nepodpíše ju, pretože sa obáva rôznych represálií zo strany obce. Nateraz sme však dosiahli aspoň jednu vec, že obec konečne podrobnejšie informovala o svojich zámeroch. Ide nám o to, aby prostriedky boli investované efektívne, preto je podľa nás dôležité zrealizovať tiež štúdiu uskutočniteľnosti projektu a podľa nej sa rozhodnúť ako ďalej so zámerom,“
vyjadril sa Marián Šinkovič ml.

Zážitkový vodný svet s jedným toboganom a štyrmi bazénikmi

Na potenciálnu realizáciu vrtu v Pečeňadoch by mala nadväzovať prístavba a rozšírenie Relax Centra Pečeňady o Zážitkový vodný svet. Podľa informácií zverejnených začiatkom januára na webstránke obce uvedenou prístavbou a rozšírením existujúcej stavby má vzniknúť nový objekt s minimálnym zásahom do okolitej prírody, ktorý bude slúžiť na regeneráciu síl a liečebné kúpeľné procedúry v príjemnom prostredí Národnej kultúrnej pamiatky Hájiček. 

 

V rámci celkového dispozičného riešenia spolu s existujúcimi objektami tak má v Pečeňadoch vyrásť komplexná zóna zameraná na aktívny oddych (športoviská), regeneráciu síl (sauny, odpočivárne, bazény) a liečebné procedúry (vzácna liečivá minerálna voda). Podľa zámeru majú byť bazény, resp. ich časť napájaná prírodnou vodou z novonavrhovaného geotermálneho vrtu.

Spracovaný ideový zámer Akad. arch. M. Zikmunda  a Ing. S. Zikmundovej počíta s tromi vnútornými bazénmi s plochami 35, 25 a 50 metrov štvorcových a vonkajším bazénom s plochou 50 m2. V centre objektu by mal stáť jeden tobogan ústiaci do najmenšieho z vnútorných bazénov. Celková plocha prístavby by mala byť 260 m2.

V súčasnosti obec nemá zrealizované posúdenie vplyvov na životné prostredie, povolenie na realizáciu vrtu, ani projektové dokumentácie a povolenia, čiže medializované informácie, že v septembri by sa malo začať stavať sú nereálne a ak  obec dostane súhlasné stanoviská a bude projekt realizovať, zaberie to podstatne viac času.

-th/lt- Zdroj a foto: www.pecenady.sk Vizualizácie: Akad. arch. M. Zikmund,  Ing. S. Zikmundová Grafika: RNDr. Miroslav Král

 

 

Populárne články