Úvod Aktuality V jednom z pavilónov základnej školy zistili prítomnosť nebezpečných chemikálií, deti presťahovali...

V jednom z pavilónov základnej školy zistili prítomnosť nebezpečných chemikálií, deti presťahovali do iných tried

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V budove druhého stupňa Základnej školy na Holubyho ulici v Piešťanoch sa po rekonštrukcii prejavoval neustály zápach, ktorý sa niekedy viac, inokedy menej darilo korigovať vetraním 유오기 다운로드. Po neúspešných pokusoch odstrániť pach vetraním, zmenou čistiacich prostriedkov, osviežovačmi vzduchu i odizolovaním základov, Rada rodičov s riaditeľom požiadali o stanovisko Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave i Kontrolné chemické laboratórium CO v Nitre fixedsys fonts. To odobralo vzorky, v ktorých po analýze zistili prítomnosť toluénu, fenolu, či xylénu. RÚVZ v Trnave zatiaľ nestanovil či sú namerané hodnoty pre školské prostredie akceptovateľné, preto pri minulotýždňovom zasadnutí všetkých zainteresovaných bolo odporučené riaditeľovi preventívne dočasne presťahovať žiakov z dotknutých tried do iných priestorov v rámci školy 카라 큐피드 다운로드.

IMG_3095_resize

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

RÚVZ na základe žiadosti vykonal kontrolu 20 Forced php files. októbra a požiadal o dodanie certifikátov k podlahovej krytine a lepidlu, ktoré boli použité pri rekonštrukcii budovy druhého stupňa. Vyjadrenie ku kontrole ku dnešnému nebolo od RÚVZ doručené. Rada rodičov následne oslovila Kontrolné chemické laboratórium CO v Nitre o preskúmanie nezávadnosti prostredia v triedach II dropbox videos. stupňa ZŠ Holubyho. Merania, ktoré sa uskutočnili 13. novembra ukázali, že v triedach sa vyskytujú škodlivé a dráždivé látky, ktoré vytvárajú prostredie nie príliš vhodné pre deti 연극 대본 다운로드. Ako pravdepodobný zdroj sa uvádzajú lepiace, náterové a tmeliace materiály. Prítomnosť dráždivých látok sa nepreukázala v žiadnom inom pavilóne školy Ring of Elysium.

Všetci zainteresovaní, teda vedenie školy, zástupcovia MsÚ v Piešťanoch, Rady školy, Rady rodičov a KCHL v Nitre sa vo štvrtok 26 segoe ui font. novembra stretli v priestoroch školy, aby prerokovali vzniknutú situáciu a proaktívne rozhodli o jej riešení. „Vzhľadom k tomu, že dosiaľ nemáme vyjadrenie RÚVZ o vhodnosti, resp ai suite 3. akceptovateľnosti nameraných hodnôt pre školské prostredie bolo doporučené riaditeľovi základnej školy uskutočniť preventívne opatrenie a to presťahovať dočasne deti z tried budovy druhého stupňa do iných miestností – tried v rámci školy SketchUp7. Nakoľko škola disponuje špecializovanými učebňami a priestormi školských družín, ktoré by mali pokryť požiadavky na provizórne umiestnenie žiakov, toto riešenie je operatívne, rýchle a hlavne možné,“ informovali zástupcova Rady školy.IMG_3088_resize

Aby sa identifikoval materiál, z ktorého látky vznikajú, boli podľa odporúčania Krajského chemického laboratória CO v Nitre, odobraté vzorky podlahovej krytiny a následne bude vykonaná samostatná analýza PVC a lepidla. Podľa výsledkov analýzy bude škola žiadať o stanovisko k prevádzke priestorov Regionálny úrad zdravotníctva v Trnave.

Zástupcovia mesta tiež požiadali dodávateľa AGS spol. s.r.o. z Prievidza o certifikát k použitému PVC a lepidlu. Zároveň bola dodávateľovi už 24. 11. 2015 zaslaná aj reklamácia k Zmluve o dielo.

-lt/ts-

REKLAMA