Connect with us

Aktuality

Prepustení zamestnanci sa vracajú. Z vedúceho referátu má byť vedúci odboru

Published

on

Reklama
Reklama

Mesto Piešťany po prvých troch dohodách o sporných nárokoch so zamestnancami MsÚ prepustenými primátorom Milošom Tamajkom zverejnilo v priebehu júla ďalšie štyri. Zamestnanci žalovali Mesto Piešťany o určenie neplatnosti výpovede. Súdne spory neboli ukončené rozhodnutím, ale po dohodách nového primátora s bývalými zamestnancami majú byť všetky žaloby stiahnuté a mesto má zamestnancom vyplatiť náhradu mzdy. Aká je jej výška samospráva nezverejnila. Zamestnancom, ktorí sa chcú vrátiť, v dohodách primátor Jančovič prisľúbil predpokladanú pracovnú pozíciu, ktorá však v súčastnosti ani v jednom prípade nejestvuje.

Mesto Piešťany po bývalých zamestnancoch Jánovi Baranovičovi, Ladislavovi Duračkovi a Erike Jurgovej, ktorí sa už na úrad nechcú vrátiť, uzavrelo ďalšie dohody o sporných nárokoch s Igorom Kováčom, Luciou Duračkovou, Janou Vitkovou a Alexom Kleinom.

Všetci momentálne pracujú na Mestskom úrade v Hlohovci. Prvý z nich sa na pozíciu na piešťanskom mestskom úrade vrátiť podľa zverejnenej dohody neplánuje. Ďalší traja majú začať pre Mesto Piešťany pracovať od 1. septembra. Dohody o sporných nárokoch obsahujú okrem vzájomného uznania neplatnosti výpovede, priznania náhrady mzdy, zaplatenie súdnych trov Mestom Piešťany, ponechania vyplateného odstupného aj definovanie pravdepodobnej pracovnej pozície. Názvy pozícií uvedené v dohodách podľa v súčastnosti platnej organizačnej štruktúry nejestvujú. Nová organizačná štruktúra, ktorú avizovala staronová prednostka Denisa Bartošová, by teda podľa všetkého mala vstúpiť do platnosti od 1. septembra.

Bývalý vedúci odboru majetku mesta podal dve žaloby

Igor Kováč, bývalý vedúci odboru majetku mesta, dostal v rámci výpovede odstupné vo výške 4 násobku priemerného mesačného platu. Na súde sa domáhal určenia neplatnosti výpovede z novembra  2015 a zaplatenia náhrady mzdy v sume 12882 eur s príslušenstvom. Ďalšou žalobou sa domáhal nároku nemajetkovej ujmy vo výške 20-tisíc eur z dôvodu diskriminácie zo strany zamestnávateľa. Súd vo veci zatiaľ nerozhodol.

Reklama

Podľa zmluvy o sporných nárokoch sa Mesto Piešťany zastúpené primátorom Jančovičom a Igor Kováč dohodli na ukončení pracovného pomeru k nezverejnenému dátumu, s tým že Mesto Piešťany zaplatí zamestnancovi dohodnutú sumu náhrady mzdy. Aká je jej výška samospráva taktiež nezverejnila. Na „oplátku“ má zamestnanec vziať späť žalobu o neplatnosti výpovede a v druhom spore uzavrieť súdny zmier zodpovedajúci dohode. Náhradu trov súdneho konania v súdnom spore, to jest súdny poplatok a trovy dôkazov má zaplatiť Mesto Piešťany. Mesto Piešťany sa zaviazalo vziať späť protižalobu. Podľa dohody sa zmluvné strany dohodli, že výpoveď je neplatná a zamestnanec netrvá, aby bol ďalej v pracovnom pomere u zamestnávateľa. Mesto vyplatí náhradu mzdy a nebude požadovať naspäť vyplatené odstupné.

Vracajúci sa majú v dohode uvedené pravdepodobné pozície

V podobných intenciách sa nesú aj dohody s ďalšími tromi bývalými pracovníkmi, ktorí sa chcú vrátiť. Rozdielom je, že Mesto Piešťany žalujú len o neplatnosť výpovede a zaplatenie náhrady mzdy za 12 mesiacov od neplatného skončenia pracovného pomeru. Za koľko mesiacov reálne samospráva zaplatí zverejnené nie je. Podľa našich informácií to bolo pri prvých troch zamestnancoch 15 mesiacov, čiže viac ako sa dožadovali v žalobe.

Lucia Duračková, bývalá vedúca ekonomického odboru, sa má podľa dohody od septembra vrátiť na predpokladanú pracovnú pozíciu vedúcej Odboru ekonomiky a podnikania. Alex Klein, ktorý  pôsobil do jesene 2015 ako vedúci Referátu organizačného na  Odbore organizačno-právnom má v dohode definovanú predpokladanú pracovnú pozíciu vedúci Odboru organizačného a informatiky. Jana Vitková pôsobila v Piešťanoch ako vedúca Referátu územnej správy. Od 1. 9. sa má na úrade pracovať ako referentka pre architektúru a územné plánovanie na Odbore stratégie. 

V Hlohovci hľadajú za Piešťancov náhradu

Primátor Hlohovca Miroslav Kollár počas júla vypísal viacero výberových konaní na miesta uvoľnené od septembra po odchádzajúcich „Piešťanoch“.  V Hlohovci tak hľadajú vedúceho odboru ekonomického, kde pôsobila Lucia Duračková. Ďalej referenta pre územné plánovanie, architektúru a urbanizmus, kde pracovala Jana Vitková, ale aj vedúceho odboru výstavby, kde stále figuruje meno Evy Pobjeckej, ktorá v Piešťanoch skončila za primátora Tamajku. Zmluvu o urovnaní sporných nárokov s ňou Mesto Piešťany zatiaľ nezverejnilo.

V Hlohovci vypísali na uvoľnené miesta výberové konania, v Piešťanoch na miesta, ktoré ešte podľa novej štruktúry nejestvujú,  vedenie mesta plánuje „prijať“ podľa zverejnených dohôd konkrétnych ľudí bez realizácie  výberového konania.

-th-

Populárne články