Connect with us

Aktuality

Nezabudnite na zaplatenie daní, prvý termín je už koncom januára

Published

on

Reklama
Reklama

Povinnosť zaplatiť daň z nehnuteľnosti majú občania mesta, ktorí v roku 2015 nadobudli nehnuteľnosť. Termín na podanie priznania je v ich prípade 31. januára. Okrem toho musia obyvatelia myslieť aj na poplatky za komunálny odpad, od ktorých môžu byť v určitých prípadoch oslobodení, a tiež by nemali zabudnúť na daň za psa. Nižšie v článku sa dočítate v akých prípadoch je možné daň alebo poplatok znížiť.

Daň z nehnuteľnosti.
Priznanie k dani z nehnuteľnosti podajú tí daňovníci, ktorí v priebehu roka 2015 nadobudli nehnuteľnosť /kúpou, darovaním…/ alebo im zaniklo vlastníctvo a vklad do katastra sa uskutočnil do 31. decembra 2015. Daňové priznanie podávajú aj tí daňovníci, ktorým sa v priebehu roka 2015 zmenil účel využitia stavby, pozemku, bytového alebo nebytového priestoru. Občanom, ktorí nehnuteľnosť nadobudnú v priebehu roka 2016 dedením, vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti dražbou v priebehu roka 2016 vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.

Zníženie dane z nehnuteľnosti.
Správca dane, ktorým je v tomto prípade Mesto Piešťany poskytne zníženie dane o 50% z ročnej dane na pozemky – záhrady, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu. U stavieb na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, u garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu ZŤP, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu. Zníženie dane je možné uplatniť aj na pozemky verejne prístupných parkov a verejne prístupných športovísk
Správca dane poskytne zníženie dane o 70 % z ročnej dane na pozemky, na ktorých sú močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská a remízky, háje a vetrolamy. Ak daňovník spĺňa podmienky zníženia dane z nehnuteľností je povinný si ich uplatniť v lehote na podanie daňového priznania. Potrebné doklady, ktoré je potrebné preukázať je rozhodnutie o ťažkom zdravotnom postihnutí, preukaz ZŤP, výšku príjmu
doklad od orgánu štátnej správy o charaktere pozemku.

Poplatok za komunálny odpad.
Poplatok za komunálny odpad zaplatí fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo osoba, ktorá je na území mesta Piešťany oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha. Poplatková povinnosť vzniká dňom zaevidovania trvalého alebo prechodného pobytu na území mesta alebo dňom oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta /vznik vlastníctva/ alebo dňom užívania nehnuteľnosti na území mesta. Poplatková povinnosť zaniká po dni zrušenia trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta alebo po dni zrušenia oprávnenia užívať alebo po dni zrušenia užívania nehnuteľnosti na území mesta. Platca dane je povinný každú zmenu oznámiť do 30 dní.

Reklama

Odpustenie alebo zníženie poplatku.
Odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálny odpad prichádza do úvahy ak sa poplatník zdržiava alebo bude zdržiavať viac ako 90 dní mimo mesta. Ako podklad na zdokladovanie tejto skutočnosti mu poslúži potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu, potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou, potvrdenie študentského domova alebo internátu v SR alebo v zahraničí o ubytovaní alebo originál nájomnej zmluvy (k nahliadnutiu). Ďalej môže na tento účel použiť potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ktoré obsahuje údaje o tom, na aké obdobie a akou formou je práca vykonávaná, potvrdenie o zaplatení v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava alebo originál nájomnej zmluvy, pričom nie je vlastníkom nehnuteľností v Piešťanoch. Postačovať na oslobodenie od poplatkov majú aj potvrdenie o pobyte v zahraničí a potvrdenie o úhrade miestnej dane za odpad alebo potvrdenie od zamestnávateľa ak sa poplatník v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, v prípade celoročného pobytu v zahraničí je odpustenie poplatku v rodinnom dome podmienené vrátením zbernej nádoby a v byte potvrdením správcu bytov. Ak je potvrdenie v cudzom jazyku, je potrebné doložiť preklad (nemusí byť úradný). Podklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

Daň za psa.
Čiastkové daňové priznanie na psa, musí daňovník podať pri každej zmene napríklad úhyne psa, odsťahovanísa, prihlásení nového psa najneskôr do 30 dní, od kedy sa táto udalosť udiala.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany-

Populárne články