Úvod Aktuality Násilie páchané na ženách sa týka všetkých, nezatvárajte pred ním oči

Násilie páchané na ženách sa týka všetkých, nezatvárajte pred ním oči

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Predposledný novembrový týždeň takmer 60 policajných preventistov na celom Slovensku informuje verejnosť o problematike násilia páchaného na ženách. Polícia pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách pripravila preventívnu aktivitu na celoslovenskej úrovni 카1 더빙 다운로드. Verejnosti má pripomenúť, že i na Slovensku sú ženy – obete násilia a toto násilie je páchané najmä „za zatvorenými dverami“ domácností. O tom, ako rozpoznať takéto násilie, aké rôzne formy môže mať a čo robiť, keď sa žena stane obeťou násilia rozprávajú policajní preventisti celý týždeň priamo na školách, v seniorských centrách, ale oslovujú aj ľudí na ulici, v obchodných domoch, či v zdravotníckych zariadeniach 이혼서류 다운로드.

Aj keď tejto téme venujeme pozornosť v priebehu celého roka, tento týždeň je na ňu špeciálne zameraný z dôvodu, že 25. november je Medzinárodným dňom eliminácie násilia na ženách. Okrem hovoreného slova oslovení poslucháči dostanú aj leták, v ktorom nájdu všetky dôležité informácie Windows Media Encoder.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Páchanie násilia sa vzťahuje k trestným činom proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, ale aj proti iným právam a slobodám. Trestný zákon neupravuje samostatnú skutkovú podstatu trestného činu domáceho násilia. Takéto konanie zahŕňa do skutkových podstát niektorých trestných činov 모뉴먼트 밸리 다운로드. Sú to najmä trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestný čin ublíženia na zdraví, trestný čin znásilnenia, trestný čin nebezpečného vyhrážania, nebezpečného prenasledovania, trestný čin obmedzovania osobnej slobody ale aj ďalšie.

Život, zdravie, sloboda, ľudská dôstojnosť či iné práva sú hodnoty spoločnosti, ktoré chráni Trestný zákon. Ak dochádza k ich ohrozeniu alebo porušeniu, treba zasiahnuť Guardians of the Galaxy. V prípadoch násilia má polícia zákonné oprávnenie vykázať násilníka zo spoločného obydlia a zakázať mu vstup do obydlia na 10 dní (lehota sa zmenila od 1.1.2016 z pôvodných 48 hodín). Počas vykázania zo spoločného obydlia je vykázaná osoba povinná nepribližovať sa k ohrozenej osobe na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov. V roku 2016 polícia realizovala toto zákonné oprávnenie u 642 osôb, v 1 Download the Conan Theatre Edition. polroku 2017 vykázala z obydlia 417 osôb.

Všetci môžeme robiť mnoho aktívnych krokov, aby sme ochránili ženy, deti, osoby vyššieho veku, zdravotne postihnuté osoby a neraz aj mužov, pred násilím agresora. Ak vieme, že v našom okolí dochádza k násiliu je potrebné vzniknutú situáciu riešiť a nemlčať. Úlohou Policajného zboru je pomáhať a chrániť, preto by poškodení nemali váhať, ale s dôverou sa kedykoľvek na políciu obrátiť Internet Explorer 8 Hangul.

ROZPOZNANIE NÁSILIA
Žena, obeť domáceho násilia je málokedy vystavená výhradne jednej forme násilia. V odborných kruhoch sa v súvislosti s domácim násilím hovorí o piatich základných formách násilia.

Fyzické násilie môže mať široké spektrum intenzity. Fyzické násilie nie je len bitie, údery, fackovanie, kopanie, ale i sácanie, ťahanie za vlasy, odopieranie jedla, spánku a iné 시카리오 솔다도 다운로드. S telesným násilím sa často spája i ničenie majetku, s následkom ohrozenia zdravia a života ženy.
Psychické násilie zahŕňa citové a slovné týranie, žena ho pociťuje ako ničenie pocitu vlastnej hodnoty a psychického zdravia. Patrí sem zosmiešňovanie doma i na verejnosti, urážlivé poznámky o výzore alebo charaktere, osočovanie a výbuchy zlosti.
Sexualizované násilie zahŕňa všetky sexuálne činy, ktoré sú žene nanútené 김완선 다운로드. Je aktom agresie a zneužitia moci, a nie výsledkom nekontrolovateľných sexuálnych pudov.
Sociálne násilie má za cieľ ženu izolovať od spoločnosti a získať nad ňou kontrolu. K jeho formám patrí bránenie stretávať sa s rodinou, priateľmi a priateľkami, zamykanie v domácnosti, odhlásenie telefónu, sledovanie telefonátov, emailov, zakazovanie používať auto a podobné music book.
Ekonomické násilie znamená nerovnováhu v prístupe k finančným zdrojom a využívanie silnejšej ekonomickej pozície. Patrí sem neprispievanie a odmietanie podieľať sa na chode domácnosti a starostlivosti o deti, odopieranie prístupu k spoločnému účtu, bránenie vo vykonávaní zamestnania, utajovanie príjmov alebo výdavkov a iné.

-Prezídium Policajného zboru/Foto: archív – ilustračné-

REKLAMA