Connect with us

Aktuality

Mimovládne neziskové organizácie čaká centrálna registrácia

Published

on

Reklama
Reklama

Mimovládne neziskové organizácie čaká podľa predkladaného návrhu Zákona o registri MNO na budúci rok centrálna registrácia. Centrálny register má nahradiť existujúce registre nadácií a neziskových organizácií. Povinne sa do neho budú zapisovať aj štatutári, stanovy, štatúty, nadačné listiny spolu s ich aktualizáciami a zmenami. Cieľom pripravovaného zákona je údajne zvýšenie transparentnosti a právnej istoty vo vzťahoch. Momentálne je návrh vo fáze verejnej diskusie a ak k nemu máte akékoľvek komentáre, názory či pripomienky, môžete sa s nimi do 29. februára prostredníctvom zdieľaného dokumentu alebo mailom obrátiť na Ministerstvo vnútra. Celé znenie zákona nájdete v článku nižšie.

Zákon reaguje na neexistenciu oficiálnych registrov občianskych združení a organizácií s medzinárodným prvkom a zavádza tak strešný register mimovládnych neziskových organizácií – §2 namiesto existujúcich registrov nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby a neinvestičných fondov. Všetkým organizáciám, ktoré budú zapísané v tomto registri MNO, sa tak umožní získať oficiálny výpis z registra.

Organizácie, ktoré v registri nebudú mať uvedené všetky vyžadované údaje, dostanú prechodný čas po účinnosti tohto zákona na to, aby ich doplnili. Kým ich však nebudú mať doplnené, dovtedy nebudú môcť čerpať žiadne verejné zdroje, napríklad EŠIF, štátne dotácie, 2% z dane a podobne. Súčasťou návrhu zákona je aj zjemnenie a zjednotenie niektorých neodôvodnene prísnych sankcií vzťahujúcich sa na zverejňovanie výročných správ v Registri účtovných závierok – viď Čl. IV, Čl. V a Čl. VI. Svoje pripomienky môžete vkladať do zdieľaného dokumentu, prípadne zaslať mailom na adresu milan.andrejkovic2@minv.sk.

„Ak nezisková organizácia neuloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 4) podľa § 34 ods. 3, registrový úrad môže uložiť neziskovej organizácii za porušenie tejto povinnosti pokutu do výšky 500 eur. Pri určovaní výšky pokuty registrový úrad prihliada na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania a prípadne opakované neplnenie alebo porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe,“ píše sa v článku V. odstavec 3, paragraf 34a o pokute za neuloženie výročnej správy.

Reklama

(Návrh)

ZÁKON

z …………. 2016

o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje
a) register mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „register“),
b) zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra,
c) nahliadanie do registra, vyhotovovanie výpisov, odpisov a potvrdení z registra.

§ 2
Register

(1) Zriaďuje sa register. Register je informačným systémom verejnej správy, ktorého súčasťou sú údaje ustanovené v § 3 (ďalej len „zapísané údaje“). Správcom registra je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2) Do registra sa zapisujú údaje o
a) neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
b) nadáciách,
c) neinvestičných fondoch,
d) združeniach občanov,
e) organizáciách s medzinárodným prvkom,
(ďalej len „zapísaná osoba“).

(3) Do registra sa zapisujú údaje uvedené v § 3 ods. 1 a 5 aj o iných právnických osobách, ak tak ustanoví osobitný zákon. Podrobnosti a podmienky automatizovaného vkladania údajov do registra upravia vzájomnou dohodou ministerstvo a správca informačného systému verejnej správy, ktorý tieto údaje zapisuje podľa osobitného predpisu.

(4) Údaje zapísané do registra sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Proti osobe, ktorá sa v dobrej viere spolieha na údaje uvedené v registri, nemôže iná osoba namietať, že tieto údaje nie sú úplné alebo nezodpovedajú skutočnosti.

(5) Ak je nesúlad medzi údajmi o zapísanej organizačnej zložke zahraničnej nadácie a údajmi o zahraničnej nadácie v štáte, v ktorom má sídlo, pre právny styk s organizačnou zložkou zahraničnej nadácie sú rozhodujúce údaje zverejnené o organizačnej zložke zahraničnej nadácie v Slovenskej republike.

§ 3
Zapisované údaje

(1) Do registra sa zapisujú tieto údaje:
a) názov a sídlo právnickej osoby,
b) identifikačné číslo,
c) právna forma právnickej osoby,
d) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo členom prípravného výboru; ak je zakladateľom právnická osoba, zapisuje sa jej názov, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené,
e) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie,
f) označenie, sídlo a predmet činnosti všetkých organizačných zložiek právnickej osoby, ktoré konajú vo svojom mene a osobitný predpis to umožňuje, spolu s menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu, dátumom narodenia a rodným číslom fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej zložky právnickej osoby,
g) všeobecne prospešné účely, ktoré sú predmetom činnosti právnickej osoby, ak predmetom jej činnosti sú tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj:
a. kultúrnych a duchovných hodnôt,
b. životného prostredia,
c. ľudských práv,
d. zdravia,
e. sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
f. vzdelávania, vedy a výskumu,
g. telovýchovy,
h. dobrovoľníctva,
i. rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci,
h) zrušenie a zánik právnickej osoby a právny dôvod jej zrušenia a zániku,
i) dátum vstupu do likvidácie a dátum skončenia likvidácie,
j) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo, ak je pridelené a štatutárny orgán právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do registra ako likvidátor, s uvedením spôsobu konania v mene zapísanej osoby a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak je likvidátorom právnická osoba, zapisuje sa aj meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá za túto právnickú osobu vykonáva pôsobnosť likvidátora; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
k) vyhlásenie konkurzu a ukončenie konkurzného konania,
l) meno, priezvisko, značka správcu a adresa kancelárie fyzickej osoby, ktorá sa zapisuje do registra ako správca ustanovený v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo vyrovnacom konaní; ak je ako správca ustanovená právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné meno, značka správcu a adresa kancelárie,
m) dátum povolenia reštrukturalizácie alebo povolenia vyrovnania a dátum ukončenia týchto konaní, právny dôvod výmazu zapísanej osoby.

(2) Do registra sa ďalej zapisujú,
a) ak ide o neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby, čas, na ktorý sa nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby zakladá, ak nie je založená na neurčitý čas, druh všeobecne prospešných služieb, peňažné vklady jednotlivých zakladateľov, nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov a ich peňažná hodnota určená znaleckým posudkom, ak sú vložené,
b) ak ide o nadáciu, verejnoprospešný účel, ktorý nadácia podporuje, hodnota a predmet nadačného imania s uvedením sumy peňažných prostriedkov, nehnuteľností a ich ceny určenej znaleckým posudkom, cenných papierov a ich trhovej ceny, iných majetkových práv a peniazmi oceniteľných iných majetkových hodnôt ocenených znaleckým posudkom,
c) ak ide o neinvestičný fond, účel, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný, výška vkladu každého zakladateľa a rozsah jeho splatenie, názov banky a číslo účtu zakladateľa, na ktorom sú uložené splatené vklady a ostatné peňažné prostriedky,
d) ak ide o združenie občanov, cieľ jeho činnosti,
e) ak ide o organizáciu s medzinárodným prvkom, obsah činnosti organizácie.

(3) Ak ide o organizačnú zložku zahraničnej nadácie, ktorá má sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie, do registra sa zapisuje
a) označenie organizačnej zložky zahraničnej nadácie, ak je odlišné od názvu zahraničnej nadácie,
b) sídlo organizačnej zložky zahraničnej nadácie,
c) identifikačné číslo organizačnej zložky zahraničnej nadácie,
d) verejnoprospešný účel, ktorý organizačná zložka zahraničnej nadácie podporuje,
e) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, dátum narodenia a rodné číslo štatutárneho orgánu organizačnej zložky zahraničnej nadácie s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa zániku jeho funkcie a jeho oprávnení; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
f) hodnota majetkového vkladu organizačnej zložky zahraničnej nadácie,
g) zrušenie organizačnej zložky zahraničnej nadácie v Slovenskej republike,
h) názov a sídlo zahraničnej nadácie,
i) register alebo iná evidencia, do ktorej je zapísaná zahraničná nadácia, a číslo zápisu,
j) údaje o zahraničnej nadácii podľa odseku 1 písm. e),
k) dátum vstupu do likvidácie zahraničnej nadácie a dátum skončenia likvidácie zahraničnej nadácie,
l) údaje o likvidátorovi alebo likvidátoroch zahraničnej nadácie podľa odseku 1 písm. i),
m) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno,
n) názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako osoba vykonávajúca konkurz, reštrukturalizáciu alebo iné obdobné konanie pri zahraničnej nadácii; ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, zapisuje sa rodné číslo, ak jej bolo pridelené,
o) dátum vyhlásenia konkurzu, povolenia reštrukturalizácie alebo začatia iného obdobného konania, ktoré sa týka zahraničnej nadácie, a dátum ukončenia týchto konaní,
p) zrušenie zahraničnej nadácie.

(4) Ak ide o organizačnú zložku zahraničnej nadácie, ktorá má sídlo mimo územia členských štátov Európskej únie, sa okrem údajov podľa odseku 3 zapisujú aj tieto údaje:
a) názov štátu, ktorého právom sa zahraničná nadácia spravuje, a ak toto právo ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej nadácie do osobitného registra alebo do inej evidencie, táto evidencia a číslo zápisu,
b) verejnoprospešný účel, ktorý zahraničná nadácia podporuje.

(5) Okrem údajov uvedených v odsekoch 1 až 4, sa v registri zverejňujú aj stanovy, zriaďovacia listina, zriaďovacia zmluva, zakladacia listina, štatút, nadačná listina a ich zmeny a dodatky.

§ 4
Zápis údajov do registra

(1) Registráciu, vznik a zánik združenia občanov, založenie, vznik, zrušenie, zánik nadácie, zriadenie, vznik, zrušenie, zánik neinvestičného fondu, založenie, vznik, zrušenie a zánik neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, zriaďovanie a povoľovanie organizácií s medzinárodným prvkom upravujú osobitné predpisy.

(2) Orgán verejnej správy, ktorý koná vo veciach podľa odseku 1, je povinný zapísať údaje podľa § 3 do registra bezodkladne po právoplatnosti rozhodnutia o nich; zároveň je povinný zaslať údaje na zverejnenie v Obchodnom vestníku.

§ 5
Nahliadanie do registra, výpisy, odpisy a potvrdenia z registra

(1) Register sa vedie v elektronickej forme. Register je každému prístupný, každý má právo doň nahliadať.

(2) Ministerstvo vydá na základe písomnej žiadosti, ktorej prílohou je doklad o zaplatení správneho poplatku, výpis z registra alebo potvrdenie o tom, že v registri určitý zápis nie je. Výpis z registra obsahuje zapísané údaje platné v deň jeho vydania. O vydanie výpisu z registra alebo potvrdenia o tom, že v registri určitý zápis nie je, možno žiadať aj v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára.

(3) Ministerstvo vydá žiadateľovi prehľad zapísaných údajov v rozsahu, v ktorom je spracovaný v registri. Prehľad zapísaných údajov obsahuje informácie o údajoch platných v deň jeho vydania a informácie o zapísaných, ale v deň jeho vydania už neplatných údajoch.

(4) Rodné číslo fyzickej osoby alebo iný identifikátor fyzickej osoby, o ktorom to ustanoví osobitný zákon, sa nezverejňuje.

§ 6

Orgány štátnej správy, obce a vyššie územné celky, nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, nesmú poskytnúť zapísanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. (1) písm. a), b), c) a e) tohto zákona, verejné prostriedky.

Čl. II

Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení zákona č. 157/1989 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) V stanovách organizácie s medzinárodným prvkom musia byť uvedené aj údaje o štatutárnom orgáne organizácie s medzinárodným prvkom v rozsahu podľa osobitného predpisu.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. …………/2016 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 3 ods. 1 písm. b) sa nad slovom „osoba“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „1a)“.

3. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

㤠6a

(1) Organizácia s medzinárodným prvkom je povinná Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) písomne oznámiť zmenu stanov do 30 dní od jej schválenia a pripojiť vo dvoch vyhotoveniach znenie zmeny stanov.

(2) Ak oznámenie o zmene stanov nebolo podané oprávnenou osobou, alebo ak znenie zmeny stanov, nie je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ministerstvo upozorní bezodkladne na to organizáciu s medzinárodným prvkom. Organizácia s medzinárodným prvkom je povinná tieto nedostatky odstrániť do 60 dní odo dňa doručenia tohto upozornenia a v lehote ďalších 10 dní o tom ministerstvo upovedomiť. Ak tak organizácia s medzinárodným prvkom neurobí, ministerstvo nevezme zmenu stanov na vedomie a upovedomí o tom štatutárny orgán organizácie s medzinárodným prvkom.

(3) Ak nie je dôvod na postup podľa odseku 2, zašle ministerstvo organizácii s medzinárodným prvkom do 10 pracovných dní od doručenia oznámenia jedno vyhotovenie zmeny stanov, na ktorom vyznačí, že beriem zmenu stanov na vedomie.“.

Čl. III

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., zákona č. 513/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 62/1993 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 odsek 2 znie:
„(2) Návrh na registráciu môžu podávať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov (ďalej len „prípravný výbor“).1) Návrh podpíšu členovia prípravného výboru a uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a bydliská. Ďalej uvedú, kto z členov starších ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene. Splnomocnenec musí mať trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Návrh musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu navrhovaného štatutárneho orgánu združenia (členov štatutárneho orgánu?) združenia. K návrhu pripoja návrh stanov vo dvoch vyhotoveniach, v ktorých musia byť uvedené:
a) názov združenia,
b) sídlo,
c) cieľ jeho činnosti,
d) orgány združenia, spôsob ich ustanovovania,1a)
e) ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene,
f) zásady hospodárenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. …………/2016 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 6 odsek 4 znie:
„(4) Názov združenia musí obsahovať označenie právnej formy „občianske združenie“ alebo skratku „o. z.“ a musí sa odlišovať od názvu iných združení.“.

3. § 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Názov združenia nesmie byť hanlivý, urážlivý a zameniteľný s názvom orgánov verejnej moci.“.

4. V § 7 ods. 2 sa slová „bezodkladne, najneskôr do 5“ nahrádzajú slovami „do 10 pracovných“.

5. V § 7 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

6. V § 8 ods. 2 sa za slovo „10“ vkladá slovo „pracovných“.

7. V § 8 sa vypúšťa odsek 5.

8. V § 9 ods. 1 sa za slovo „10“ vkladá slovo „pracovných“.

9. V § 9 odsek 2 znie:
„(2) Poskytovanie údajov do registra právnických osôb a pridelenie identifikačného čísla združeniu občanov upravuje osobitný predpis.3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a) Zákon č. …………/2016 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

10. V § 9a ods. 2 sa za slová „§ 6 ods. 1“ vkladajú slová „a 4“.

11. V § 11 odsek 1 znie:
„(1) Združenie je povinné ministerstvu písomne zaslať oznámenie o zmene stanov do 30 dní od jej schválenia. K oznámeniu pripojí vo dvoch vyhotoveniach text dodatku k stanovám alebo úplné znenie stanov.“.

12. V § 11 ods. 3 sa za slovo „10“ vkladá slovo „pracovných“.

Čl. IV

Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 162/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa:

1. V § 3 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Po zápise fondu do registra mimovládnych neziskových organizácií1) (ďalej len „register“) nie je možné počas celej doby trvania existencie fondu zmeniť, vymazať alebo doplniť zriaďovateľa.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Zákon č. …/2016 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 4 sa vypúšťajú slová „fondov (ďalej len „register“)“.

3. V § 6 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) orgány fondu, ich pôsobnosť a údaje o štatutárnom orgáne v rozsahu podľa osobitného predpisu,1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. …/2016 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

4. V § 9 ods. 2 sa slovo „obvodný“ nahrádza slovom „okresný“.

5. V § 9 sa vypúšťa odsek 3.

6. V § 10 odsek 2 znie:
„(2) Zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra upravuje osobitný predpis.1b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b) § 3 zákona č. …/2016 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

7. V § 10 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

8. V § 10 ods. 7 sa nad slovom „konaní,“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „1c)“.

9. V § 24 ods. 3 sa slovo „apríla“ nahrádza slovom „júla“.

10. V § 25 ods. 1 sa slová „31. marca“ nahrádzajú slovami „30. júna“.

11. V § 25 ods. 3 sa slovo „apríla“ nahrádza slovom „júla“.

Čl. V

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 sa slová „neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby“ nahrádzajú slovami „mimovládnych neziskových organizácií podľa osobitného predpisu.2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) Zákon č. …/2016 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Po zápise neziskovej organizácie do registra nie je možné počas celej doby trvania existencie neziskovej organizácie zmeniť, vymazať alebo doplniť zakladateľa.“.

3. V § 8 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) orgány neziskovej organizácie, vymedzenie ich pôsobnosti a údaje o štatutárnom orgáne v rozsahu podľa osobitného predpisu,3a)“,

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a) § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. …/2016 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

4. V § 9 ods. 1 sa slovo „obvodného“ nahrádza slovom „okresného“.

5. V § 9 sa vypúšťa odsek 3.

6. V § 11 odsek 2 znie:
„(2) Zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra upravuje osobitný predpis.3b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:
„3b) § 3 zákona č. …/2016 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

7. V § 11 sa vypúšťa odsek 6
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

8. V § 14 sa vypúšťa písmeno g).

9. V § 15 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) nezisková organizácia neuloží v lehote určenej v rozhodnutí o uložení pokuty podľa § 34a ods. 3 výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok. 4)“.

10. V § 33 ods. 4 sa slovo „apríla“ nahrádza slovom „júla“.

11. Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠34a
Pokuty

(1) Ak nezisková organizácia neuloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 4) podľa § 34 ods. 3, registrový úrad môže uložiť neziskovej organizácii za porušenie tejto povinnosti pokutu do výšky 500 eur. Pri určovaní výšky pokuty registrový úrad prihliada na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania a prípadne opakované neplnenie alebo porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe.

(2) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnos z pokuty je príjmom štátneho rozpočtu.

(3) V rozhodnutí o uložení pokuty registrový úrad určí primeranú lehotu na uloženie výročnej správy do verejnej časti registra účtovných závierok, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.

(4) Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.5)“.

Čl. VI

Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 563/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 2 znie:
„(2) Nadácia je právnická osoba, ktorá sa zapisuje do registra mimovládnych neziskových organizácií podľa osobitného predpisu.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Zákon č. …/2016 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 4 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Po zápise nadácie do registra nie je možné počas celej doby trvania existencie nadácie meniť, vymazať alebo doplniť zakladateľa.“.

3. § 10 vrátane nadpisu nad paragrafom sa vypúšťa.

4. § 11 znie:

㤠11

(1) Zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do registra upravuje osobitný predpis.1a)

(2) Do registra sa zapisuje aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností. Správca nadácie je povinný podať ministerstvu návrh na zápis zmeny zapisovaných skutočností do 15 dní odo dňa, keď k nim došlo, na ktorom musí byť pravosť podpisu správcu úradne osvedčená. K návrhu sa musí priložiť rozhodnutie správnej rady o vykonaní zmeny v nadačnej listine a dodatok k nadačnej listine vo dvoch vyhotoveniach, na ktorom musí byť pravosť podpisu predsedu správnej rady úradne osvedčená.

(3) Ak návrh na zápis zmeny nepodá v lehote do 15 dní správca nadácie zapísaný v registri alebo ním splnomocnená osoba, je oprávnený tak vykonať správca nadácie zvolený v súlade s nadačnou listinou nadácie. Oprávnenie konať za nadáciu sa preukazuje rozhodnutím správnej rady o zvolení do funkcie.

(4) Identifikačné číslo prideľuje nadácii Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť ministerstva podľa osobitného predpisu.1b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:
„1a) § 3 zákona č…./2016 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1b) § 9 ods. 3 zákona č. …/2016 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

6. V § 15 ods. 1 písm. b) sa nad slovom „závierok,“ odkaz „1a)“ nahrádza odkazom „1c)“.

7. V § 18 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta.

8. V § 35 ods. 1 sa slová „15. mája“ nahradzujú slovami „30. júna“.

9. V § 35 ods. 4 sa slová „31. mája“ nahradzujú slovami „15. júla“.

10. V § 36 odsek 1 znie:
„(1) Ak nadácia neuloží výročnú správu podľa § 35 ods. 4, ministerstvo môže uložiť nadácii za porušenie tejto povinnosti pokutu až do výšky 500 eur. Pri určovaní výšky pokuty ministerstvo prihliada na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania a prípadne opakované neplnenie alebo porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe.

11. § 36 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Na konanie o pokute sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.“.

12. Slová „register nadácií“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „register“.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť XX. XX. 2017

-lt/Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-

Populárne články