Connect with us

Aktuality

Mestská rada zasadne zajtra po prvý raz v novom roku

Published

on

Reklama
Reklama

Prvé riadne zasadnutie Mestskej rady sa bude konať už zajtra – v utorok 2. februára. Členovia majú na programe pätnásť bodov. Okrem iného sa budú venovať schvaľovaniu kontroverzného desaťročného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, a tiež niekoľkokrát zmenenému návrhu programového  rozpočtu mesta. Posledným kolom schvaľovania prejdú aj rozpočty príspevkových organizácií, ktoré tiež už predkladatelia na základe podnetu vedenia mesta menili.

Prvé  riadne zasadnutie Mestskej rady zvolal primátor Mesta Piešťany na  15-tu  hodinu do veľkej zasadačky MsÚ na druhom poschodí. Návrh programu je nasledovný:

 

 1.  Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľov zápisnice

Reklama
 1.  Plnenie uznesení z rokovania Mestskej rady mesta Piešťany konaného dňa  08.12.2015 a mimoriadnej Mestskej rady konaného dňa 17.12.2015
 2.  Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu  mesta Piešťany 10/2011 v súvislosti s jeho aktualizáciou po preskúmaní a v súvislosti s prijatým uznesením MsZ č. 182/C/2015
 3. Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025
 4. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018  
 5. Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a  2018
 6. Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o., Piešťany  na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
 7. Návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018
 8. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností, lokalita Žilinská cesta
 9. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľností, lokalita Vodárenská
 10. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Jozef Čirka – SOJČ, lokalita D. Tatarku – J. Záborského 
 11. Návrh na určenie ďalšieho nakladania s nehnuteľným majetkom mesta Piešťany,  lokalita Sadová 
 12.  Návrh na zrušenie uznesenia MsZ
 13. Rôzne
 14. Záver

Jednotlivé body už prešli prvým kolom prerokovávania v niektorých komisiách mestského zastupiteľstva. Názory komisií sa pri nich aj rôznili. Napríklad zmenu Územného plánu pre lokalitu Heinola, ktorá je naplánovaná ako tretí bod rokovania rady, odporúčali schváliť z ôsmich komisií iba tri, štyri boli proti zmene a jedna k tomuto bodu neprijala žiadne uznesenie.

Mestská rada november (5)Výhrady mali členovia komisií aj k niekoľkokrát kritizovanému Progamu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 – 2025. Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta napríklad odporúčala jeho schválenie s pripomienkou aktualizácie dokumentu najneskôr do 6 mesiacov. Komisia pre financie a podnikanie dokonca navrhla jeho dopracovanie v súlade so zákonom o podpore regionálneho rozvoja a uplatnenie reklamácie u spracovateľa – spoločnosť Centire v súlade s Obchodným zákonníkom. Podmienečne, s aktualizáciou k 1.1.2017 odporúčala schváliť PHSR aj Komisia pre kultúru a názvoslovie.  Zahrnúť do programu realizáciu systému spoplatneného parkovania na sídlisku Adam Trajan, založeného na povinnej registrácii vozidiel rezidentov  tohto sídliska a optimalizáciu systému MHD ešte pred jeho schválením zastupiteľmi, zasa navrhla Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok.

Stanoviskám komisií k bodu číslo osem, ktorý bude zrejme ešte predmetom diskusie – Návrhu programového rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 sme sa už venovali v článku: Výdavky mesta komisie ešte pripomienkovali, dve to už nestihli. Zasadnutie Mestskej rady je od nástupu nového poslaneckého zboru koncom roka 2014 verejné a zúčastniť sa ho môžu obyvatelia i médiá. Na rozdiel od zastupiteľstva však nemajú možnosť vystúpiť a diskutovať k prerokovávaným bodom. Stanoviská Mestskej rady zároveň nie sú pre Mestské zastupiteľstvo záväzné, poskytujú však  poslancom väčší priestor pre rozhodovanie a komunikáciu o jednotlivých bodoch.

-ad-, ilustr. foto: L. Turňa

Populárne články