Connect with us

Samospráva

Zastupiteľstvo rozhodne o úhradách za sociálne služby aj o cintorínoch

Published

on

Reklama
Reklama

Mestskí poslanci sa stretnú vo štvrtok 31. mája o 15.00 h v Mestskej knižnici. Okrem iného prerokujú návrh všeobecne záväzného nariadenia o úhradách za sociálne služby, návrh prevádzkového poriadku pohrebísk a rozhodnú o zástupcoch radnice v radách škôl a školských zariadení. Materiály na rokovanie zastupiteľstva sú prístupné na tejto adrese.

1. Otvorenie – schválenie programu zasadnutia

2. Plnenie uznesení z rokovania Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany konaného dňa 03. 05. 2012

3. Pripomienky a dopyty občanov mesta

Reklama

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany a o úhradách za služby poskytované v mestských jasliach v Piešťanoch

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany

6. Vyradenie majetku v správe SMP, p. o. Piešťany

7. Nákup multikáry z vlastných prostriedkov podnikateľskej činnosti SMP, p. o. Piešťany pre zabezpečenie výkonu údržby verejnej zelene

8. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva bytu č. 33 bytového domu na Valovej ul. 4260/8 v Piešťanoch

9. Delegovanie zástupcov mesta Piešťany do rád škôl pri ZŠ, ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany

10. Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľnosti v lokalite vnútroblok medzi ulicami Štefánikova a Pod Párovcami pre Jozefa Pacigu a manž. Mgr. Adrianu Pacigovú

11. Návrh na prevod vlastníctva pozemku pre Ing. Peter Horňák a manž. Marcela Horňáková

12. Návrh na uzavretie Dodatku k Nájomnej zmluve pre Ivana Dudu, lokalita Žilinská

13. Návrh na uzavretie Dodatku k Nájomnej zmluve pre Ing. Zitu Brunckovú lokalita Nábr. I. Krasku

14. Správa o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 5. zasadnutia MsZ r. 2012

15. Udelenie Čestného občianstva mesta Piešťany herečke p. Márii Kráľovičovej

16. Rôzne

17. Interpelácie poslancov

18. Ukončenie

Populárne články