Connect with us

Samospráva

Návrh na zloženie komisií MsZ vyvoláva otázky o etike a konflikte záujmov

Published

on

Reklama

Zajtra v piatok 17. decembra o 14.00 h sa v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána uskutoční prvé ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany. Prvou úlohou novozvolených či staronových poslancov a primátora bude zložiť predpísaný sľub. V ďalších bodoch programu by mali rozhodnúť o zriadení Mestskej rady mesta Piešťany a o jej zložení, ako aj o zriadení komisií MsZ a ich zložení.

„Zákon o obecnom zriadení sa explicitne ustanovujúcim zasadnutím mestských zastupiteľstiev nezaoberá, Metodický  návod MV SR pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev odporúča prerokovať vznik komisií, voľbu predsedov, prípadne aj členov týchto komisií. V prípade, že by sa ustanovujúcom zasadnutí podarilo schváliť komisie MsZ, mohli by začať pracovať – prerokovávať materiály. Pokiaľ by neboli schválené, bude spracovaný návrh pre ďalšie rokovanie MsZ,“ hovorí viceprimátor Timotej Miština. O zložení mestskej rady a komisií rokovali politické strany a nezávislí poslanci, ktorí vytvorili klub AZ, najskôr vo svojich kluboch a následne sa stretli ich predsedovia Mária Beňová za SMER-SD, Pavol Tapušík za koalíciu SDKU-DS, KDH, Most-Híd a Jozef Beňačka za nezavislých s primátorom Remom Cicuttom a viceprimátorom Timotejom Mištinom. Podľa T. Mištinu kluby v zhode uviedli návrhy na predsedov aj členov komisií tak, ako sú pripravené na zasadnutie MsZ.

Reklama

Mestská rada

Materiál pripravený na rokovanie obsahuje návrh na zriadenie Mestskej rady mesta Piešťany, ktorá by mala mať sedem členov. Navrhnutí sú MUDr. Jozef Beňačka, Mária Beňová, Ing. Juraj Brna, Bc. Martin Cifra, JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., Miloš Tamajka, MBA. a Ing. Timotej Miština. Mestská rada je podľa zákona o obecnom zriadení zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta.

Reklama

Komisie MsZ

Návrh na zriadenie komisií MsZ, ktorý je pripravený na rokovanie zastupiteľstva, počíta s deviatimi komisiami a tie by mali mať podľa neho 7 členov, čo  predstavuje 63 miest. V skutočnosti pre opakovanie niektorých poslancov figuruje v návrhoch 52 mien z toho 26 poslancov MsZ a 26 obyvateľov mesta Piešťany. Podľa štatútu sú komisie poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi Mestského zastupiteľstva mesta  Piešťany. Podľa návrhov pripravených na rokovanie MsZ je napríklad poslanec MsZ, ktorý je zamestnancom mestskej organizácie, navrhnutý za predsedu komisie. Za členov komisií sú navrhnutí taktiež zamestnanci mestských organizácií, ktorí sú poslancami MsZ, a tiež  zamestnanci mestských organizácií, ktorí sú navrhnutí ako obyvatelia mesta. Nastáva tak situácia, ktorá je zákonne v poriadku, ale o jej etickej stránke sa dá polemizovať.

„Štatúty komisií, ani zákony z ktorých štatúty vychádzajú neobmedzujú poslancom ani občanom – odborníkom, aby boli len v jednej komisii. Rovnako nenútia poslanca, že musí byť členom nejakej komisie MsZ. V ešte stále prebiehajúcom volebnom období JUDr. Cibulková ako poslankyňa MsZ nebola zaradená na vlastnú žiadosť do žiadnej z komisií MsZ. Je ťažké sa vyjadrovať, či by mali alebo nemali byť členovia komisií z organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto Piešťany. Môžeme vziať paralelu, že zákon dovoľuje kandidovať a aj byť zvolený do MsZ zamestnancovi  takýchto organizácií, pokiaľ nie je štatutárnym zástupcom organizácie. Z tohto pohľadu aj zamestnanec organizácie, ktorú zriadilo Mesto môže byť v komisii MsZ.  Konflikt záujmov by mohol nastať vtedy, ak by členovia komisie mali rozhodovaciu právomoc k finančným prostriedkom, napr. dotáciám pre úsek, ktorý riadia. Komisie sú však len poradným orgánom MsZ a ich závery sú len odporúčacie. Iný problém je, ak poslanec MsZ je pracovníkom organizácie zriadenej Mestom. Ten už priamo ovplyvňuje napr. tvorbu rozpočtu, smerovanie kapitálových výdavkov, alebo úlohy pre svojho nadriadeného. Zákon však toto nezamedzuje,“ vyjadril svoj názor Timotej Miština.

Opačný názor na konflikt záujmov v komisiách má nezávislá poslankyňa Eva Wernerová: „Podľa môjho osobného názoru dochádza ku stretu záujmov u členov komisií – viď štatút komisií, keďže komisia má aj odporúčaciu a kontrolnú činnosť a zamestnanci organizácií platených Mestom Piešťany, si teda môžu doporučovať aj kontrolovať vlastné záujmy.“ Podľa Evy Wernerovej aj Timoteja Mištinu by bolo ideálne ak by v komisiách pôsobili nezávislí odborníci.

O názor sme emailom požiadali aj Máriu Beňovú, Miloša Tamajku a Jozefa Beňačku, ich odpovede sme však do vydania tohto článku nedostali.

Návrh na zriadenie komisií MsZ a voľbe predsedov a členov hovorí o nasledovnom obsadení:

Legislatívno-právna komisia

predsedníčka – JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD.

členovia – RNDr. Igor Nicák, JUDr. Lucia Kalabová, JUDr. Helena Kiššová, JUDr. Daniela Suchánková, JUDr. Dalibor Kuciaň, PhDr. Martin Hladký

Finančná a podnikateľská komisia

predseda – Pavol Tapušík

členovia – Mária Beňová, Ing. Jozef Chudý, Bc. Michal Hynek, Ing. Eliška Gocká, Ing. Igor Racík, Ing. Jozef Jambor

Komisia pre rozvoj mesta

predseda – MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

členovia – PhDr. Jozef Malík, Ľubomír Krivoklátsky, Miloš Tamajka, MBA., Ing. Milan Máček, Ing. arch. Peter Chudý, Ing. arch. Jana Bartošová

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie

predseda – MUDr. Milan Gajdoš, MPH.

členovia – MUDr. Ján Ranostaj, Mária Gabovičová, Bc. Martin Cifra, MUDr. Martin Nosáľ, Kristína Máčeková, Ing. Jozef Jambor

Komisia pre ochranu životného prostredia

predsedníčka – Ing. Eva Wernerová

členovia – RNDr. Peter Tremboš, MUDr. Marián Urbánek, RNDr. Ján Šmída, Monika Kováčová, Janka Jezerská, Vladimír Kubo

Komisia školstva, športu a mládeže

predsedníčka – Ing. Iveta Babičová

členovia – Jozef Kapša, RNDr. Ján Šmída, Mgr. Ján Číž, Bc. Martin Cifra, Ing. Juraj Brna, Mgr. PhDr. Marián Dubovský

Komisia kultúrna a názvoslovná

predseda – Martin Valo

členovia – Kornel Duffek, PhDr. Vladimír Krupa, Ing. Jana Štefečková – Beňačková, Miloš Tamajka, MBA., Ing. Margita Galová, Bc. Andrej Valentovič

Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok

predseda – Timotej Miština

členovia – Ján Štefka, Ing. Peter Müller, Ing. Marián Gula, MUDr. Marián Urbánek, Ing. Peter Galbo, Ing. Mgr. Marcel Mihalik

Komisia na ochranu verejného záujmu

predseda – Timotej Miština

členovia – JUDr. Ing. Eva Kolláriková, PhD., Ing. Iveta Babičová, JUDr. Helena Kiššová

Autor: Tomáš Hudcovič

Populárne články