Connect with us

Novinky

Mestské kultúrne stredisko Piešťany hľadá vedúceho Galerijného oddelenia

Published

on

Reklama
Reklama

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, zastúpené riaditeľom Mgr. art. Petrom Sedláčikom v súlade s § 5 ods.1 a § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste v rámci Galerijného oddelenia a vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície: vedúci/a Galerijného oddelenia.

 

V  rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:

 • Riadi, organizuje, koordinuje, hodnotí a kontroluje prácu a činnosť zamestnancov Galerijného oddelenia.
 • Prideľuje úlohy na riešenie podriadeným zamestnancom a kontroluje spôsob ich vybavenia.
 • Dramaturgicky a produkčne zabezpečuje prípravu a realizáciu výstav.
 • Je zodpovedný za prevádzku Galérie Fontána a Výstavnej siene Stará lekáreň, prípadne ďalších galerijných priestorov v rámci Galerijného oddelenia MsKS v budúcnosti. Súčasne využíva aj priestory foyerov MsKS (na Ul. A. Dubčeka 27) a KSC Fontána (Beethovenova 1) na usporadúvanie výstav, prípadne sprievodných podujatí.
 • Tvorí koncepciu, koordinuje a metodicky usmerňuje náročné kultúrne podujatia v rámci galerijného oddelenia na celoštátnej úrovni.
 • Tvorí koncepciu a metodické usmerňovanie v oblasti odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v galérii.
 • Rozvíjanie a napĺňanie vzdelávacej funkcie galérie prostredníctvom realizácie edukačných programov.
 • Zodpovedá za výber kvalitných autorov, komunikuje s nimi a jasne definuje tematické a dramaturgické smerovanie galerijných priestorov s ohľadom na aktuálne celospoločenské témy.
 • Zodpovedá za reflektovanie rôznych druhov vizuálneho umenia na pôde galérie a v rámci akcií usporiadaných galériou.
 • Zodpovedá za komunikáciu galérie voči návštevníkom.
 • Zodpovedá sa riaditeľovi MsKS za zverenú agendu.
 • Zodpovedá za hospodárne smerovanie galerijných priestorov MsKS v rámci ekonomickej oblasti.

Podmienky účasti:

Reklama
 • Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa kultúrneho zamerania
 • Prax v kultúrnej oblasti minimálne 5 rokov
 • Žiaduca prax v oblasti galeristiky minimálne 2 roky
 • Prax s predajom výtvarných umeleckých diel výhodou
 • Vítané kontakty v rámci výtvarnej a kultúrnej obce SR
 • Profesionálna výtvarná prax vítaná
 • Práca s PC
 • Bezúhonnosť

Platové podmienky:

Funkčný plat na uvedenej pozícii je stanovený na základe zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme vo výške min. 1140,00 eur (t. j. tarifný plat + 15 % navýšenie) v závislosti od započítanej praxe.

Ponúkané benefity:

Koncoročné odmeny, odmeny za prácu vykonanú nad rámec požadovaných činností, odmeny pri pracovných a životných jubileách, pri narodení dieťaťa, priznanie osobného príplatku, odborné vzdelávanie, príspevok zamestnávateľa na DDP.

Osobnostné predpoklady:

 • Vysoké pracovné nasadenie
 • Samostatnosť a flexibilita
 • Schopnosť koncepčnej, riadiacej a organizačnej práce
 • Komunikačné schopnosti
 • Ovládanie cudzieho jazyka je výhodou, najmä AJ/NJ

Priebeh výberového konania:

 • prezentácia doterajšej odbornej činnosti uchádzača/ky (cca 5 min.)
 • prezentácia konceptu odbornej a prevádzkovej činnosti a rozvoja galerijných priestorov MsKS – Galérie Fontána, predajnej galérie Stará lekáreň a nového galerijného priestoru, ktorý má vzniknúť v priestoroch Kolonádového mosta po ukončení jeho rekonštrukcie /bude využitý celý priestor interiéru mosta zo strany kúpeľov/ (cca 15 min.)
 • rozprava s členmi komisie a obhajoba predloženej koncepcie (cca 10 min.)

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:

 • žiadosťou
 • štruktúrovaným životopisom
 • fotokópiou dokladu o vzdelaní
 • písomne spracovaným návrhom koncepcie odbornej a prevádzkovej činnosti a rozvoja galerijných priestorov MsKS – Galérie Fontána, predajnej galérie Stará lekáreň a nového galerijného priestoru, ktorý má vzniknúť v priestoroch Kolonádového mosta po ukončení jeho rekonštrukcie /bude využitý celý priestor interiéru mosta zo strany kúpeľov/

je potrebné odovzdať do 16.07.2020 do 15.00 hod. osobne do podateľne MsÚ (Klientske centrum) v Piešťanoch alebo doručiť poštou na adresu Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Piešťany, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Piešťany poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.

Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „vedúci/a Galerijného oddelenia MsKS– NEOTVÁRAŤ!“.

Bližšie informácie: Mgr. art. Peter Sedláčik, riaditeľ MsKS, msks@msks-piestany.sk; sedlacik.peter@gmail.com; tel.: 033/77 253 75.

-pr-

Populárne články