Connect with us

Novinky

V NÚRCH-u vznikne unikátne Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu

Published

on

Reklama

Národný ústav reumatických chorôb (NÚRCH) v Piešťanoch spolu s tromi partnermi v tomto roku uspel so žiadosťou o spolufinancovanie výskumného projektu „Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu (CPT – ZOPA)“ z fondov Európskej únie. Cieľom je zvýšenie výskumnej činnosti NÚRCH-u a dobudovanie infraštruktúry pre špičkové vedecko-výskumné pracovisko na medzinárodnej úrovni.

Do projektu je zapojený ako žiadateľ Národný ústav reumatických chorôb, partneri z vedecko-vzdelávacích inštitúcií Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Technická univerzita v Košiciach a podnikateľský subjekt v oblasti výskumu a vývoja a lekárskych vied REGENMED spol. s r.o. Projekt je realizovaný v Piešťanoch, kde bude dobudované excelentné pracovisko CPT – ZOPA, v Košiciach a Bratislave. Aktivity projektu sú orientované na nezávislý výskum a vývoj a experimentálny vývoj v oblasti výskumu a liečbu chronických chorôb muskuloskeletálneho aparátu s potenciálnou aplikáciou v klinickej praxi.

Reklama

Cieľ projektu: zvýšenie výskumnej činnosti v Národnom ústave reumatických chorôb a dobudovanie výskumnej infraštruktúry, ktorá dá vznik špičkovému pracovisku pre pokročilé terapie na medzinárodnej úrovni.

Plánované výsledky projektu:

Reklama

– podpora a registrácia práv duševného vlastníctva (1 patentová prihláška, 1 prihláška úžitkového vzoru na medzinárodnej úrovni)

– vznik nových pracovných miest pre výskumných pracovníkov v podporených subjektoch

– zapojenie troch výskumných inštitúcií a jedného podnikateľského subjektu

– počet plánovaných publikácií – 6

Hlavný potenciálny prínos do klinickej praxe je využitie inovatívnej pokročilej terapie, najmä bunkovej terapie a postupov regeneratívnej medicíny pre výskum a liečbu chronických chorôb muskuloskeletálneho aparátu. Výstupom do praxe budú aj nové syntetické kultivačné médiá s presne definovaným obsahom špecifických rastových faktorov, ktoré budú použiteľné nielen v rámci riešenia projektu, ale majú aj komerčný potenciál.

V súčasnosti je zavedenie metód regeneratívnej medicíny do klinickej praxe brzdené viacerými metodickými faktormi. Ambíciou projektu je navrhnúť také protokoly a postupy, ktoré by boli nielen klinicky účinné a bezpečné u pacientov s autoimunitnými ochoreniami, ale aj efektívne z nákladového hľadiska v porovnaní s inými postupmi. Okrem toho sa získajú informácie o možnostiach fyzioterapeutickej intervencie, vrátane analýzy ich nákladovosti v porovnaní s farmakologickou liečbou. Tieto informácie budú dôležité pre strategické rozhodovanie na úrovni Národného ústavu reumatických chorôb ústavu ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a pre inováciu štandardných terapeutických postupov.

Finančný príspevok okrem vedeckej a fyziatricko-rehabilitačnej infraštruktúry umožní tiež rekonštrukciu a sfunkčnenie laboratórií v Národnom ústave reumatických chorôb a poskytne dodatočné zdroje na mzdy zapojených vedeckých a ďalších pracovníkov či nákup spotrebného materiálu.

Projekt „Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Kód ITMS2014+: 313011W410

Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Konkrétny cieľ: 9.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Názov a sídlo prijímateľa: Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany

Stručný opis projektu: projekt je zameraný na zvýšenie výskumnej činnosti v Národnom ústave reumatických chorôb a dobudovanie výskumnej infraštruktúry, ktorá dá vznik špičkovému pracovisku pre pokročilé terapie na medzinárodnej úrovni.

Nenávratný finančný príspevok: 5 788 811,28 EUR

Miesto realizácie projektu: Piešťany, Košice, Bratislava.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk. “

PR

Populárne články