Connect with us

Blogy

Zasadnutie TTSK aj o letisku a múzeu

Published

on

Reklama
Reklama

V stredu 9. novembra, o 13-tej hodine sa uskutoční zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Prejednávať sa budú obsadenia komisií po odchádzajúcom poslancovi, pozemkové úpravy, zrušenie uznesenia o prevode akcií Letiska Piešťany, ale aj úpravy názvov múzeí. Na záver budú prednesené aktuálne informácie a bod Rôzne.

Pre nás v Piešťanoch je určite dôležitý bod číslo 9, kde je navrhnuté zrušenie uznesenia na prevod akcií štátu na TTSK. Je to obdobné ako bolo navrhnuté aj Mestu Piešťany, ktoré toto odmietlo. Nielen z tohto dôvodu, ale teda hlavne kvôli zmene majetkových pomerov akcionárov letiska, je toto uznesenie nutné zrušiť, pretože je už neaktuálne. Práve pohyby a úpravy záležitostí ohľadne letiska však naznačujú, že sa ešte o letisku v blízkej dobe bude veľa hovoriť. Piešťan sa týka aj zmena názvu múzea, ktoré dostane čestné pomenovanie po p. Winterovi: „Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch“.

V bloku informácií sa objavia informácie o uskutočnených (2007 – 2013) a plánovaných projektových zámeroch a projektoch (2014 – 2020) a o podujatiach v druhom polroku 2016.

Celý program:

Reklama

1. Kontrola plnenia uznesení z 19. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja a z 3. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
2. Návrh na zvolenie nových členov v orgánoch Zastupiteľstva TTSK na základe zániku mandátu poslanca PaedDr. Árpáda Érseka
3. Návrh na uloženie záväzného pokynu správcovi v konkurznom konaní úpadcu Realitný fond Hniezdne, s.r.o. na speňaženie majetku oddelenej podstaty (stavba Hotel Branč v Senici)
4. Predaj novovytvorených pozemkov parc.č. 858/11  a  parc.č. 858/12 s celkovou výmerou 10 m2  v  k.ú. Šoporňa
5. Predaj novovytvoreného pozemku parc.č. 1738/2 s výmerou 33 m2 v k.ú. Horné Orešany
6. Prevod vlastníctva cesty s pozemkami v k.ú. Holíč
7. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku a súhlas s odstránením stavby
8. Operačný plán zimnej údržby ciest Trnavského samosprávneho okraja pre zimné obdobie 2016/2017
9. Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva TTSK č. 679/2009/29 zo dňa 28. októbra 2009 (zmena majetkovej účasti štátu v spoločnosti Letisko Pieštany, a.s.)
10. Návrh na udelenie čestného pomenovania Balneologickému múzeu v Pieštanoch
11. Návrh úpravy názvu v pomenovaní Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede a Žitnoostrovnej knižnice v Dunajskej Strede
12. Návrh na ocenenie Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, Cenou TTSK
13. Informácie
a) Informácia o príprave Návrhu rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na roky 2017-2019
b) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – október 2016
c) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dnu 30.09.2016 programového obdobia 2007-2013
d) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK a Úradu TTSK ku dňu 30.09.2016 programového obdobia 2014-2020
e) Informácia – významné spoločenské podujatia za obdobie od augusta 2016 do decembra 2016
14. Rôzne
a) Dodatok č. 4 k Smernici riadenia Úradu Trnavského samosprávneho kraja č. 28/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK (Štatút hospodárenia TTSK)
15. Interpelácie

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom,  tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

-Jozef Drahovský-, ilustr. foto: archív

Populárne články