Úvod Koktail Základná umelecká škola chystá prijímačky

Základná umelecká škola chystá prijímačky

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Piešťanoch chystá v polovici júna vo svojich priestoroch prijímacie skúšky na prípravné štúdium, základné štúdium a štúdium pre dospelých v šk internet vaccine. roku 2017/2018. Prihlásiť sa môžu záujemcovia o štúdium na hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore. Pre každý odbor je potrebné odovzdať vyplnenú prihlášku na štúdium s podpisom zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka toad for oracle 12 다운로드.

Bližšie informácie o prijímacích skúškach na jednotlivé odbory:

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Hudobný odbor
Piešťany, Teplická č vk 동영상 다운로드. 50, trieda č. 4, dňa 13. a 14. júna v čase od 14:00 do 17:00 hod.
Študijné zameranie – hra na hud. nástroji a spev / hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, husliach, viole, violončele, kontrabase, gitare, basovej gitare, zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trúbke, pozaune, tube, bicích nástrojoch, hudobná kompozícia a spev/ Download Chrome NewTab.
PODMIENKY: vek od 5 rokov, vyplnená prihláška a splnenie požadovaných predpokladov – úspešné vykonanie prijímacej skúšky
POŽIADAVKY: ukážka spevu (napr 웰컴 투 사우스 다운로드. spev ľudovej piesne), rytmický test (opakovanie tlieskaním – ťukaním rytmu) a test hudobného sluchu (rozlíšenie tónov)
Úspešný uchádzač je s výsledným hodnotením prijímacej komisie nie vyšším ako 2 Download chrome flash files.

Výtvarný odbor 
Piešťany, Štúrova č. 6, trieda č. 1 a 2, dňa 13. a 14. júna v čase od 14:00 do 16:30 hod man who became the King of the Light Sea.
Študijné zameranie – výtvarná výchova – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a práca s materiálom.
PODMIENKY: vek od 5 rokov, vyplnená prihláška a splnenie požadovaných predpokladov – úspešné vykonanie prijímacej skúšky
POŽIADAVKY: ukážka dvoch vlastných výtvarných prác a praktická časť – / kresba, maľba, grafika / – schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania, vyjadrovacie schopnosti výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy
(pomôcky na vykonanie praktickej skúšky budú k dispozícii v učebni zdarma)
Úspešný uchádzač je s výsledným hodnotením prijímacej komisie nie vyšším ako 2 Download The Browman.

Tanečný odbor
Piešťany, Štúrova 6, trieda č. 3, dňa 9. júna v čase od 15:00 do 18:00 hod. a 12. júna v čase od 14:00 do 16:30 hod Hancom Taza Practice 2019.
Študijné zameranie – tanec / tanečná príprava, tanečná prax, klasický tanec, moderný tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, a džezový tanec/ departure.
PODMIENKY: vek od 5 rokov, vyplnená prihláška a splnenie požadovaných predpokladov – úspešné vykonanie prijímacej skúšky
POŽIADAVKY: ukážka pohybových, hudobných a rytmických schopností / improvizovaný tanec – fyzická spôsobilosť
( treba si priniesť vlastnú nácvičnú obuv – cvičky !! )
Úspešný uchádzač je s výsledným hodnotením prijímacej komisie nie vyšším ako 2.

Štúdium v ZUŠ je záujmové a dobrovoľné, za ktoré sa uhrádza príspevok / školné / na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole a s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.

-red/Zdroj: Základná umelecká škola Piešťany-

 

REKLAMA