Connect with us

Aktuality

Zvýšená dotácia na Evu rozdelila pólistov

Published

on

Reklama
Reklama

Dotácia 35 tisíc eur, ktorú poslanci „odklepli“ Klubu vodného póla Kúpele Piešťany na predĺženú prevádzku kúpaliska Eva pre verejnosť, vyvolal nevôľu u bývalého člena vedenia klubu Jozefa Cifru. Do redakcie nám poslal e-mail, kde uvádza, že dotácia nie je potrebná a podľa neho niektorí členovia klubu využívajú prevádzku kúpaliska „ako prostriedok na zvýšenie svojej životnej úrovne.“ Súčasný predseda KVP Ľudovít Kubán takéto obvinenia jednoznačne odmieta a vyvracia i ďalšie tvrdenia svojho predchodcu. 

kupalisko eva 2014 2„Kúpalisko Eva je v našom meste dlhotrvajúcou témou, najmä po 2007, kedy kúpalisko SLKP, a.s. zatvorili z dôvodu narušenia statiky vnútorného bazéna. Bazén však od tej doby pokojne stojí ďalej, a tak sa vytvárajú podmienky na rozšírenie zdevastovaných objektov v meste. Pomocnú ruku v tejto situácii podal Klub vodného póla v Piešťanoch, ktorý si značne schátralý objekt kúpaliska v roku 2008 zobral do prenájmu a začal ho prevádzkovať, aj keď len vonkajšiu časť kúpaliska. A tak sa pokračovalo v kúpaní na piešťanskej Eve, kúpalisko navštevovali domáci, lebo inde nemali kam ísť, ale aj návštevníci mesta, zachránili sa i športy ako plávanie a vodné pólo, na prvý pohľad všetko v najlepšom poriadku a verejnosť vníma  aktivity vodných pólistov ako verejnoprospešnú činnosť. Áno, je to pravda. Je to však len jedna časť pravdy pre nezainteresovaného človeka,“ tvrdí bývalý predseda KVP Kúpele Piešťany Jozef Cifra.

Podľa neho  po prvých dvoch rokoch prevádzkovania kúpaliska a počiatočnej eufórii nastali zmeny vo výbore klubu vodného póla a zaktivizovali sa členovia klubu, ktorí videli prevádzku kúpaliska ako prostriedok na zvýšenie svojej životnej úrovne. „ V roku 2008 a 2009 boli náklady na prevádzku 65.000,-€, v roku 2010 už 132.000,-€, pri tých istých nákladoch na prevádzku a rovnakých cenách. V roku 2008 kúpalisko dostalo dotáciu na vyrovnanie straty z prevádzky, no v roku 2009 už dotáciu nedostalo, ale prevádzka sa zvládla aj bez nej, ešte sa ušetrilo i na športovú činnosť klubu.“

kupalisko eva 2014 1 - kópiaJeho slová popiera súčasný predseda klubu Ľudovít Kubán, ktorý hovorí: „Pokúsim sa reagovať iba na fakty a nie na domnienky pisateľa. Taktiež nebudem hodnotiť pamäť a úmysel pána Cifru – to nechám na tých, čo budú túto reakciu čítať.“ Skutočnosť o náročnosti prevádzky kúpaliska Eva podľa neho dostatočne dokumentuje Zápisnica zo zasadnutia výboru KVP kúpele Piešťany pod vedením vtedajšieho predsedu Jozefa Cifru, konaného dňa 11.12.2009, založená  v zápisoch o zasadnutí výboru, ktorá konštatuje: „Prevádzka na kúpalisku Eva bola v období od 6.6.2009 do 30.9.2009, pričom na stratu z prevádzky bola sľúbená dotácia z mestského úradu. Vzhľadom na to že od MsÚ dotácia nebola poskytnutá, klub sa dostal do veľmi nepriaznivej finančnej situácie a zostal dlžný  xxxx (skrytý údaj, pozn. red.) Táto situácia sa bude riešiť priebežne požičaním potrebnej sumy resp. sponzorskými darmi. Na záver bolo konštatované, že vzhľadom k rôznym problémom pri prevádzke a k vzniknutej finančnej situácii sa s prevádzkou kúpaliska na rok 2010 nepočíta.“

Reklama

Ľudovít Kubán ďalej tvrdí: „Z uvedeného jasne vyplýva, že to asi ziskový podnik nebol.“ V roku 2010 bolo zmenené  vedenie klubu. „Do nového výboru pán Cifra bol síce zvolený, avšak nevykonával už funkciu predsedu klubu. Nové vedenie klubu oslovilo predstaviteľov mesta Piešťany a znova o dotáciu požiadalo. Schválením dotácie na rok 2010 sa teda Eva opäť mohla využívať, či už pre šport alebo pre rekreačné plávanie.“ Podľa jeho vyjadrenia bol neskôr na Výročnej konferencii klubu vodného póla Jozef Cifra dokonca z klubu vylúčený, dôvody ale neuviedol, išlo vraj o interné záležitosti. Bývalý šéf pólistov si však myslí, že dotácia mesta nebola a nie je potrebná: „Náklady na prevádzku sa naopak ešte znížili, zvláštnym spôsobom sa prestalo platiť za odpadovú vodu z kúpaliska, cena vstupného sa postupne zvyšovala z pôvodných 3,-€ až na terajších 4,60,-€. Pri návštevnosti /oficiálnej/ okolo 35 000 ľudí za sezónu si každý veľmi ľahko zráta, koľko kúpalisko získa zo vstupného a ako je to s jeho hospodárením. Na jednej strane super, ale na druhej strane načo pýtať dotáciu, keď ju nepotrebujem? Len tak, z tradície? Mesto na jednej strane stále upozorňuje na nedostatok financií, ale na druhej strane rozhadzuje verejné prostriedky aj tam, kde to nie je potrebné.“

Nový predseda klubu opäť tieto tvrdenia vyvracia: „Čo sa týka matematického výpočtu  tržieb  kúpaliska je informácia, tak ako iné uvedené, zavádzajúca. Pisateľ asi nezaregistroval, že vstupné je odlišné pre dospelých, deti do 12 rokov a deti do 6 rokov, dôchodcov a ZŤP ani to, že po 16-tej hodine je vstupné na kúpalisko  zvýhodnené. Takže až taký  jednoduchý a jednoznačný matematický vzorec  na výpočet tržieb nie je.“

V roku 2013 sa podľa neho na kúpalisku Eva stretli zástupcovia majiteľa kúpaliska a zástupcovia spoločnosti Tavos, ktorí preverovali situáciu ohľadom vypúšťania vody, záver znel: voda z bazénov neodteká do mestskej kanalizácie. „Túto skutočnosť na základe podania  „občana mesta Piešťany“ preveroval i Slovenský inšpektorát životného prostredia, Útvar inšpekcie odpadového hospodárstva – bez zistenia porušovania predpisov.“ Upozorňuje, že za posledné roky prešlo kúpaliskom nemálo kontrolných orgánov od Inšpekcie životného prostredia, cez Úrad verejného zdravotníctva, Daňového úradu a podobne,  ktoré na základe podaní  preverovali „Oznámené skutočnosti“.  „Všetky prebehli bez zistenia závažných porušení predpisov,“ uvádza ďalej L. Kubán.  Dotácie, prideľované mestom Piešťany, sú podľa neho každoročne zúčtovávané podľa  zmluvy a taktiež od roku 2010 nebolo konštatované porušenie zmluvných podmienok pri využívaní pridelených prostriedkov.

Jozef Cifra ale tvrdí, že pri zisku čo i len jedného eura je každá dotácia neopodstatnená a má za to, že komisiu, ktorá dotáciu odobrila, ako aj mesto, by mal zaujímať celkový hospodársky výsledok subjektu, na ktorý sa dotácia poskytuje: „Na vyriešenie tohto problému by však bola potrebná zmena VZN, no bude to aj vôľa poslancov?  Z doterajších skúseností je to málo pravdepodobné.“ Dokonca naznačuje, že komisia, ktorá žiadosti posudzuje a odporúča, mohla byť ovplyvnená jedným zo svojich členov. Myslí si tiež, že pólisti by nemali investovať do „cudzieho majetku.“ Dotácia však na investície použitá nebola, podobný postup mestská legislatíva nedovoľuje.  Na čo môže Klub vodného póla dotáciu využiť, určujú tiež podmienky zmluvy, ktorú s mestom na tento účel uzavrie a dotáciu musí do konca roka 2016 vyúčtovať.

Súčasný člen vedenia argumentuje takto: „V žiadosti o dotáciu bolo jasne a zrozumiteľne napísané, že zvýšená dotácia má za cieľ pokryť stratu z prevádzky kúpaliska v mesiacoch máj a október. Rozhodnutie o skoršom otvorení kúpaliska pre verejnosť sa dnes javí ako správne, vzhľadom na to že v Piešťanoch stále nie je k dispozícii pre verejnosť okrem kúpaliska Eva žiadny plavecký bazén.“

Na záver Ľ. Kubán uvádza: „Klub vodného póla, ktorý má prenajaté kúpalisko Eva do roku 2018 sa v zmluve zaviazal k investíciám, ktoré na kúpalisku počas prenájmu uskutoční a postupne napĺňa body stanovené v zmluve. Výbor KVP je presvedčený, že návštevníci kúpaliska tieto zmeny na kúpalisku registrujú, čoho dôkazom sú pozitívne reakcie návštevníkov priamo na kúpalisku  a zvýšenie návštevnosti rodín s deťmi. Výbor KVP, členovia klubu a sympatizanti klubu vodného póla určite neočakávajú za svoju prácu pri príprave kúpaliska pred sezónou a pri zazimovaní kúpaliska vďaku za prácu, ktorú pre chod kúpaliska bez nároku na odmenu odvádzajú. Vedia však, že ak by nebolo ich a pomoci mesta Piešťany, vodné pólo by v Piešťanoch už neexistovalo a určite by sa nebolo kde v Piešťanoch kúpať. O to viac spomínaných nadšencov, podieľajúcich sa príprave kúpaliska, mrzí fakt, že ešte stále sa nájdu ľudia, ktorí ich prácu znevažujú.“

IMG_0446_resizeV rokoch 2014 a 2015 Klub vodného póla na kúpalisku urobil viacero úprav. Okrem spevnenia a vylaminovania stien bazénu, premene „malého“ bazénika na oddychový a vybudovanie nového detského, pólisti skultúrnili šatne, vynovili prezliekacie kabíny a doplnili drobné úpravy. Pred dvomi rokmi historická Eva oslávila 80 rokov, viac o jej vzniku sa dočítate tu.

Kúpalisko v tomto roku otvoril KVP od 14. mája a jeho prevádzka by mala trvať minimálne do konca októbra, podľa toho, ako ju dovolí počasie.

Pre prideľovanie dotácií zatiaľ stále platí Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015, pričom na májovom rokovaní mestského zastupiteľstva, kde boli sumy pre žiadateľov schválené, poslanci hovorili aj aktualizácii spomínanej legislatívy. Čoho sa bude aktualizácia týkať, ešte neupresnili, ale pripomienkovať ho určite budú i jednotlivé komisie pri MsZ.

-ad-, foto: archív PNky, FB Kúpalisko Eva

Populárne články