Connect with us

Aktuality

Zápis prváčikov už najbližší piatok a sobotu

Published

on

Reklama
Reklama

V piatok 4. februára a v sobotu 5. februára sa na piešťanských školách uskutoční zápis detí do prvého ročníka. Povinnosť sa týka rodičov a iných zákonných zástupcov detí, ktoré do 1. septembra 2011 dovŕšia šiesty rok veku. Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši 6 rokov a dosiahne školskú spôsobilosť. Rozumie sa ňou primeraná psychická, telesná a sociálna vyspelosť. V opačnom prípade môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu.

[singlepic id=9341 w=320 h=240 float=left]Súčasťou tejto žiadosti musí byť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade aj na návrh materskej školy, a to na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Podmienkou je však aj v tomto prípade informovaný súhlas rodiča. Ten má tiež právo rozhodnúť o tom, či jeho dieťa bude v prípade odkladu navštevovať materskú školu alebo nultý ročník. Nultý ročník je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, ale nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na to sa u nich nepredpokladá zvládnutie vzdelávacieho programu 1. ročníka.

Rodič môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu. V zmysle zákona plní žiak povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (tzv. spádová škola). Ak sa rodič rozhodne pre inú základnú školu, oznámi túto skutočnosť riaditeľ tejto školy riaditeľovi spádovej školy.

Termíny zápisov do I. ročníka v školskom roku 2011/2012 v školách v meste Piešťany.

Reklama

ZŠ                                                            TERMÍN

Vajanského                                        04.02.   od 14,00 – 18,00     05.02.   od 8,00 – 12,00

Holubyho                                           04.02.   od 14,00 – 18,00     05.02.   od 8,00 – 12,00

Mojmírova                                         04.02.   od 14,00 – 18,00     05.02.   od 8,00 – 12,00

Brezová                                               04.02.   od 14,00 – 18,00     05.02.   od 8,00 – 12,00

Scherera                                             04.02.   od 14,00 – 18,00      05.02.   od 8,00 – 12,00

ZCŠ                                                        04.02.   od 12,00 – 18,00

Čo ponúkajú piešťanské školy?

[singlepic id=9335 w=480 h=480 float=center]

[singlepic id=9336 w=480 h=480 float=center]

[singlepic id=9337 w=480 h=480 float=center]

[singlepic id=9338 w=480 h=480 float=center]

[singlepic id=9339 w=480 h=480 float=center]

[singlepic id=9340 w=480 h=480 float=center]

Zdroj: MŠ SR a MSÚ Piešťany Ilustračné foto: Iveta Mucha Ondrášiková

Populárne články