Úvod Aktuality Za odpad zaplatia občania na budúci rok o 8 eur viac

Za odpad zaplatia občania na budúci rok o 8 eur viac

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany prijali na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí vo štvrtok 12. decembra nové všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa zvyšuje sadzba poplatku pre fyzické osoby 윈도우7 폰트 다운로드.

Radnica navrhovala zvýšenie poplatku pre fyzické osoby z 0,073 eura na osobu a deň na 0,095 eura. S tým na začiatku nesúhlasili poslanci na pracovných rokovania, a tak do návrhu VZN samospráva zakomponovala platbu 0,084 eura na osobu a deň Warlock Hack Download.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Prednostka mestského úradu Denisa Bartošová však poslancom opakovala, že zvýšenie na 30,66 eur je protizákonné. Samospráva podľa nej musí premietnuť do poplatku za komunálne odpady celú sumu výdavkov, ktoré s likvidáciou odpadu má 삼성브라우저 이미지 다운로드. Tie radnica vyčíslila pre fyzické osoby na takmer 980-tisíc eur.  Pri počte obyvateľov 28 003 a prepočte na počet kalendárnych dní, tak radnica stanovila výšku poplatku na 0,095 eura na osobu deň Naver tv cast high definition download. Poslanci sa napokon s touto výškou poplatku stotožnili. V budúcom roku tak každý jeden obyvateľ zaplatí za odpad 34,77 eura, čo je zhruba o 8 eur viac než doteraz 픽미 mp3 다운로드.

Podľa odôvodnenia samosprávy bol návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predložený z dôvodu aktualizácie sadzieb z titulu dodržiavania podmienok zákona financovania nakladania s odpadom a tiež z dôvodu zvyšovania poplatkov za uloženie na skládku tzv Breathe download. úložného. Nové VZN tiež bližšie špecifikuje potrebné doklady a podmienky poskytnutia úľav a oslobodenia od poplatku.

Podmienky a podklady na odpustenie alebo zníženie poplatku

Správca poplatku na základe žiadosti poplatok odpustí alebo zníži za preukázaný počet dní, za ktoré poplatník správcovi poplatku preukáže, na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval alebo nezdržiava na území mesta Piešťany sand.

Takýmito podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne a nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo mesta Piešťany v danom zdaňovacom období a to:

– potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,

– potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,

– potvrdenie resocializačného zariadenia, reedukačného centra, liečebno – výchovného sanatória, atď League of Legends. pobytovou formou,

– študent alebo žiak, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poskytne poplatník mestu údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia žiaka alebo študenta spolu s dokladmi o ubytovaní (zmluva o ubytovaní, nájomná zmluva …..)

– doklad preukazujúci status žiaka alebo študenta, potvrdenie o návšteve školy, len ak žiak alebo študent navštevuje školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,

– potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí, ktoré obsahuje údaje o tom, na aké obdobie a akou formou je práca vykonávaná,

– aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru v danom zdaňovacom období (nie pracovná zmluva),

– pracovná zmluva pri sezónnych prácach v zahraničí,

– potvrdenie zamestnávateľa zo Slovenskej republiky o výkone práce v zahraničí,

– potvrdenie o pobyte v zahraničí a potvrdenie o úhrade miestnej dane za odpad,

– aktuálne potvrdenie o úhrade vystavené v inej obci, resp Almind free download. správcovskou spoločnosťou, kópia nájomnej zmluvy, kde sa v skutočnosti zdržiava alebo potvrdenie o ubytovaní v služobných ubytovniach, pričom nie je vlastníkom nehnuteľností v meste Piešťany 신과함께 인과 연 다운로드.

 V prípade, že podklad nie je vystavený v slovenskom alebo v českom jazyku, poplatník predloží aj voľný preklad príslušného podkladu (nemusí byť úradný).

Podklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením. 

Potvrdenia, resp. podklady, ktoré sú potrebné na zníženie alebo odpustenie poplatku, je potrebné predložiť správcovi poplatku najneskôr do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

-th-

REKLAMA