Connect with us

Aktuality

Výdavky mesta komisie ešte pripomienkovali, dve to už nestihli

Published

on

Reklama
Reklama

Kolotoč prerokovávania Návrhu programového rozpočtu na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018 sa začal zasadaním Komisií pri Mestskom zastupiteľstve začiatkom tohto týždňa. Počas dvoch dní popoludňajších zasadnutí mali členovia desiatich komisií vyjadriť svoje stanovisko k viac ako 120-stranovému dokumentu. Podľa predloženého návrhu by mesto malo v tomto roku hospodáriť s rozpočtom vyše 22 miliónov. Stretnutia všetkých komisií boli naplánované len na pondelok a utorok, pričom sa stalo, že na rokovanie Komisie pre legislatívu a právo nemal kto materiál predložiť.

mestský úrad 2_resizeNajdôležitejší dokument mesta komisiám predkladali prednosta Eduard Strapatý a šéf oddelenia finančných služieb Stanislav Mikuš. Keď mal byť rozpočet predložený Komisii pre legislatívu a právo (KLP), obaja boli ešte na rokovaní Komisie pre financie a podnikanie. Členovia KLP už mali prerokované všetky ostatné body a vôbec nebolo jasné kedy sa k nim dostanú predkladatelia materiálu, navyše viacerí už mali ďalšie povinnosti. Komisia tak bola ukončená a neprijala žiadne uznesenie k tomuto bodu.

Komisia pre výstavbu a dopravu mala k rozpočtu viacero otázok a odporučila napríklad zaradenie investičnej akcie na rekonštrukciu chodníkov na cintoríne na Žilinskej, kde je predpoklad, že sa podarí na tento účel získať sponzorské prostriedky. Hlasovanie k odporúčaniu celkového rozpočtu vyzeralo takto: Za: 0, proti: 1, zdržal sa: 3, neprítomní: 3.

Ostatné komisie rozpočet síce odporúčali zastupiteľstvu schváliť, mali k nemu pripomienky k výdavkovej časti. Týkali sa zväčša programov, ktorými sa tematicky zaoberajú. Napríklad Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie odporúčala zaradiť do rozpočtu 10 000 € na zakúpenie vozidla na prepravu imobilných občanov, ktoré je podporované dotáciou MPSVaR .

Reklama

park jesenČlenovia Komisie pre životné prostredie zasa odporučili mestu „narozpočtovať také množstvo financií na rok 2016, aby pokrylo náklady na nakladanie so všetkým vyprodukovaným bioodpadom v Meste Piešťany v zmysle platnej legislatívy, ďalej zapracovať do rozpočtu položku na aktualizáciu projektovej dokumentácie mestskej kompostárne , a tiež presunúť finančné prostriedky z položky Štúdia drevín prednádražie v sume 7100 Euro na nákup softvéru na evidenciu zelene pre Služby mesta Piešťany.

mestska policia2Komisia pre školstvo a mládež mala pripomienku „zapracovať do Programu Školstvo, do aktivity Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení, konkrétnu položku, odčlenenú z celkovej sumu na rekonštrukcie, na rekonštrukciu sociálnych zariadení na ZŠ F. E. Scherera v reálnej výške podľa potreby školy.

Presunúť finančnú čiastku päť tisíc eur z položky dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania do položky dotácie na šport navrhla Komsia pre šport a rekreáciu. Na základe pripomienok občanov opätovne odporúčala aj zaradiť do rozpočtu finančné prostriedky vo výške 2 000,00 Eur na projektovú dokumentáciu cesty na ulici Golfová v Piešťanoch a rovnako ako kolegovia zo školstva odporučili vyčleniť finančné prostriedky na rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ F. E. Scherera.


Celý rad pripomienok, najmä k výške nákladov v rozpočte na rok 2016 mali aj členovia Komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok. Navrhli napríklad znížiť náklady na nákup diaľničných známok pre vozidlá mestskej polície zo štyroch na jednu, ďalej požadovali napríklad doplnenie počtu hliadkujúcich policajtov a rovnako ako ekonómovia žiadajú zníženie sumy na rekonštrukciu lávky na Krajinskom moste a rokovanie so správcami sietí, ktoré pod lávkou vedú. DO rozpočtu by tiež zahrnuli realizáciu rozšírenia plôch na parkovanie na ulici. A. Hlinku.

krajinsky mostEkonómovia z Komisie pre podnikanie a financie svojím uznesením zasa odporúčajú sumu 120 000 € rozpočtovanú ako členské mesta v Oblastnej organizácii Rezort Piešťany zvýšiť o desať tisíc, a to presunom z peňazí, určených na propagáciu mesta. Ďalej sa členom zdala suma 270 tisíc eur na rekonštrukciu lávky pre peších na Krajinskom moste príliš vysoká a radi by ju videli na úrovni minulého roka, kedy bola vyčíslená na 150 tisíc eur. Navrhli tiež rokovanie o finančnej spoluúčasti na rekonštrukcii lávky so zainteresovanými subjektmi (Tavos, SPP, ZSE, obec Banka). Ďalším návrhom bolo zvýšenie peňazí starostlivosť o verejnú zeleň pre Služby mesta Piešťany o sumu 80 000 € pretože skutočné náklady za rok 2015 už v novembri prekročili rozpočtovanú sumu.

Zvýšenie vkladu do Rezortu Piešťany navrhla aj Komisia pre kultúru a názvoslovie. Položky by presunuli z programu Propagácia mesta prostredníctvom mestského úradu. Členovia zároveň navrhli vyvolať trojstranné rokovanie zástupcov mesta, Piešťanského informačného centra a Rezortu Piešťany ohľadom výdavkov na reklamu a propagáciu mesta, nakoľko všetky tieto inštitúcie majú vo svojich programoch položky na propagáciu v rôznych sumách a formách.

Jediná Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta odporúčala návrh rozpočtu na rok 2016 schváliť jednohlasne a bez ďalších návrhov na zmeny. Pripomienke vyššieho vkladu do Rezortu Piešťany sa venovali až pri výhľadoch na roky 2017 a 2018.

Podľa predsedu predstavenstva OOCR Rezort Piešťany Petra Tremboša počas doterajšieho pôsobenia OOCR Rezort Piešťany hospodáril s finančnými prostriedkami vo výške asi 90 tisíc eur ročne. Z toho približne polovicu tvorili vklady jeho členov a zvyšok dotácia štátu. Dotáciu pritom podľa zákona o podpore cestovného ruchu môže poskytnúť ministerstvo „oblastnej organizácii v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých členských príspevkov oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku“. V praxi to teda znamená, že čím vyšší príspevok členov, tým vyššia môže byť dotácie. Okrem toho sa nedávno valné zhromaždenie OOCR rozhodlo, že váha počtu hlasov pri rozhodovaní sa bude odvíjať podľa výšky členského, čím by radnica mohla získať rozhodujúci vplyv pre rozvoj cestovného ruchu na území mesta.

Mestská rada november (1)Ako bude nakoniec rozpočet na tento rok vyzerať teda ešte vôbec nie je jasné, pretože v ďalšom kole pripomienky môžu vzniesť členovia Mestskej rady na stretnutí už tento utorok 2. februára a právo na zmenu majú ešte aj poslanci pri jeho záverečnom schvaľovaní na februárovom zasadaní.

-ad-, foto: archív PNky, Graf P. Tremboš

Populárne články