Úvod Aktuality V lesoch nezakladajte oheň ani nefajčite, hrozí požiar a vám pokuta

V lesoch nezakladajte oheň ani nefajčite, hrozí požiar a vám pokuta

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch vyhlásilo od 15. júna čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme pre okresy Piešťany a Hlohovec I want to see and download. Okrem iného to znamená, že v lesoch nesmiete používať otvorený oheň, fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, či vypaľovať porasty sql server developer 다운로드. Rovnako sa v tomto čase nesmú na lesných pozemkoch spaľovať horľavé látky, čo by mohlo spôsobiť požiar. V prípade nedodržania tohto nariadenia hrozí fyzickej osobe pokuta cez 300 eur, právnickej cez 16-tisíc 가구 이미지 다운로드.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bol vyhlásený v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi a o požiarnej prevencii od 15 Chariot. júna 8:00 h do odvolania na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme, to jest 50 m od hranice lesného pozemku. Nariadením sa zakazuje fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme 비틀즈 노래 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú povinní zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť a pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať PC app. Ich úlohou je tiež zabezpečiť vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov, zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah 쿵쿵쿵 다운로드.
Povinnosťou je tiež prijať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, či prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku Ravenfield Beta 6. Úlohou je tiež vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe 키위 닷컴 다운로드. Tieto pracovné stroje musia byť vybavené účinným zachytávačom iskier.

-red- Ilustr. foto: -mp- Zdroj: www.piestany.sk

REKLAMA