Connect with us

Aktuality

Súkromné centrum sa presťahovalo z Banky do Piešťan, cez ktoré má teraz dostávať peniaze. Obec mala k jeho fungovaniu výhrady

Published

on

Reklama
Reklama

Od nového roka by malo Mesto Piešťany z podielových daní, ktoré dostane, financovať cirkevnú materskú školu i Súkromné centrum špeciálno pedagogického poradenstva. Obe na území mesta pôsobia od 1. septembra. Cirkevná materská škola vznikla ako súčasť Cirkevnej spojenej školy. SCŠPP sa do Piešťan presťahovalo z obce Banka. Tá mala k jeho fungovaniu výhrady na základe kontroly hlavnej kontrolórky. Obec následne podala podnet na Najvyšší kontrolný úrad, ten sa zatiaľ vecou nezaoberal.

Webstránka Súkromného centra špeciálno pedagogického poradenstva na doméne atalanga.sk

Mesto Piešťany vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré má schváliť mestské zastupiteľstvo stavuje výšku príspevku pre rok 2020 na 187,56 EUR. Ako sa samospráva dopracovala k tejto sume neinformovala. Obor školstva, kultúry a športu pod vedením Jolany Podobovej a Odbor ekonomiky a podnikania, ktorému šéfuje Lucia Duračková, uviedol, že: „Určená výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre uvedené školské zariadenie sa rovná objemu podielových daní napočítaného podľa prepočítaného počtu detí, ktorým boli poskytnuté služby, vykázané k 15.9.2019.“ Podľa vyjadrenia ministerstva školstva je pre výpočet dôležitá hodnota jednotkového koeficientu, prognózovanej ročnej sumy pripadajúcej na jedného prepočítaného žiaka/dieťa, ktorú stanovuje ministerstvo financií. V čase, keď Mesto Piešťany zverejnilo sumu vo VZN, koeficient ešte nebol známy. 

Mesto Piešťany informovalo, že SCŠPP predložilo v zákonnom termíne výkazy, že v predchádzajúcom školskom roku poskytlo služby 1 235 deťom. To znamená, že cez piešťanskú samosprávu by z podielových daní malo dostať v nasledujúcom roku takmer 232-tisíc eur. Obec Banka poskytovala centru v tomto roku 165,05 eura na dieťa. Podľa starostky Tatiany Julinyovej neposkytovali centru plnú sumu, ktorú by mohlo dostať, ale v zmysle zákona ju krátili najmä pre kontrolné zistenia hlavnej kontrolórky v roku 2017, keď kontrolovala hospodárenie centra za rok 2016.

Kontrola obce hlavnej kontrolórky ukázala viacero porušení zákona

Zriaďovateľom Súkromného centra špeciálneho pedagogického poradenstva je Ferdinand Podoba. Zriadené je ako nezisková organizácia. Kontrola hlavnej kontrolórky obce Banka v roku 2017 bola zameraná na overovanie formálnych znakov činnosti, t.j. na procesnú stránku, vzhľadom na špecifickosť povinnej osoby, keď ide o súkromný subjekt, vo väzba na verejné zdroje financovania a odborný predmet činnosti. 

Reklama

Podľa kontrolórky Veroniky Opálekovej mala povinná osoba smernice verejného obstarávania avšak  pri obstarávaní tovarov a služieb z verejných prostriedkov nepostupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  Ďalším kontrolným zistením bolo, že SCŠPP malo uzavretú rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb so spoločnosťou Atalanga s.r.o., ktorej konateľom a jediným spoločníkom bol Ferdinand Podoba, ktorý je zároveň zriaďovateľom centra. Podľa kontrolórky ide o konflikt záujmov. Za rok 2016 uhradilo centrum spoločnosti Atalanga finančné prostriedky vo výške približne 18-tisíc eur. 

Podľa záverečnej správy kontrolórky, pri kontrole neboli predložené žiadne doklady, s ktorými by sa dal skontrolovať daný počet klientov, čím malo dôjsť k porušeniu zákona o finančnej kontrole a audite.  Kontrola tiež vytkla centru nákup mobilných telefónov iPhone a Samsung v sume takmer 3000 eur, ktoré kontrolórka považuje za nadštardantný, neadekvátny a nehospodárny. Kontrola upozornila tiež napríklad na nákup plienok, či aviváže, pričom centrum vo svojej výbave nemá práčku. 

Kontrolórka v správe konštatuje, že napriek tomu, že SCŠPP hospodári s verejnými prostriedkami, že nemá povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky. Obdobné štátne Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie financované ministerstvom vnútra, však takúto povinnosť má a údaje  zverejňuje.

V zmysle zákona má nezisková organizácia povinnosť zverejňovať svoje výročné správy. Na webovej stránke centra sme ich nenašli a či ich zverejňujú iným spôsobom sme sa nedozvedeli. O reakciu sme požiadali   zriaďovateľa centra Ferdinanda Podobu. Ten na mailové otázky nereagoval a pri telefonáte sa povedal, že sa nebude vyjadrovať.

Obec Banka zaslala svoje kontrolné zistenia NKÚ

Podľa vyjadrenia starostky Obce Banka Tatiany Julinyovej svoje kontrolné zistenia zaslali Najvyššiemu kontrolnému úradu. Ten na podnet obce doteraz nereagoval.

„Najvyšší kontrolný úrad SR doteraz Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva služieb v obci Banka nekontroloval. Pokiaľ centrum dostávalo príspevok od samosprávy či VÚC, je v ich kompetencii vykonať kontrolu nakladania s pridelenými verejnými finančnými prostriedkami. Ak by tieto kontrolné orgány zistili nedostatky či porušenia zákona, môžu sa priamo s týmito výsledkami obrátiť na orgány činné v trestnom konaní,“ vyjadril sa Marek Papajčík, hovorca NKÚ SR.

-th-

Populárne články